• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Divpadsmitā nodaļa. PRASĪJUMI NO ATDOŠANAS LĪGUMIEM (1934.–2001.pants)

18.01.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-20/2022 Noilguma tecējuma sākums prasībām, kurām nolikts sevišķs iesākuma termiņš

Lejupielādēt

18.01.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-20/2022 Noilguma pārtraukums tiesvedības laikā

Lejupielādēt

15.12.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-177/2021 Noilguma pārtraukšana, kreditora saistību publicējot gada pārskatā

Lejupielādēt

09.03.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-79/2020 Parādnieka vainas prezumpcija, ja tas ar saistītu personu noslēdzis darījumu kreditoram par ļaunu

Lejupielādēt

03.12.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-12/2020 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Aizdevuma līguma izpildījuma veids

Lejupielādēt

10.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-269/2019 Parādnieka pamatotas šaubas kā pamats atbrīvošanai no neizdevīgām nokavējuma sekām

Lejupielādēt

14.02.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-63/2018 Ar patērētāju noslēgtā kredīta līgumā noteiktā līgumsoda un kredīta lietošanas procentu likmes pārbaude

Lejupielādēt

19.02.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-7/2018 Simulatīva un fiktīva darījuma nošķiršana

Lejupielādēt

09.03.2017. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-847/2017 Uz divpusēja gribas izteikuma pamata sabiedrībai atstātās dividendes kā beztermiņa aizdevums sabiedrībai

Lejupielādēt

28.04.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-222/2017 Tiesas pienākums noskaidrot strīda izšķiršanai nepieciešamos apstākļus

Lejupielādēt

16.08.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-190/2017 Fiziskās personas saistību un šīs personas kā komercsabiedrības dalībnieka saistību nošķiršana

Lejupielādēt

31.05.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-130/2013 „Sevišķu šķēršļu” jēdziens kopparādnieku savstarpējos norēķinos

Lejupielādēt

20.12.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2456/2012 Patapinājuma līguma nostiprināšana zemesgrāmatā

Lejupielādēt

19.06.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-357/2012 Finanšu līzinga jēdziens un tā kvalifikācijas jautājumi

Lejupielādēt

12.01.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-7/2011 Gribas izteikums tiesiskā darījumā; Pierādījumu novērtēšana un lietas izskatīšanas robežas

Lejupielādēt

22.12.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-250/2010 Par īpašumtiesību nostiprināšanu likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanos laiku un kārtību” 14.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktajā kārtībā

Lejupielādēt

21.04.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-34/2010 Par saistības nodošanu piespiedu izpildei

Lejupielādēt

11.02.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-47/2009 Par saistību bezstrīdus piespiedu izpildes apstrīdēšanas kārtību un prasījumiem no atdošanas līgumiem

Lejupielādēt

11.06.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-256/2008 Par uzņemto saistību izpildi

Lejupielādēt

19.04.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-280/2006 Par aizdevuma piedziņu

Lejupielādēt

05.10.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-607/2005 Aizdevuma līguma attiecības

Lejupielādēt

05.03.2003. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-128/2003 Par zaudējumu atlīdzināšanas pienākumu, ja transporta līdzeklis bijis uzticēts pārdošanai

Lejupielādēt

10.05.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-233/2000 Galvojumam par trešās personas parādu ir nepieciešama rakstiska forma (Civillikuma 1695.pants)

Lejupielādēt

29.09.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-598/1999 Par sekām, ja parādnieki iemaksāto summu aizdevuma dzēšanai banka kļudaini ieskaitījusi cita ar šo parādnieku noslēgtā līguma izpildei

Lejupielādēt

15.09.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-572/1999 Kopīpašnieks bez pārējo kopīpašnieku piekrišanas var ieķīlāt savu kopējās lietas domājamo daļu. Par ķīlas priekšmetu var būt nevien pastāvošās, bet arī nākamās – kā ķermensikās, tā bezķermensikās lietas

Lejupielādēt

04.08.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-395/1999 Saistību tiesības aizsargājamas tikai tiesas ceļā

Lejupielādēt

14.04.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-228/1999 Par kopīpašnieka tiesībām rīkoties ar savu domājamo daļu (Civillikuma 1072.pants)

Lejupielādēt

03.03.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-121/1999 Ķīlas devēja atbildība par prasījumu, kas nodrošināts ar ķīlu

Lejupielādēt

20.01.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-42/1999 Par Civillikuma 1714.panta piemērošanas priekšnoteikumiem, izšķirot strīdus par saistību izpildi

Lejupielādēt

28.04.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-29/1999 Par kreditoru prasījumu apmierināšanas kārtību no bezmantinieku mantas

Lejupielādēt

19.12.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-495/1997 Aizdevuma līgums pieskaitāms apstrīdamo darījumu grupai, un to var apstrīdēt, tikai ceļot attiecīgu prasību

Lejupielādēt

19.12.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-477/1997 Par sekām, ja nokavējumu izdara abas saistītās līgumslēdzējas puses

Lejupielādēt

26.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-437/1997 Par cesijas priekšmetu nevar būt prasījumi, kuru saturs ar to izpildījumu kādai citai personai, bet nevis īstajam kreditoram, pilnīgi pārgrozīti

Lejupielādēt

12.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-410/1997 Par piedziņas vēršanu uz parādnieka dzīvojamo māju, kad tiek piedzīts ar ķīlu nodrošināts prasījums

Lejupielādēt

13.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-377/1997 Par procentiem, kas noteikti par dažādu maksājumu kavējumu

Lejupielādēt

20.08.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-274/1997 Par maksājumu ieskaitīšanu laika ziņā vecākajā parādā

Lejupielādēt

26.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-190/1997 Par procentiem kā atlīdzību par kādas summas lietojumu, un procentiem, kas pieaug, ja pieļauts saistības izpildes kavējums

Lejupielādēt

05.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-180/1997 Atzīstot kreditoram īpašuma tiesības uz ieķīlāto nekustamo īpašumu, tiesa nav ņēmusi vērā, ka īpašnieka atsavināšanas tiesība ir aprobežota

Lejupielādēt

23.04.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-131/1997 Aizņēmējam jāatdod tikai tā summa, kuru viņš saņēmis

Lejupielādēt

08.01.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-24/1997 Par galvenā parādnieka un galvinieka civiltiesisko atbildību

Lejupielādēt

22.01.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-23/1997 Par procentu noteikšanu aizdevuma līgumā

Lejupielādēt

08.01.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-6/1997 Galvinieks, ja viņš uzņemas saistību kā pats parādnieks, nevar prasīt, lai kreditors ar prasību vispirms griežas pie galvenā parādnieka

Lejupielādēt

12.06.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-50/1996 Par sekām, ja nozagta automašīna, kura nav nodota glabāšanā

Lejupielādēt

13.05.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-32/1996 Par līgumsaistību pārtraukšanas sekām

Lejupielādēt