• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Citi procesuālie jautājumi

16.05.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1152/2018 Sūdzības par iestādes atteikumu uzsākt administratīvo procesu no jauna nošķiršana no pieteikuma par lietas jaunu izskatīšanu tiesā sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem

Lejupielādēt

28.02.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-39/2017 Godprātīga procesuālo tiesību izmantošana administratīvā akta apstrīdēšanā un pārsūdzēšanā

Lejupielādēt

31.01.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-127/2013 Administratīvā akta par elektroenerģijas tirdzniecības diferencētā tarifa saistītajiem lietotājiem apstiprināšanu izdošana, izpilde, pārsūdzēšana un atcelšana

Lejupielādēt

25.01.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-40/2013 Lēmuma par radioaktīvo atkritumu glabāšanas tvertņu un lietoto slēgto starojuma avotu ilgtermiņa glabātavas izbūvi pārbaude tiesā

Lejupielādēt

12.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-985/2012 Iestādes atteikuma izdot labvēlīgu administratīvo aktu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas process

Lejupielādēt

12.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-838/2012 Adopcijas procesa neuzsākšanas sekas

Lejupielādēt

18.05.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-95/2012 Privāttiesisku attiecību ietekme uz iestādes lēmuma tiesiskumu

Lejupielādēt

07.10.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-955/2011 Lauku atbalsta dienesta lēmuma par atbalsta summas atmaksāšanu tiesiskā daba

Lejupielādēt

16.11.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-517/2011 Transportlīdzekļa vadītāja tiesības apturēt transportlīdzekļa pārvietošanu uz speciālo stāvvietu

Lejupielādēt

03.03.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-70/2011 Pašvaldības nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesību izmantošana

Lejupielādēt

15.10.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-742/2010 Lēmuma, kas pieņemts attiecībā uz amatpersonu, pakļautība administratīvo tiesu kontrolei; lēmuma par disciplinārlietas izbeigšanu tiesiskā daba

Lejupielādēt

14.05.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-511/2010 Informācijas izsniegšana no lietas materiāliem

Lejupielādēt

04.12.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-917/2009 Procesuālās darbības izpilde ar elektronisko sakaru institūcijas starpniecību

Lejupielādēt

26.11.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-791/2009 Administratīvā procesa likuma piemērošana administratīvo pārkāpumu lietās

Lejupielādēt

20.08.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-573/2009 Maksas par informācijas sniegšanu pārsūdzēšanas kārtība

Lejupielādēt

11.12.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-345/2009 Noteicošais brīdis tiesisko un faktisko apstākļu vērtēšanai prasījumā par administratīvā akta izdošanu; dzīvojamās mājas privatizācija speciālās ekonomiskās zonas teritorijā

Lejupielādēt

01.04.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-87/2009 Zemesgrāmatu ierakstu dzēšanas tiesiskā kārtība

Lejupielādēt

14.02.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-34/2008 Uzziņa un tiesiskā paļāvība

Lejupielādēt

31.08.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-369/2007 Par labvēlīga administratīvā akta neizdošanas pārsūdzēšanu

Lejupielādēt

15.03.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-148/2005 Par iekšējiem un pārvaldes lēmumiem, par faktiskās rīcības jēdzienu un par tiesas pienākumu norādīt iestādi, kuras kompetencē ir attiecīgās lietas izskatīšana

Lejupielādēt

11.05.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-100/2005 Par administratīvā akta atcelšanu

Lejupielādēt

13.07.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-149/2004 Par iespēju pārsūdzēt zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmumu un rīcību administratīvajā procesā

Lejupielādēt

09.03.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-39/2004 Par atteikumu pieņemt pieteikumu tiesā

Lejupielādēt