• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Hronoloģiskā secībā

31.10.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-104/2022 Tiesas spriešana lietā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu

Lejupielādēt

17.10.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-39/2022 Tiesas debašu runas ilguma ierobežošana apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

11.10.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-34/2022 Notiesājoša sprieduma, ar kuru persona notiesāta nosacīti, izpildīšanas noilgums; Krimināllikuma 49.1pantā paredzētā kompensējošā mehānisma izvēle, konstatējot tiesību uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā pārkāpumu

Lejupielādēt

05.10.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-57/2022 Kriminālatbildība par bordeļa izveidošanu un uzturēšanu

Lejupielādēt

30.09.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-52/2022 Slepkavība sakarā ar to, ka cietušais devis liecību tiesā vai pirmstiesas kriminālprocesā; Maznodrošinātas personas statuss kā pamats atbrīvošanai no procesuālo izdevumu samaksas

Lejupielādēt

28.09.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-630/2022 Apelācijas instances tiesas nolēmuma pārsūdzēšanas kārtība, ja lieta iztiesāta apsūdzētā prombūtnē (in absentia); Personas, kura tiek izdota Latvijai no ārvalsts brīvības atņemšanas soda izpildei, kasācijas sūdzība par apelācijas instances tiesas nolēmumu, kas pieņemts, lietu iztiesājot apsūdzētā prombūtnē (in absentia)

Lejupielādēt

16.09.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-89/2022 Kukuļa izspiešana; Apsūdzētā izdarīto darbību pārkvalificēšana iztiesāšanas laikā

Lejupielādēt

06.09.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-29/2022 Persona, kura pieteikusi īpašumtiesības uz lietisko pierādījumu sarakstā iekļautu mantu

Lejupielādēt

06.09.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-82/2022 Valsts probācijas dienesta izvērtēšanas ziņojuma nozīme soda noteikšanā; Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana, ko izdarījusi persona, vadot transportlīdzekli alkohola ietekmē un bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, ja tā izraisījusi cilvēka nāvi

Lejupielādēt

30.08.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-267/2022 Kriminālprocesa sadalīšanas tiesā iespējamības izvērtēšana; Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, pirms ir pabeigts predikatīvais noziedzīgais nodarījums

Lejupielādēt

11.08.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-138/2022 Neslavas celšana tīmekļvietnē; Cietušais kriminālprocesā

Lejupielādēt

29.07.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-553/2022 Kopējais soda apmērs vai laiks, nosakot sodu saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta piekto daļu, ja izdarītie noziedzīgie nodarījumi ir kriminālpārkāpumi vai mazāk smagi noziegumi

Lejupielādēt

13.07.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-170/2022 Vainīgā mantiskā stāvokļa izvērtēšana, nosakot naudas soda apmēru

Lejupielādēt

05.07.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-1/2022 Individualizēta soda noteikšana; Bankas izziņa par kredīta piešķiršanu kā Krimināllikuma 275.pantā (Dokumenta, zīmoga un spiedoga viltošana un viltota dokumenta, zīmoga un spiedoga realizēšana un izmantošana) paredzētā noziedzīgā nodarījuma priekšmets; Nozieguma izdarīšana organizētā grupā; Tiesas nolēmuma pamatotība

Lejupielādēt

16.06.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-35/2022 Pierādāmie apstākļi kriminālprocesā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu

Lejupielādēt

12.05.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-27/2022 Cietušais kriminālprocesā par prettiesisku rīcību ar valsts kapitālsabiedrības mantu un kaitējuma kompensācijas pieteikuma izlemšana

Lejupielādēt

03.05.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-93/2022 Apelācijas instances tiesas pienākums informēt prokuroru, aizstāvi un personu, kuras intereses izskatāmā sūdzība vai protests aizskar, par tiesībām iesniegt iebildumus pret lietas iztiesāšanu rakstveida procesā un izvērtēt iebildumos minētos argumentus

Lejupielādēt

28.04.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-368/2022 Papildsoda – probācijas uzraudzība – piemērošana par noziedzīgu nodarījumu, kas izdarīts līdz 2021.gada 31.decembrim

Lejupielādēt

27.04.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-32/2022 Uzticētā vai pārziņā esošā manta vai tiesības uz to Krimināllikuma 179.panta izpratnē

Lejupielādēt

08.04.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-9/2022 Narkotisko un psihotropo vielu neatļauta iegādāšanās; Krimināllikuma darbības telpā personālais princips

Lejupielādēt

07.04.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-124/2022 Valsts amatpersonas uzkūdīšana izpaust neizpaužamas ziņas, kas nav valsts noslēpums

Lejupielādēt

07.04.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-151/2022 Nolēmumu izpildes apturēšana, izskatot lietu Kriminālprocesa likuma 63.nodaļas kārtībā

Lejupielādēt

30.03.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-30/2022 Policijas darbinieka liecību ticamības pārbaude; Tabakas izstrādājumu nelikumīga uzglabāšana

Lejupielādēt

25.03.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-16/2022 Krimināllikuma 300.pantā (Apzināti nepatiesas liecības, atzinuma, tulkojuma, paskaidrojuma un pieteikuma sniegšana) paredzētā noziedzīgā nodarījuma speciālais subjekts

Lejupielādēt

10.03.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-19/2022 Krimināllikuma 214.panta (Nepatiesa maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšana) otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma priekšmets – maksātnespējas procesa pieteikums

Lejupielādēt

10.03.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-86/2022 Tiesai ir tiesības nosacītu brīvības atņemšanas sodu pārvērst brīvības atņemšanas sodā vienīgi Krimināllikuma 55.panta otrajā daļā paredzētajos gadījumos

Lejupielādēt

03.03.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-72/2022 Krimināllikuma 48.panta pirmās daļas 17.punktā paredzētā atbildību pastiprinošā apstākļa – noziedzīgu nodarījumu izdarījusī persona sniegusi apzināti nepatiesu liecību – piemērošana; Narkotisko un psihotropo vielu neatļauta pārvadāšana; Jauna atbildību pastiprinoša apstākļa konstatēšana apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

01.03.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-43/2022 Naudas soda noteikšana, izskatot lietu no jauna pēc nolēmuma atcelšanas

Lejupielādēt

28.02.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-83/2022 Grāmatvedības dokumentu slēpšanas un viltošanas kvalifikācija

Lejupielādēt

01.02.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-189/2022 Papildsodu – transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšana – saskaitīšana pēc vairākiem spriedumiem

Lejupielādēt

27.01.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-14/2022 Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija, ja persona viltojusi dokumentu un viltoto dokumentu izmantojusi, lai izdarītu krāpšanu

Lejupielādēt

20.01.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-12/2022 Kriminālatbildība par izvairīšanos no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas bezdarbības veidā; Krimināllikuma 218.pantā (Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas) un 217.pantā (Grāmatvedības un statistiskās informācijas noteikumu pārkāpšana) paredzēto noziedzīgo nodarījumu kopība

Lejupielādēt

20.01.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-22/2022 Eksperta atzinuma ticamība; Attaisnojoša sprieduma motīvu daļa

Lejupielādēt

2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[A]/2022 Atbildību pastiprinošs apstāklis – noziedzīgais nodarījums veido noziedzīgu nodarījumu recidīvu

Lejupielādēt

2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[B]/2022 Korespondences noslēpuma tīša pārkāpšana, ko izdarījis žurnālists

Lejupielādēt

2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[C]/2022 Krimināllikuma 160.pantā (Seksuāla vardarbība) paredzēto noziedzīgo nodarījumu sastāvu objektīvās puses izpausmes un šo sastāvu nošķiršana

Lejupielādēt

2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[D]/2022 Notiesātā īpašumā esošā dzīvokļa konfiscēšanas iespējamība, piemērojot papildsodu – mantas konfiskāciju

Lejupielādēt

2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[E]/2022 Krimināllikuma 94.pantā (Valsts noslēpuma apzināta izpaušana) paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāvs

Lejupielādēt

2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[F]/2022 Tiesa personas vainīguma pamatošanā nevar izmantot faktu, kas konstatēts ar spēkā stājušos tiesas spriedumu citā kriminālprocesā, ja ar to tiek pārkāptas tiesības uz taisnīgu tiesu

Lejupielādēt

2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[G]/2022 Kustības bīstamības rašanās moments gadījumos, kad ceļu satiksmē iesaistītas personas, kuru rīcību transportlīdzekļa vadītājam ir objektīva iespēja novērtēt kā bīstamu

Lejupielādēt