• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Hronoloģiskā secībā

15.09.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-98/2021 Noziedzīga nodarījuma kvalifikācija, ja iecerētā noziedzīgā nodoma rezultāts atšķiras no reāli sasniegtā rezultāta

Lejupielādēt

08.09.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-200/2021 Jauns organizētās grupas dalībnieku noziedzīgā nodarījuma apraksts apelācijas instances tiesas nolēmumā

Lejupielādēt

02.09.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-528/2021 Krimināllikuma 48.panta pirmās daļas 9.punktā paredzētais atbildību pastiprinošais apstāklis – noziedzīgais nodarījums izdarīts, izmantojot sabiedriskā posta apstākļus, vai ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa laikā

Lejupielādēt

31.08.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-169/2021 Ziņas par invaliditāti kā apsūdzētā personību raksturojošas ziņas, kas jāņem vērā, nosakot sodu

Lejupielādēt

26.08.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-75/2021 Nepieciešamās aizstāvēšanās stāvokļa izvērtēšana

Lejupielādēt

29.07.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-186/2021 Galīgā soda noteikšana, ja neizciestais papildsods – probācijas uzraudzība – Kriminālprocesa likuma 61.nodaļas kārtībā aizstāts ar brīvības atņemšanu; Aizstāto sodu saskaitīšana

Lejupielādēt

28.07.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-432/2021 Ceļu satiksmes negadījumā personai nodarītā nemateriālā zaudējuma atlīdzināšana

Lejupielādēt

08.07.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-324/2021 Slepkavība, kas izdarīta vairāku personu dzīvībai bīstamā veidā

Lejupielādēt

08.06.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-88/2021 Mantas konfiskācijas piemērošana; Taisnīga noregulējuma īstenošana jaunatklāta apstākļa gadījumā

Lejupielādēt

03.06.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-342/2021 Mantiskā kaitējuma apmēra novērtējums nosacītas notiesāšanas piemērošanai

Lejupielādēt

28.05.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-243/2021 Cietušais kriminālprocesā par noziedzīgu nodarījumu, kā rezultātā kaitējums nodarīts pašvaldības kapitālsabiedrībai

Lejupielādēt

20.05.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-202/2021 Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana, ko izdarījusi persona, vadot transportlīdzekli alkohola ietekmē un bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, ja tās rezultātā cietušajam nodarīts vidēja smaguma miesas bojājums; Mehānisko transportlīdzekļu vadīšanas stāžs

Lejupielādēt

13.05.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-89/2021 Netiešo pierādījumu izmantošana pierādīšanā

Lejupielādēt

10.05.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-25/2021 Pirmās instances tiesas sēdē nopratināto liecinieku aicināšana uz apelācijas instances tiesas sēdi

Lejupielādēt

06.05.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-349/2021 Procesuālo izdevumu par valsts nodrošināta aizstāvja sniegto juridisko palīdzību nepamatota piedziņa no apsūdzētā

Lejupielādēt

30.04.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-7/2021 Krimināllikuma 221.2pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvās puses izpausmes veidi; Pirmās instances tiesas kompetence soda noteikšanā

Lejupielādēt

30.04.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-18/2021 Kratīšanā klātesošai personai, kurai ir tiesības uz aizstāvību, nav procesuāla pienākuma izteikt viedokli par kratīšanā izņemtajiem priekšmetiem

Lejupielādēt

30.04.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-263/2021 Tiesas tiesības precizēt vienošanās protokolā paredzēto soda mēru, piemērojot Krimināllikuma 51.pantu

Lejupielādēt

15.04.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-94/2021 Noziedzīgi iegūta manta kā legalizēšanas priekšmets

Lejupielādēt

15.04.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-142/2021 Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumu Nr.279 „Ceļu satiksmes noteikumi” 100.punkta pārkāpuma izvērtēšana, kvalificējot noziedzīgo nodarījumu pēc Krimināllikuma 260.panta

Lejupielādēt

09.04.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-16/2021 Brīdis, ar kuru Krimināllikuma 213.pantā paredzētais noziedzīgais nodarījums – novešana līdz maksātnespējai – uzskatāms par pabeigtu

Lejupielādēt

31.03.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-51/2021 Turēšana kalpībā, izmantojot personas ievainojamības stāvokli un cietušā atkarību no vainīgā

Lejupielādēt

26.03.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-13/2021 Kriminālprocesā iesaistīto personu lūgumu izlemšana, uzsākot krimināllietas iztiesāšanu no jauna; Apsūdzētā un prokurora vienošanās par vainas atzīšanu un sodu apstiprināšanas neiespējamība apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

24.03.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-215/2021 Procesuālo izdevumu piedziņa valsts labā; Galīgā soda noteikšana no ārvalsts izdotai personai

Lejupielādēt

17.03.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-40/2021 Dzīvojamās telpas īres līgums un tā apliecināts atvasinājums – dokumenti Krimināllikuma 275.panta izpratnē; Dalība (līdzizdarīšana)

Lejupielādēt

09.03.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-164/2021 Apsūdzētā tiesības izteikt motivētu lūgumu par lietas izskatīšanu mutvārdu procesā apelācijas instances tiesā ārkārtējās situācijas laikā

Lejupielādēt

02.03.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-229/2021 Apsūdzētā tiesību nodrošināšana vienošanās procesā saistībā ar mantu, kas atzīstama par noziedzīgi iegūtu

Lejupielādēt

26.02.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-4/2021 Sprieduma pamatotība

Lejupielādēt

24.02.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-26/2021 Sarunu ieraksts operatīvā eksperimenta ietvaros kā operatīvās darbības fiksācijas veids

Lejupielādēt

18.02.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-96/2021 Krimināllikuma 152.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma – nelikumīga brīvības atņemšana – sastāvs

Lejupielādēt

16.02.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-15/2021 Apsūdzības grozīšana apelācijas instances tiesā sakarā ar noziedzīgā nodarījuma faktisko apstākļu maiņu, ja nemainās noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija; Krimināllikuma 218.panta otrās daļas sankcijā paredzētais papildsods – tiesību uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos, vai tiesību ieņemt noteiktu amatu atņemšana

Lejupielādēt

12.02.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-73/2021 Izvairīšanās no uzturēšanas; Morālā kaitējuma kompensācijas apmēra noteikšana

Lejupielādēt

10.02.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-92/2021 Policijas darbinieka slepeni veikta sarunas ieraksta pieļaujamības izvērtēšana kopsakarā ar personas tiesībām neliecināt un nesniegt sevi inkriminējošu (apsūdzošu) informāciju

Lejupielādēt

02.02.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-1/2021 Krimināllikuma 219.panta otrās daļas dispozīcijas satura noskaidrošana; Tiesas pienākums izvērtēt kriminālprocesā par kriminālpārkāpumu operatīvās darbības pasākumā iegūto ziņu par faktiem izmantošanas pieļaujamību

Lejupielādēt

28.01.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-2/2021 Iespējamā dubultās sodīšanas nepieļaujamības (ne bis in idem) principa pārkāpuma izvērtēšana

Lejupielādēt

27.01.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-90/2021 Tiesas spriedums vienošanās procesā, ar kuru apstiprināta gan vienošanās ar apsūdzēto par vainas atzīšanu un sodu, gan vienošanās ar juridiskās personas pārstāvi par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu; Juridiskās personas pārstāvja tiesības izteikt iebildumus pret lietas iztiesāšanu rakstveida procesā un pieteikt noraidījumu tiesas sastāvam

Lejupielādēt

2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[A]/2021 Apsūdzētā attieksmes pret grozīto apsūdzību apelācijas instances tiesā kā sodu ietekmējoša apstākļa izvērtēšana

Lejupielādēt

2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[B]/2021 Apsūdzētā izdarīto darbību pārkvalificēšana iztiesāšanas laikā

Lejupielādēt

2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[C]/2021 Soda noteikšana par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem, piemērojot Krimināllikuma 49.1 panta pirmās daļas nosacījumus

Lejupielādēt

2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[D]/2021 Apsūdzētā tiesības noslēgt izlīgumu; Krimināllikuma 174.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma speciālais subjekts – persona, no kuras cietušais ir materiāli vai citādi atkarīgs

Lejupielādēt

2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[E]/2021 Vainīgā apzināšanās, ka persona viņa rīcības rezultātā nostādīta dzīvībai bīstamā stāvoklī, kā Krimināllikuma 141.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma subjektīvās puses pazīme

Lejupielādēt

2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[F]/2021 Krimināllikuma 174.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva objektīvās puses pazīme – fiziskas ciešanas

Lejupielādēt

2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[G]/2021 Noziedzīgā kārtā iegūtu priekšmetu iepriekš neapsolītas slēpšanas kvalifikācija

Lejupielādēt

2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[H]/2021 Lietas iztiesāšana apelācijas instances tiesā rakstveida procesā ārkārtējās situācijas laikā un tiesību uz taisnīgu tiesu nodrošināšana; Liecību pieļaujamība, ja nepilngadīgais cietušais nopratināts, pārkāpjot Kriminālprocesa likuma 152.panta ceturtās daļas nosacījumus

Lejupielādēt

2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[I]/2021 Brīvības atņemšanas soda noteikšana personai ar smagiem veselības traucējumiem

Lejupielādēt

2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[J]/2021 Īpaši aizsargājama cietušā – pilngadīgas personas, kura cietusi noziedzīgā nodarījumā, kas vērsts pret personas tikumību vai dzimumneaizskaramību, – nopratināšana tiesā

Lejupielādēt