• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Hronoloģiskā secībā

09.04.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-16/2021 Brīdis, ar kuru Krimināllikuma 213.pantā paredzētais noziedzīgais nodarījums – novešana līdz maksātnespējai – uzskatāms par pabeigtu

Lejupielādēt

31.03.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-51/2021 Turēšana kalpībā, izmantojot personas ievainojamības stāvokli un cietušā atkarību no vainīgā

Lejupielādēt

09.03.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-164/2021 Apsūdzētā tiesības izteikt motivētu lūgumu par lietas izskatīšanu mutvārdu procesā apelācijas instances tiesā ārkārtējās situācijas laikā

Lejupielādēt

24.02.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-26/2021 Sarunu ieraksts operatīvā eksperimenta ietvaros kā operatīvās darbības fiksācijas veids

Lejupielādēt

18.02.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-96/2021 Krimināllikuma 152.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma – nelikumīga brīvības atņemšana – sastāvs

Lejupielādēt

16.02.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-15/2021 Apsūdzības grozīšana apelācijas instances tiesā sakarā ar noziedzīgā nodarījuma faktisko apstākļu maiņu, ja nemainās noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija; Krimināllikuma 218.panta otrās daļas sankcijā paredzētais papildsods – tiesību uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos, vai tiesību ieņemt noteiktu amatu atņemšana

Lejupielādēt

12.02.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-73/2021 Izvairīšanās no uzturēšanas; Morālā kaitējuma kompensācijas apmēra noteikšana

Lejupielādēt

10.02.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-92/2021 Policijas darbinieka slepeni veikta sarunas ieraksta pieļaujamības izvērtēšana kopsakarā ar personas tiesībām neliecināt un nesniegt sevi inkriminējošu (apsūdzošu) informāciju

Lejupielādēt

28.01.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-2/2021 Iespējamā dubultās sodīšanas nepieļaujamības (ne bis in idem) principa pārkāpuma izvērtēšana

Lejupielādēt

27.01.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-90/2021 Tiesas spriedums vienošanās procesā, ar kuru apstiprināta gan vienošanās ar apsūdzēto par vainas atzīšanu un sodu, gan vienošanās ar juridiskās personas pārstāvi par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu; Juridiskās personas pārstāvja tiesības izteikt iebildumus pret lietas iztiesāšanu rakstveida procesā un pieteikt noraidījumu tiesas sastāvam

Lejupielādēt

2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[A]/2021 Apsūdzētā attieksmes pret grozīto apsūdzību apelācijas instances tiesā kā sodu ietekmējoša apstākļa izvērtēšana

Lejupielādēt

2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[B]/2021 Apsūdzētā izdarīto darbību pārkvalificēšana iztiesāšanas laikā

Lejupielādēt

2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[C]/2021 Soda noteikšana par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem, piemērojot Krimināllikuma 49.1 panta pirmās daļas nosacījumus

Lejupielādēt

2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[D]/2021 Apsūdzētā tiesības noslēgt izlīgumu; Krimināllikuma 174.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma speciālais subjekts – persona, no kuras cietušais ir materiāli vai citādi atkarīgs

Lejupielādēt