• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

56.nodaļa. KASĀCIJAS SŪDZĪBAS IESNIEGŠANA (450. – 463.pants)

11.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-1374/2019 Sacīkstes princips prasībā par dalībnieku sapulces lēmuma atcelšanu

Lejupielādēt

12.07.2019. Civillietu departamenta Rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-769/2019 Tiesības iesniegt kasācijas sūdzību, ja sabiedrība – lietas dalībniece reorganizēta un nav notikusi procesuālo tiesību pārņemšana

Lejupielādēt

04.12.2018. Civillietu departamenta Rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1451/2018 Atbrīvošana no drošības naudas uz likuma pamata

Lejupielādēt

17.08.2018. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1400/2018 Pilnvarojuma pēctecība uzvārda maiņas gadījumā

Lejupielādēt

24.02.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1514/2016 Nekustamā īpašuma īpašnieka pienākums pamatot nespēju samaksāt drošības naudu

Lejupielādēt

08.02.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1027/2016 Drošības naudas maksāšanas pienākums

Lejupielādēt

09.02.2015. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-2034/2015 Kasācijas sūdzības iesniegšanas nosacījumi (Civilprocesa likuma 82.panta septītā daļa)

Lejupielādēt

08.12.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-276/2015 Lietas dalībnieka darbnespējas lapā ietvertā informācija kā priekšnoteikums lietas izskatīšanas atlikšanai; pilnvarojums nereģistrētā kopdzīvē

Lejupielādēt

30.01.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-3/2015 Parādnieka iebildumu pamatotība maksātnespējas procesā tiesā

Lejupielādēt

14.05.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-173/2013 Darbnespējas lapas kā attaisnojošas neierašanās tiesas sēdē pamatojums; kopīpašuma vērtības noteikšana, izskatot prasību par tā sadali

Lejupielādēt

25.10.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2207/2012 Izņēmums no drošības naudas iemaksas noteikumiem

Lejupielādēt

17.02.2011. Senāta Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-923/2011 Par tiesvedību civillietā regulējošo tiesību normu spēku laikā

Lejupielādēt

11.05.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-198/2011 Par kasācijas sūdzības saturu

Lejupielādēt

02.02.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-4/2011 un senatora Normunda Salenieka atsevišķās domas Par juridisku faktu, kas nepieciešami politiski represētās personas statusa noteikšanai, konstatēšanu Civilprocesa likuma 37. nodaļā noteiktajā kārtībā

Lejupielādēt

24.11.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-233/2010 Par atbilstīgu atlīdzinājumu nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā (Latvijas Republikas Satversmes 92.panta trešais teikums)

Lejupielādēt

16.04.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-148/2008 Par priekšnoteikumiem viltus konstatēšanai

Lejupielādēt

28.02.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-97/2007 Par vainas noteikšanu zaudējumu atlīdzināšanas gadījumā par izraisīto ceļu satiksmes negadījumu

Lejupielādēt

12.11.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-431/1997 Par pieteikuma noraidīšanu par atbrīvošanu no drošības naudas samaksas

Lejupielādēt

05.11.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-399/1997 Par kasācijas sūdzības iesniegšanas termiņu

Lejupielādēt

05.11.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-397/1997 Par tiesas sprieduma pārsūdzēšanas termiņa skaitījuma sākumu

Lejupielādēt

12.05.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-207/1997 Par kasācijas sūdzības atbilstību likuma prasībām

Lejupielādēt

07.05.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-176/1997 Par atbrīvošanu no drošības naudas iemaksas

Lejupielādēt

14.04.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-163/1997 Par kasācijas sūdzības atbilstību likuma prasībām

Lejupielādēt

23.04.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-149/1997 Par atbrīvošanu no drošības naudas, iesniedzot kasācijas sūdzību

Lejupielādēt

24.04.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-138/1997 Par atbrīvošanu no drošības naudas samaksas

Lejupielādēt

14.03.1997. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-123/1997 Kasācijas kārtībā var pārsūdzēt otrās instances tiesas spriedumus, ja tiesa pārkāpusi materiālo vai procesuālo tiesību normas, vai, izskatot lietu, pārkāpusi savas kompetences robežas

Lejupielādēt

13.02.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-77/1997 Par kasācijas sūdzības atbilstību likuma prasībām

Lejupielādēt

12.03.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-65/1997 Par termiņu aprēķināšanu tiesas spriedumu pārsūdzēšanai

Lejupielādēt

13.05.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-32/1996 Par kasācijas sūdzību motīviem

Lejupielādēt