• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Trešā apakšnodaļa. ĪPAŠUMA IZBEIGŠANĀS (1032.-1035.pants)

20.04.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-6/2020 Notiesātas personas īpašuma tiesību izbeigšanās, ja nekustamais īpašums konfiscēts par labu valstij

Lejupielādēt

28.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-118/2019 Noilgums mantas konfiskācijas soda izpildei

Lejupielādēt

18.12.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-270/2018 Būves atzīšana par dabā neesošu

Lejupielādēt

26.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-710/2012 Pirmpirkuma tiesību mantošana; atsavinātāja pienākums piedāvāt noslēgt pirkuma līgumu pirmpirkuma tiesīgajam, pirmpirkuma un izpirkuma tiesību noilgums

Lejupielādēt