• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Trešā nodaļa. TESTAMENTĀRĀ MANTOŠANA (418.–638.pants)

02.09.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-145/2021 Ierobežojumi novēlēta nekustamā īpašuma atzīšanai par legātu

Lejupielādēt

21.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-277/2019 Testatora pēdējās gribas rīkojumā ietverto norādījumu robežas

Lejupielādēt

17.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-147/2019 Privāta testamenta taisīšanā pieaicināto liecinieku vienlaicīgas klāt neesības ietekme uz testamenta spēku

Lejupielādēt

19.12.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-345/2017 Legāta vērtības noteikšanas brīdis

Lejupielādēt

29.09.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-303/2016 Legāta priekšmeta noteikšana

Lejupielādēt

25.10.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-195/2013 Neatņemamās mantojuma daļas vērtības aprēķināšanas kārtība no dāvinājuma

Lejupielādēt

09.12.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-333/2009 Par pušu vienošanās, ar kuru notikusi mantojuma sadale, saistošo spēku

Lejupielādēt

14.01.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-5/2009 Par substitūta iecelšanu

Lejupielādēt

14.12.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-760/2005 Par publiska testamenta apstrīdēšanu

Lejupielādēt

15.06.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-370/2005 Par testamenta atzīšanu par spēkā neesošu

Lejupielādēt

05.05.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-278/2005 Par neatraidāmā mantinieka neatņemamās daļas apmēru

Lejupielādēt

29.11.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-526/2000 Par pamatiem neatraidāmo mantinieku atstumšanai no mantojuma

Lejupielādēt

14.06.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-289/2000 Par privāta testamenta atbilstību likuma prasībām

Lejupielādēt

10.05.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-199/2000 Par liegumu apelācijas sūdzībā grozīt prasības pamatu un priekšmetu

Lejupielādēt

27.09.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-45/2000 Par procesuālo tiesību normu pārkāpumiem kā pamatu sprieduma atcelšanai

Lejupielādēt

31.03.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-212/1999 Par mantojuma atklāšanas brīdi

Lejupielādēt

27.05.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-325/1998 Likums nepieļauj ierobežot īpašuma tiesības, ja nav atcelts tiesiskais akts, uz kura pamata šīs tiesības uz nekustamo īpašumu iegūtas

Lejupielādēt

12.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-407/1997 Par testamenta formas atbilstību likuma prasībām

Lejupielādēt

08.10.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-352/1997 Par neatraidāmiem mantiniekiem un viņu neatņemamo daļu

Lejupielādēt

08.10.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-338/1997 Par testamenta spēku attiecībā uz nacionalizētiem vai nelikumīgi atsavinātiem īpašumiem

Lejupielādēt

20.08.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-280/1997 Par testatora rīcības spēju

Lejupielādēt

18.06.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-211/1997 Par mantas novēlēšanu, kura neietilpst mantojuma masā mantojuma atstājēja nāves brīdī

Lejupielādēt

09.04.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-103/1997 Par 1937. gada Civillikuma piemērošanu, atjaunojot īpašuma tiesības uz zemi

Lejupielādēt

12.03.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-71/1997 Par lietas izskatīšanas apturēšanu, ja tiek apstrīdēts testaments

Lejupielādēt

12.03.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-50/1997 Par neatraidāmo mantinieku uzaicināšanu uz tiesas sēdi, izspriežot pieteikumu par testamenta stāšanos spēkā

Lejupielādēt

26.02.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-43/1997 Par citu mantinieku norādīšanu pieteikumā par apstiprināšanos mantojuma tiesībās

Lejupielādēt

11.09.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-123/1996 Mantojumam, kas atklājies pirms 1992.gada 1.septembra, pielietojamas Latvijas Civilkodeksa normas

Lejupielādēt

01.09.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-119/1996 Par testamenta formu, ja spriedums taisīts pirms 1992.gada 1.septembra

Lejupielādēt

30.10.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-99/1996 Par nosacījumu testamentā un tā stāšanos spēkā

Lejupielādēt

24.07.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-71/1996 Par neatraidāmā mantinieka tiesībām uz viņa neatņemamo daļu

Lejupielādēt

26.06.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-56/1996 Par dāvinājuma līguma apstrīdēšanu, ja nav ievērotas neatraidāmo mantinieku tiesības

Lejupielādēt

26.06.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-54/1996 Par savstarpējā testamenta raksturu

Lejupielādēt