• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pirmā apakšnodaļa. PIRKUMA LĪGUMS (2002.-2090.pants)

29.03.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-64/2022 Darījuma dalībnieka prasības tiesības atzīt par spēkā neesošu darījuma noteikumu, kura piemērošana radījusi tiesību aizskārumu

Lejupielādēt

29.03.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-64/2022 Patērētāja statuss atpakaļpirkuma līgumā, kas noslēgts par nekustamo īpašumu, kas ir fiziskās personas dzīvesvieta un ko tā iepriekš bija pārdevusi, lai atlīdzinātu saimnieciskās darbības nodrošinājumam izsniegtu aizdevumu

Lejupielādēt

22.02.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-27/2022 Trešās personas tiesības atprasīt nekustamā īpašuma pirkuma maksu, ko tā pārdevējam samaksājusi pircēja vietā

Lejupielādēt

29.04.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-22/2022 un senatoru Dzintras Baltas, Ināras Gardas, Normunda Salenieka un Kristīnes Zīles atsevišķās domas, un senatoru Intara Bistera, Andas Briedes, Ļubovas Kušnires atsevišķās domas Brīdis, līdz kuram zemes īpašniekam ir tiesības saņemt zemes piespiedu nomas maksu, ja zeme ir pārdota piespiedu izsolē citai personai

Lejupielādēt

11.02.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-40/2021 Zemesgrāmatā ar tiesas spriedumu ievestās atpakaļpirkuma tiesības saistošais spēks nekustamā īpašuma jaunajam īpašniekam

Lejupielādēt

31.05.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-39/2021 Izpirkuma cena no draudzības pirkuma

Lejupielādēt

27.05.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-309/2020 Atrautās peļņas pierādīšana

Lejupielādēt

16.03.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-95/2020 Izsoles vairāksolītāja tiesības uz ienākumiem no lietas (augļiem)

Lejupielādēt

29.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-105/2019 Ļaunprātīga rīcība kā pamats pirkuma līguma atcelšanai pārmērīga zaudējuma dēļ

Lejupielādēt

04.07.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1208/2018 Nostiprinājuma lūguma vienpusējs atsaukums

Lejupielādēt

18.12.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1128/2018 Civillikuma 2006.panta un Komercķīlu likuma 34.panta tvērums

Lejupielādēt

27.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-363/2017 Tiesiskā darījuma noteikumu nepiemērošana, pamatojoties uz labas ticības principu, kā izņēmums

Lejupielādēt

26.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-273/2017 Darījumu atceļoša nosacījuma un atsevišķas darbības izpildes termiņa nošķiršana

Lejupielādēt

25.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-176/2017 Atprasījumi līzinga līguma atcelšanas gadījumā

Lejupielādēt

03.03.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-91/2017 Kreditora prasījuma iesniegšana, ja maksātnespējas procesa administrators vienpusēji atkāpies no līguma

Lejupielādēt

2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[C]/2016 Pirkuma līguma uzteikums un tā sekas (Civillikuma 2039. un 2040.pants).

Lejupielādēt

27.02.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-41/2015 Pasūtītāja atteikšanās no piegādes līguma

Lejupielādēt

28.02.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-812/2013 Izsoles jēdziens Civillikuma 1380.panta otrās daļas izpratnē

Lejupielādēt

05.09.2013. Senāta Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-811/2013 Nomas līguma atcelšanas kārtība pārmērīga zaudējuma dēļ

Lejupielādēt

26.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-710/2012 Pirmpirkuma tiesību mantošana; atsavinātāja pienākums piedāvāt noslēgt pirkuma līgumu pirmpirkuma tiesīgajam, pirmpirkuma un izpirkuma tiesību noilgums

Lejupielādēt

18.04.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-176/2012 Notariāla akta patiesīguma apstrīdēšanas kārtība

Lejupielādēt

21.09.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1089/2011 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām nostiprināšanu zemesgrāmatā

Lejupielādēt

03.06.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-185/2009 Par tiesiska darījuma iztulkošanu un atsavinātāja atbildību

Lejupielādēt

03.12.2008. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-318/2008 Jēdziens „ļaunprātīga rīcība”, maldinot par lietas patieso vērtību

Lejupielādēt

11.06.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-250/2008 Par pirmpirkuma tiesībām

Lejupielādēt

16.04.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-148/2008 Par priekšnoteikumiem viltus konstatēšanai

Lejupielādēt

02.04.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-139/2008 Par pirkuma līguma atcelšanu

Lejupielādēt

23.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-36/2008 Par pirmpirkuma tiesībām

Lejupielādēt

05.12.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-815/2007 Labprātīga izsole un izsole tiesas ceļā

Lejupielādēt

24.10.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-722/2007 Par zemes nomas maksas noteikšanu

Lejupielādēt

22.02.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-96/2006 Valūtas kurss, atmaksājot rokasnaudu

Lejupielādēt

10.08.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-430/2005 Par rokas naudu kā saistību pastiprinājumu

Lejupielādēt

18.05.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-314/2005 Par likuma „Par dzīvokļa īpašumu” 9.panta otrās daļas piemērošanu

Lejupielādēt

01.12.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-642/2004 Par tiesiska darījuma iztulkošanu, dalībnieku gribas izteikuma noskaidrošanu

Lejupielādēt

03.11.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-588/2004 Pašvaldības pirmpirkuma tiesības nevar ierobežot ar darījuma nejaušām sastāvdaļām un tās nesaista pašvaldību

Lejupielādēt

06.10.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-483/2004 Par pašvaldību izpirkuma tiesībām

Lejupielādēt

29.11.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-538/2000 Nodibinot tiesiskas attiecības uz pirkuma līguma pamata, tikai līguma pusēm ir savstarpējas prasījuma tiesības kā uz līguma izpildīšanu, tā arī uz zaudējumu atlīdzību

Lejupielādēt

14.06.2000. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-282/2000 Par pašvaldību pirmpirkuma tiesībām

Lejupielādēt

10.05.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-218/2000 Par darījuma priekšmetu, kas var būt pretējs likumiem un labiem tikumiem

Lejupielādēt

12.04.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-163/2000 Par pierādījumu pamatotību

Lejupielādēt

23.02.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-57/2000 Par maksāšanas līdzekļiem, privatizējot pašvaldībai piederošo īpašumu, un pirmā līguma atcelšanu

Lejupielādēt

16.11.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-636/1999 Par Civillikuma 2006.panta izpratni saistību tiesībās

Lejupielādēt

15.12.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-610/1999 Privatizācijas aģentūrai ir tiesības tikai apkopot ierosinājumus un sagatvot Ministru kabineta rīkojumu projektus par alsts īpašumu objektu nodošanu privatizācijai, bet nevis izlemt jautajumu par attiecīgo īpasumu nodošanu privatizācijai

Lejupielādēt

29.09.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-592/1999 Par pirkuma cenu, izmantojot piedāvājumu par pirmpirkuma tiesībām

Lejupielādēt

01.09.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-560/1999 Par rokasnaudu

Lejupielādēt

18.08.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-489/1999 Par līgumsodu, izbeidzoties galvenai saistībai

Lejupielādēt

30.06.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-419/1999 Konstatējot pretrunu starp dažāda juridiska spēka normatīvajiem aktiem spēkā ir tas normatīvais akts, kuramir augstāks juridiskais spēks

Lejupielādēt

12.05.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-301/1999 Par atceļošanu nosacījumu pirkuma cenas nesamaksāšanas gadījumā

Lejupielādēt

28.12.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-77/1999 Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi atbilstoši LR likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 9.panta trešās daļas prasībām

Lejupielādēt

01.12.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-76/1999 Par akceptēta un reāli izpildīta darījuma tiesiskumu

Lejupielādēt

20.01.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-44/1999 Par tiesībam atkāpties no līguma cenas nesamaksāšanas dēļ

Lejupielādēt

19.12.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-491/1997 Par strīdu, kas radies sakarā ar hipotēkas neierakstīšanu zemesgrāmatās

Lejupielādēt

19.12.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-481/1997 Atbilstoši Latvijas Civilprocesa kodeksa 291.1 pantam apelācijas sūdzībā nedrīkst grozīt prasības pamatu. Grozīts prasības pamats apelācijas instances tiesai nav ņemams vērā

Lejupielādēt

22.10.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-371/1997 Darījumi, kuri noslēgti pretēji likuma

Lejupielādēt

03.09.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-302/1997 Par sekām, ja ieguvējs pēc nekustama īpašuma pirkuma līguma nav nostiprinājis savas īpašumtiesības zemesgrāmatā

Lejupielādēt

26.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-183/1997 Par izpildīta darījuma ar nekustamu īpašumu spēkā esamību, ja darījums nav izteikts rakstiskā formā

Lejupielādēt

25.09.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-133/1996 Par strīdu jautājumā, vai Latvijas pasts ir budžeta iestāde

Lejupielādēt