• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Devitā nodaļa. PRASĪJUMU TIESĪBU CESIJA (1793. – 1810.pants)

03.07.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-568/2020 Prasītās tiesības vērtība kā valsts nodevas aprēķina pamats prasībā par cesijas līguma atzīšanu par spēkā neesošu

Lejupielādēt

03.07.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-90/2020 Parādnieka pretprasījumu pret cedentu ieskaits

Lejupielādēt

27.05.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-169/2019 Cesijas atcēlēja līguma nozīme, ja cesionārs atsaucis prasību pret parādnieku

Lejupielādēt

24.01.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-8/2019 Parādnieka stāvokļa pasliktināšanās nepieļaujamība cesijas līguma gadījumā

Lejupielādēt

30.06.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-221/2017 Iespēja nodot jaunajam īpašniekam prasījuma tiesības par īres līguma izbeigšanu

Lejupielādēt

30.12.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-346/2016 Ieķīlāta nekustama manta nerada nedz ķīlas ņēmējam, nedz cesionāram īpašuma tiesības uz to ar ieilgumu

Lejupielādēt

10.12.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-267/2015 Cesijas tiesiskais pamats

Lejupielādēt

12.03.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-1/2014 Tiesas kompetence, izskatot uz cesijas līguma pamatotu pieteikumu par puses procesuālo tiesību pārņemšanu

Lejupielādēt

14.09.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-497/2012 Cesijas ierobežojumi un to neievērošanas tiesiskās sekas cesionāra prasījuma par maiņas līguma atzīšanu par pirkuma līgumu izskatīšanā

Lejupielādēt

25.01.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-18/2012 Prasības cesijas jēdziens un materiāli tiesiskās sekas

Lejupielādēt

25.04.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-1/2012 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) un senatoru Kalvja Torgāna, Mārītes Zāģeres, Ināras Gardas, Skaidrītes Lodziņas, Andas Vītolas atsevišķās domas Prasījums pret VID par pārmaksātā nodokļa atmaksu kā komercķīlas priekšmets

Lejupielādēt

28.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-203/2007 Par neieguldītā pamatkapitāla piedziņu

Lejupielādēt

28.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-192/2007 Par cedenta atbildību

Lejupielādēt

03.01.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-16/2007 Par saistības bezstrīdus piespiedu izpildīšanu

Lejupielādēt

09.06.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-49/1999 Par cesijas līgumu, prettiesiskumu, uzņēmumu maksātnespējas gadījumā

Lejupielādēt

14.04.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-31/1999 Par cesijas priekšmetu

Lejupielādēt

18.12.1996. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-124/1996 Par nekustamu īpašumu kā vienotu īpašuma objektu

Lejupielādēt

22.04.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-16/1996 Par cesijas līgumu un cesionāra prasījuma tiesību

Lejupielādēt