• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

54.nodaļa. Lietas izskatīšana kasācijas kārtībā (569.-591.pants)

19.08.2021. Krimināllietu departamenta senatora lēmums lietā Nr. SKK-563/2021 Tiesas nolēmuma pieejamības diena laikā, kad tiesas pakalpojumi saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu tiek sniegti attālināti

Lejupielādēt

14.12.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-112/2021 Kasācijas tiesvedības izbeigšana, ja apsūdzētais miris pēc attaisnojoša apelācijas instances tiesas sprieduma pasludināšanas

Lejupielādēt

07.10.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-60/2021 Kriminālprocesa izbeigšana kasācijas instances tiesā, ja apsūdzētais pēc kasācijas sūdzības iesniegšanas miris

Lejupielādēt

30.10.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-59/2020 Procesuāla rakstura kļūdu ietekmes uz nolēmuma tiesiskumu izvērtēšana

Lejupielādēt

30.10.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-59/2020 Tiesības iesniegt kasācijas sūdzību kriminālprocesā aizskartā mantas īpašnieka interesēs

Lejupielādēt

26.05.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-35/2020 Ierobežojumi prokuroram iesniegt kasācijas protestu

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta senatora lēmums lietā Nr. SKK-[H]/2020 Apelācijas instances tiesas nolēmuma pieejamības diena ārkārtējās situācijas laikā

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[J]/2020 Nolēmuma tiesiskuma pārbaude kasācijas kārtībā, ja apsūdzētais, kas iesniedzis kasācijas sūdzību, pēc tās iesniegšanas miris

Lejupielādēt

20.03.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr.SKK-269/2019 Kasācijas sūdzības iesniegšanas termiņš apsūdzētā aizstāvim

Lejupielādēt

12.03.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-94/2019 Nepilnīga tiesas sēdes protokola sekas

Lejupielādēt

2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[D]/2019 Kasācijas sūdzības saturs; Tiesas rīcība, saņemot cietušā kaitējuma kompensācijas pieteikumu pēc likumā noteiktā termiņa

Lejupielādēt

25.04.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-168/2018 Jaunas kasācijas sūdzības pieļaujamība

Lejupielādēt

14.03.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-94/2018 Soda pastiprināšana, nosakot naudas sodu, ja palielinājies minimālās mēnešalgas apmērs

Lejupielādēt

21.06.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr.SKK-23/2018 Lietas izskatīšanas robežas kasācijas instances tiesā, ja ir iesniegta cietušā kasācijas sūdzība, bet nav iesniegts kasācijas protests

Lejupielādēt

27.04.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-21/2018 Kasācijas protesta apjoms un lietas izskatīšanas robežas kasācijas instances tiesā

Lejupielādēt

19.12.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-605/2017 Lietas izskatīšanas robežas pēc tiesas nolēmuma atcelšanas un lietas nosūtīšanas jaunai izskatīšanai sakarā ar materiālo vai procesuālo likuma normu būtisku pārkāpumu

Lejupielādēt

20.01.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-44/2017 Sprieduma, ar kuru apstiprināta pirmstiesas procesā slēgta vienošanās, atcelšana

Lejupielādēt

28.09.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-480/2016 Ierobežojums cietušā uzaicinātajam juridiskās palīdzības sniedzējam iesniegt kasācijas sūdzību

Lejupielādēt

18.07.2016. Krimināllietu departamenta tiesneša lēmums lietā Nr. SKK-475/2016 Aizstāvja tiesības iesniegt kasācijas sūdzību

Lejupielādēt

24.05.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-352/2016 Sprieduma par pirmstiesas procesā slēgtu vienošanos izskatīšanas apjoms un ietvari kasācijas instances tiesā

Lejupielādēt

22.01.2016. Krimināllietu departamenta tiesneša lēmums lietā Nr. SKK-62/2016 Kasācijas sūdzības vai protesta iesniegšana elektroniski

Lejupielādēt

30.09.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-318/2015 Lietas izskatīšanas robežas, skatot lietu atkārtoti apelācijas instances tiesā pēc kasācijas instances tiesas lēmuma

Lejupielādēt

26.02.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-29/2015 Soda pastiprināšana vai likuma piemērošana par smagāku noziedzīgu nodarījumu, izskatot lietu no jauna

Lejupielādēt

03.07.2014. Krimināllietu departamenta tiesneša lēmums lietā Nr. SKK-549/2014 Kasācijas sūdzības papildinājumu iesniegšanas termiņš

Lejupielādēt

06.02.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-89/2014 Lietas iztiesāšanas laika un vietas nepaziņošana kā apsūdzētā tiesību pārkāpums apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

04.04.2013. Senāta Krimināllietu departamenta senatora lēmums lietā Nr. SKK-176/2013 Tiesas pieņemtā nolēmuma pārsūdzēšana ir apsūdzētā tiesības

Lejupielādēt

01.03.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-145/2013 Kriminālprocesa likuma būtisks pārkāpums kā pamats tiesas nolēmuma atcelšanai

Lejupielādēt

16.08.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-352/2012 Izlīgums kasācijas instances tiesā

Lejupielādēt

29.11.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-604/2011 Kasācijas sūdzības saturs

Lejupielādēt

16.11.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-467/2010 Prokurora viedoklis Kriminālprocesa likuma 585.panta otrās daļas kārtībā

Lejupielādēt

11.03.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-113/2010 Likuma tulkojums, kas izteikts kasācijas instances tiesas lēmumā

Lejupielādēt

11.02.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-78/2009 Pamats nolēmuma atcelšanai ir būtisks Kriminālprocesa likuma pārkāpums

Lejupielādēt

06.12.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-694/2007 Apelācijas instances tiesas sastāvs. Otrreizēja kasācijas sūdzības iesniegšana

Lejupielādēt

17.01.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-8/2006 Lietā esošo pierādījumu novērtēšana piekrīt tiesai, kas izspriež lietu pēc būtības

Lejupielādēt

29.11.2005. Senāta Krimināllietu departamenta senatora lēmums lietā Nr. SKK-670/2005 Tiesas lēmuma tiesiskuma pārbaudes atteikums kasācijas kārtībā

Lejupielādēt

28.11.2005. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-619/2005 Noskaidroto apstākļu atbilstības konkrētā noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmēm pārbaude

Lejupielādēt