• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

74.nodaļa. TIESAS PIESPRIESTĀS MANTAS PIESPIEDU NODOŠANA UN AR TIESAS SPRIEDUMU UZLIKTO DARBĪBU IZPILDĪŠANA (619. un 620.pants)

27.05.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-693/2021

Zvērināts tiesu izpildītājs ir atzīstams par lietas dalībnieku (pieteicēju) lietās, kas pēc viņa pieteikuma ir ierosinātas Civilprocesa likuma 620. panta ceturtās daļas kārtībā, un ir tiesīgs realizēt visas Civilprocesa likuma 74. panta otrajā daļā noteiktās lietas dalībnieku tiesības un pienākumus.

Lejupielādēt

15.03.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-415/2018

Lejupielādēt