• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Hronoloģiskā secībā

07.07.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-343/2023 Kompensācijas pieteikuma daļēja atsaukuma sekas; Ar viedtālruni veikts telefonsarunas ieraksts kā pierādījums

Lejupielādēt

06.07.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-71/2023 Cietušā iebildumi pret kaitējuma kompensācijas apmēru kā šķērslis noslēgtās vienošanās par vainas atzīšanu un sodu apstiprināšanai tiesā

Lejupielādēt

05.07.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-227/2023 Izlīguma ietekme uz nosakāmā soda apmēru; Aizstāvja tiesības iesniegt iebildumus pret lietas izskatīšanu rakstveida procesā apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

21.06.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-14/2023 Sevišķajā veidā veicamās operatīvās telefonsarunu noklausīšanās tiesiskuma izvērtējums; Balss paraugu iegūšanas tiesiskuma izvērtējums

Lejupielādēt

13.06.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-204/2023 Rīcība ar dokumenta oriģinālu, kas iegūts no civillietas ekspertīzes veikšanai kriminālprocesā

Lejupielādēt

31.05.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-27/2023 Krimināllikuma 250. panta pirmās daļas sankcijā paredzētā obligātā papildsoda piemērošana līdzdalībniekam, kas neatbilst speciālā subjekta pazīmēm

Lejupielādēt

26.05.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-177/2023 Atbildību mīkstinošā apstākļa – vainīgais sekmējis citas personas nozieguma atklāšanu – konstatēšana

Lejupielādēt

17.05.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-40/2023 Personas saukšana pie kriminālatbildības par nodarījumu, par kuru tai piemērots disciplinārsods

Lejupielādēt

17.05.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-145/2023 Nevainīguma prezumpcijas principa pārkāpums

Lejupielādēt

28.04.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-121/2023 Psihotropās vielas pārvietošana pāri Latvijas Republikas valsts robežai pasta sūtījumā; Psihotropās vielas neatļauta iegādāšanās un glabāšana realizācijas nolūkā

Lejupielādēt

19.04.2023. Krimināllietu departamenta senatora lēmums lietā Nr. SKK-292/2023 Apsūdzētā veselības stāvoklis kā neierašanās uz tiesas sēdi attaisnojošs iemesls

Lejupielādēt

13.04.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-33/2023 Krimināllikuma 114. pantā (Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju iznīcināšana un bojāšana) paredzētā noziedzīgā nodarījuma subjektīvā puse

Lejupielādēt

06.04.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-23/2023 Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana kā svešas mantas nolaupīšanas līdzeklis

Lejupielādēt

05.04.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-60/2023 Noziedzīga nodarījuma izdarīšanas priekšmeta, kas pieder citai personai, vērtības piedziņa; Lietas izskatīšanas robežas kasācijas instances tiesā, ja apelācijas instances tiesa nav lēmusi par citai personai piederoša noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas priekšmeta vērtības piedziņu un prokurors nav iesniedzis kasācijas protestu par minēto jautājumu

Lejupielādēt

04.04.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-94/2023 Noziedzīgu nodarījumu recidīvs; Papildsodu – transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšana – saskaitīšana pēc vairākiem spriedumiem

Lejupielādēt

23.03.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-25/2023 Fakta legālā prezumpcija attiecībā uz autortiesību pārkāpumu; Apsūdzētā atbrīvošanas no kriminālatbildības, ja konstatēts tiesību uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā pārkāpums, samērošana ar sabiedrības interesēm

Lejupielādēt

22.03.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-24/2023 Soda pastiprināšana apelācijas instances tiesā, izskatot lietu no jauna, ja kasācijas instances tiesa atcēlusi apelācijas instances tiesas nolēmumu Kriminālprocesa likuma 566. panta pārkāpuma dēļ; Tiesību uz taisnīgu tiesu nodrošināšana, izlemjot kriminālprocesā iesaistītās personas lūgumu par ekspertīzes noteikšanu

Lejupielādēt

03.03.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-5/2023 Vainas daļēja atzīšana un izdarītā nožēlošana nav atbildību mīkstinošs apstāklis Krimināllikuma 47. panta otrās daļas izpratnē

Lejupielādēt

28.02.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-41/2023 Speciālā izmeklēšanas eksperimenta tiesiskuma izvērtēšana; Provokācijas izvērtēšana

Lejupielādēt

21.02.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-6/2023 Lietas izskatīšana rakstveida procesā saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 12. panta pirmo daļu; Rakstveida procesa pieļaujamības izvērtējums tiesā, kas lietu skata pēc būtības; Apsūdzētā piekrišana pierādījumu pārbaudes neizdarīšanai

Lejupielādēt

06.02.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-36/2023 Ļaunprātība, izvairoties no nodokļu nomaksas bezdarbības veidā

Lejupielādēt

01.02.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-1/2023 Fiktīva darījuma deklarēšanas rezultātā ietaupīto līdzekļu legalizēšana; Krimināllikuma 195. pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma subjektīvā puse; Izvairīšanās no pievienotās vērtības nodokļa nomaksas, ja uzņēmums, kas veic reālu saimniecisko darbību, noslēdzis fiktīvus darījumus un pievienotās vērtības nodokļa deklarācijās norādījis priekšnodoklī atskaitāmās summas saistībā ar šiem darījumiem; Fiktīva uzņēmuma pievienotās vērtības nodokļa deklarācija kā Krimināllikuma 275. pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma priekšmets

Lejupielādēt

31.01.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-20/2023 Saīsinātā sprieduma izskatīšana Kriminālprocesa likuma 63. nodaļas kārtībā; Nelikumīgi alkoholiskie dzērieni kā akcīzes nodokļa objekts un noziedzīgā nodarījuma rezultātā valstij radītā kaitējuma atlīdzināšanas pienākums

Lejupielādēt

31.01.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-86/2023 Pamatsoda – probācijas uzraudzības – piemērošana

Lejupielādēt

31.01.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-116/2023 Tiesas tiesības atbrīvot personu no kriminālatbildības, ja izdarīts maznozīmīgs noziedzīgs nodarījums; Dzīvnieka zādzība

Lejupielādēt

31.01.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-166/2023 Galīgā soda noteikšana saskaņā ar Krimināllikuma 50. panta piekto daļu

Lejupielādēt

26.01.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-37/2023 Brīvības atņemšanas soda noteikšana personai ar smagiem funkcionēšanas ierobežojumiem; Sabiedriskā darba piemērošana personai ar invaliditāti

Lejupielādēt

19.01.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-12/2023 Krimināllietas iztiesāšana bez apsūdzētā piedalīšanās, ja tiek grozīta apsūdzība; Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas atbalstīšana

Lejupielādēt

19.01.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-65/2023 2012. gada 13. decembra likuma „Grozījumi Krimināllikumā” Pārejas noteikumu 6. punkta piemērošana

Lejupielādēt

13.01.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-125/2023 Narkotiskās vai psihotropās vielas pārvietošana pāri Latvijas Republikas valsts robežai ar kurjera starpniecību

Lejupielādēt

10.01.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-3/2023 Nacionālā naida vai nesaticības izraisīšana; Tiesībsarga atzinums kā pierādījums

Lejupielādēt

10.01.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-34/2023 Kukuļa pieņemšana pēc tā pieprasīšanas personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās

Lejupielādēt

2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[A]/2023 Apsūdzētā apelācijas sūdzībā izteiktā lūguma izvērtēšana

Lejupielādēt

2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[B]/2023 Piesavināšanās lielā apmērā kā turpināts noziedzīgs nodarījums

Lejupielādēt

2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[C]/2023 Lietas izskatīšanas veida grozīšana no mutvārdu uz rakstveida procesu iztiesāšanas laikā kā tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpums

Lejupielādēt

2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[D]/2023 Krimināllikuma 85. pantā (Spiegošana) paredzētais noziedzīgais nodarījums (likuma redakcijā līdz 2016. gada 10. maijam); Kriminālprocesā aizskartais mantas īpašnieks; Tiesību uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā iespējama pārkāpuma izvērtēšanas pienākums; Aizliegums aizstāvībai iepazīties ar operatīvās darbības materiāliem, kuri nav pievienoti krimināllietai un kuri attiecas uz pierādīšanas priekšmetu

Lejupielādēt

2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[E]/2023 Izspiešanas norobežošana no laupīšanas

Lejupielādēt

2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[F]/2023 Rīcības ar mantu nozīme piesavināšanās kvalifikācijā; Maksātnespējīgās juridiskās personas mantas piesavināšanās, ko izdarījis maksātnespējas procesa administrators

Lejupielādēt

2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[G]/2023 Aizstāvja kasācijas sūdzība; Sprieduma aprakstošās un motīvu daļas saturs; Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana

Lejupielādēt