• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Vispārīgā daļa

13.12.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-349/1999 Tiesas spriedums grozīts tādēļ, ka pirmās instances tiesa nepareizi piemērojusi Latvijas Kriminālkodeksa 40.1 panta nosacījumus

Lejupielādēt

15.11.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-331/1999 Tiesājamam sods, piemērojot Latvijas Kriminālkodeksa 41. pantu, mīkstināts, jo tiesu instances pie soda noteikšanas pietiekošā mērā nav ņēmušas vērā Latvijas Kriminālkodeksa 35. un 36. panta nosacījumus

Lejupielādēt

23.11.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-328/1999 Par soda noteikšanu, ievērojot Latvijas Kriminālkodeksa 38. panta trešās daļas nosacījumus

Lejupielādēt

05.11.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-317/1999 Spriedums grozīts, izslēdzot Latvijas Kriminālkodeksa 39. panta nosacījumu piemērošanu

Lejupielādēt

23.11.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-316/1999 Prokurora atteikšanās tiesas sēdē no debatēm tiesai bija jānovērtē kā atteikšanās no apsūdzības. Tiesai bija jārīkojas atbilstoši Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 243. panta prasībām

Lejupielādēt

01.10.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-301/1999 Kvalificējot nodarījumus un nosakot sodus tikai pēc Latvijas Kriminālkodeksa Sevišķās daļas pantiem, nosakot sodu pēc kopības, jāpiemēro Kriminālkodeksa Vispārīgās daļas normas, nevis Krimināllikuma normas

Lejupielādēt

24.08.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-268/1999 Notiesājot personu pēc Krimināllikuma 262. panta, papildsodu var nepiemērot, ja konstatēti Krimināllikuma 49. pantā norādītie apstākļi

Lejupielādēt

17.08.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-267/1999 Saskaņā ar Krimināllikuma 262. panta sankciju, nosakot tiesājamam par šajā pantā paredzēto nodarījumu sodu, obligāti jāpiemēro arī papildsods

Lejupielādēt

10.08.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-206/1999 Vienus un tos pašus apstākļus nevar vienlaicīgi uzskatīt par atbildību mīkstinošiem vieglāka soda noteikšanā par likumā paredzēto, gan arī nosacītā soda piemērošanā

Lejupielādēt

15.06.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-200/1999 Prokurora uzraudzības protests apmierināts tādēļ, ka pirmās instances tiesa, nosakot sodu, nav piemērojusi Latvijas Kriminālkodeksa 39. panta nosacījumus

Lejupielādēt

29.06.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-199/1999 Saskaņā ar Latvijas Kriminālkodeksa 34.1 pantu policijas kontrole var tikt piemērota tikai personai, kas notiesāta ar brīvības atņemšanas sodu, nevis kurai sods noteikts nosacīti

Lejupielādēt

14.09.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-188/1999 Apelācijas instances tiesas spriedums grozīts sakarā ar to, ka, nosakot sodu, atstāts bez ievērības tiesas izmeklēšanā konstatētais fakts, ka tiesājamais slimo ar smagu slimību -plaušu tuberkulozi destrukcijas fāzē

Lejupielādēt

08.06.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-175/1999 Par soda noteikšanu, ievērojot Latvijas Kriminālkodeksa 39. panta nosacījumus

Lejupielādēt

01.06.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-165/1999 Saskaņā ar Latvijas Kriminālkodeksa 34.1 pantu policijas kontrole var tikt piemērota tikai personai, kas notiesāta ar brīvības atņemšanas sodu, nevis kurai sods noteikts nosacīti

Lejupielādēt

25.05.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-147/1999 Piemērojot Latvijas Kriminālkodeksa 42. panta nosacījumus, tiesai vispusīgi, objektīvi un pilnīgi jāizmeklē lietas apstākļi, kas raksturo tiesājamā personību, un argumentēti jānorāda spriedumā, uz kādu lietas apstākļu un personību raksturojošo ziņu pamata izraudzīts nosacīts sods

Lejupielādēt

18.05.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-142/1999 Par soda noteikšanu, ievērojot Latvijas Kriminālkodeksa 39. panta nosacījumus

Lejupielādēt

11.05.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-135/1999 Saskaņā ar Latvijas Kriminālkodeksa 42. panta nosacījumiem (atbilstoši - Krimināllikuma 55.pants) tiesa var piemērot nosacītu notiesāšanu arī personai, kas izdarījusi smagu noziegumu

Lejupielādēt

27.04.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-126/1999 Kasācijas protests noraidīts, konstatējot, ka apelācijas instances tiesa, nosakot tiesājamā atbildības pakāpi inkriminētajā noziegumā un ievērojot viņa atbildību mīkstinošus lietas apstākļus, ir pamatoti piemērojusi Latvijas Kriminālkodeksa 41. panta nosacījumus

Lejupielādēt

20.04.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-123/1999 Tiesa, konstatējot, ka notiesātais pēc iepriekšējā sprieduma taisīšanas, bet pirms pilnīgas soda izciešanas izdarījis jaunu noziegumu, jaunajā spriedumā noteiktajam sodam pilnīgi vai daļēji pievieno soda daļu, kas vēl nav izciesta pēc iepriekšējā sprieduma

Lejupielādēt

31.03.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-120/1999 Papildsodu - policijas kontroli - var piemērot tikai tādai personai, kas notiesāta ar reālu brīvības atņemšanas sodu

Lejupielādēt

06.04.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-114/1999 Latvijas Kriminālkodeksa 24.2 panta nosacījumu piemērošana obligāti jāmotivē spriedumā

Lejupielādēt

24.02.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-64/1999 Saskaņā ar Latvijas Kriminālkodeksa 6. panta nosacījumiem likumam, kas pastiprina sodu, nav atpakaļejoša spēka

Lejupielādēt

02.03.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-57/1999 Latvijas Kriminālkodeksa 99. panta sankcijā nāves sods paredzēts kā izņēmuma soda veids un likumdevējs neprasa tā piemērošanu visos gadījumos

Lejupielādēt

16.02.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-46/1999 Par likuma atpakaļejošu spēku un meža nodošanu pastāvīgā lietošanā

Lejupielādēt

02.02.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-31/1999 Notiesājot personu nosacīti, spriedumā obligāti jānorāda nosacītas notiesāšanas motīvi

Lejupielādēt

09.02.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-5/1999 Galējās nepieciešamības tiesīguma nosacījums ir draudošo briesmu realitāte, to objektīva pastāvēšana. Šī norma nav attiecināma uz personu, kas notiesāta par tīšu smagu noziegumu izdarīšanu, par kuru noziedzīgā grupa savstarpēji spriedumā izklāstītos apstākļos iepriekš vienojusies

Lejupielādēt

15.12.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-405/1998 Saskaņā ar Latvijas Kriminālkodeksa 43.1 pantu sprieduma izpildes atlikšanu var atcelt tikai tad, ja notiesātais nepilda uzliktos pienākumus vai pārkāpj sabiedrisko kārtību vai darba disciplīnu

Lejupielādēt

15.12.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-400/1998 Ja galīgais sods noteikts pēc spriedumu kopības un ar iepriekšējo spriedumu vainīgā persona notiesāta par smagu noziegumu, soda izciešanas uzsākšana nosakāma slēgtā cietumā

Lejupielādēt

22.12.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-394/1998 Latvijas Kriminālkodeksa 34.1 pantā paredzētais papildsods - policijas kontrole piemērojams tikai personām, kas notiesātas ar reālu brīvības atņemšanas sodu. Notiesājot nosacīti vai piemērojot sprieduma izpildīšanas atlikšanu, Latvijas KK 34.1 panta nosacījumi nav piemērojami

Lejupielādēt

08.12.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-374/1998 Par Latvijas Kriminālkodeksa 50. panta 11. daļas nosacījumu pārkāpumu

Lejupielādēt

11.11.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-367/1998 Tiesa, atsaukdamās uz atbildību mīkstinošiem apstākļiem, sodu mīkstinājusi nevis pēc būtības, bet gan formāli

Lejupielādēt

27.10.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-344/1998 Materiāli par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu izskatāmi, ievērojot 1993. gada 1. jūnija likuma „Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem” prasības

Lejupielādēt

27.10.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-342/1998 Kriminālatbildības noilguma tecējums skaitāms no nozieguma izdarīšanas dienas līdz dienai, kad ierosināta krimināllieta

Lejupielādēt

15.10.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-339/1998 Apelācijas instances tiesas spriedums grozīts daļā par tiesājamam noteikto sodu, jo, nosakot naudas sodu, apelācijas instances tiesa nav ņēmusi vērā minimālās mēnešalgas apmēru noziegumu izdarīšanas laikā

Lejupielādēt

19.10.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-337/1998 Ja notiesātais pēc sprieduma taisīšanas, bet pirms pilnīgas soda izciešanas pēc iepriekšējā sprieduma izdarījis jaunu noziegumu, tiesa jaunajā spriedumā noteiktajam sodam pilnīgi vai daļēji pievieno soda daļu, kas vēl nav izciesta pēc iepriekšējā sprieduma

Lejupielādēt

16.10.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-336/1998 Latvijas Kriminālkodeksa 37.pantā uzskaitīto atbildību pastiprinošo apstākļu paplašināšana nav pieļaujama

Lejupielādēt

20.10.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-335/1998 Ja tiešais nozieguma izpildītājs izdarījis nozieguma mēģinājumu, nozieguma organizētāja darbības nevar tikt kvalificētas kā pabeigts noziegums

Lejupielādēt

12.10.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-331/1998 Likumam, kas atzīst nodarījumu par nesodāmu vai mīkstina sodu, ir atpakaļejošs spēks, proti, tas attiecas arī uz nodarījumiem, kas izdarīti pirms tā izdošanas

Lejupielādēt

29.09.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-312/1998 Par nepamatotu Amnestijas likuma piemērošanu

Lejupielādēt

18.08.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-281/1998 Notiesājoša sprieduma rezolutīvajā daļā precīzi jānorāda ne tikai noteiktais pamatsods, bet arī papildsods

Lejupielādēt

01.09.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-274/1998 Prokurora uzraudzības protests apmierināts un pirmās instances tiesas spriedums atcelts tādēļ, ka saskaņā ar Latvijas Republikas 1997. gada 20. novembra Amnestijas likuma 2. pantu amnestija piemērojama personām, kuru nodarījumi nav smagi. Atbilstoši Latvijas Kriminālkodeksa 7.1 pantam Latvijas Kriminālkodeksa 139. panta 4. daļā paredzētais noziegums atzīstams par smagu

Lejupielādēt

22.09.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-263/1998 Saskaņā ar Latvijas Kriminālkodeksa 36. pantu par atbildību mīkstinošo apstākli ir atzīstams tas, ja noziegumu izdarījis nepilngadīgais

Lejupielādēt

11.08.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-254/1998 Amnestijas likuma nosacījumi par soda samazināšanu attiecināmi uz reālu brīvības atņemšanas sodu

Lejupielādēt

30.06.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-251/1998 Latvijas Kriminālkodeksa 37.pantā ietvertais atbildību pastiprinošo apstākļu uzskaitījums ir izsmeļošs, un kāda cita apstākļa atzīšana par tādu, kas pastiprina vainīgā atbildību, ir nelikumīga

Lejupielādēt

30.06.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-250/1998 Spriedums grozīts, jo tiesājamam izraudzītais sods nav uzskatāms par atbilstošu Latvijas Kriminālkodeksa 35. panta nosacījumiem

Lejupielādēt

25.06.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-234/1998 Prokurora uzraudzības protests apmierināts un tiesu nolēmumi atcelti sakarā ar nepareizu 1997. gada 20. novembra Amnestijas likuma 1. panta 1. punkta nosacījumu

Lejupielādēt

27.08.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-229/1998 Par tiesājamo atbildības pakāpes noteikšanu, izslēdzot no sprieduma viņu atbildību pastiprinošo apstākli

Lejupielādēt

11.06.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-221/1998 1997. gada 5. decembra Amnestijas likums nav piemērojams personām, kas notiesātas ar sodu, kurš nav saistīts ar brīvības atņemšanu

Lejupielādēt

11.06.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-220/1998 1997. gada 5. decembra Amnestijas likums nav piemērojams personām, kas notiesātas ar sodu, kurš nav saistīts ar brīvības atņemšanu

Lejupielādēt

11.06.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-219/1998 1997. gada 5. decembra Amnestijas likums nav piemērojams personām, kas notiesātas ar sodu, kurš nav saistīts ar brīvības atņemšanu

Lejupielādēt

11.06.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-218/1998 1997. gada 5. decembra Amnestijas likums nav piemērojams personām, kas notiesātas ar sodu, kurš nav saistīts ar brīvības atņemšanu

Lejupielādēt

09.06.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-205/1998 Saskaņā ar Latvijas Kriminālkodeksa 45. pantu kriminālatbildības noilguma tecējums skaitāms no nozieguma izdarīšanas dienas līdz dienai, kad pieņemts lēmums par krimināllietas ierosināšanu

Lejupielādēt

05.05.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-167/1998 Piemērojot Latvijas Kriminālkodeksa 24.2 pantu, tiesai ir jākonstatē apstākļi, kas nepieļauj vainīgās personas atrašanos Latvijā, un spriedumā šī panta piemērošana jāmotivē

Lejupielādēt

29.04.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-162/1998 Noteiktajam soda apmēram jāatbilst soda noteikšanas vispārīgiem principiem

Lejupielādēt

28.04.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-154/1998 Latvijas Kriminālkodeksa 42. panta noteikumi viennozīmīgi nosaka, ka tiesājamam, kurš noteiktā pārbaudes laika izdara jaunu noziegumu, atkārtoti nosacīts sods nav piemērojams, bet sods par izdarīto nosakāms pēc spriedumu kopības, kā paredzēts Latvijas Kriminālkodeksa 39. pantā

Lejupielādēt

28.04.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-143/1998 Ja nosacīti notiesātais pārbaudes laikā izdarījis jaunu noziegumu un par šo noziegumu piespriests ar brīvības atņemšanu nesaistīts sods, tad galīgais sods pēc spriedumu kopības nosakāms atbilstoši Latvijas Kriminālkodeksa 39. panta un 40. panta 2. un 3. daļas prasībām

Lejupielādēt

14.04.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-123/1998 Ja par apsūdzēto lietā ir vairāki spriedumi, par ko nav bijis zināms tiesai, kura taisījusi pēdējo spriedumu, šai tiesai saskaņā ar Latvijas Kriminālkodeksa 38. panta 3. daļas nosacījumiem jāpieņem lēmums par galīgā soda noteikšanu apsūdzētajam Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 372.-374. panta kārtībā

Lejupielādēt

24.04.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-119/1998 Amnestijas likuma 1. pants attiecas uz nepilngadīgām personām, notiesātām ar reālu brīvības atņemšanas sodu

Lejupielādēt

21.04.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-118/1998 Spriedums atcelts tādēļ, ka apelācijas instances tiesa nav ievērojusi Latvijas Kriminālkodeksa 35. panta nosacījumus par soda noteikšanas vispārīgajiem principiem

Lejupielādēt

12.05.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-117/1998 Likumam, kas atzīst nodarījumu par nesodāmu, ir atpakaļejošs spēks

Lejupielādēt

24.04.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-115/1998 Nosakot sodu pēc vairākiem spriedumiem, tiesām jānoskaidro pēc iepriekšējā sprieduma neizciestā soda daļas veids un apmērs

Lejupielādēt

07.04.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-108/1998 Ja notiesātais pēc sprieduma taisīšanas, bet pirms pilnīgas soda izciešanas izdarījis jaunu noziegumu, jaunajā spriedumā noteiktajam sodam pilnīgi vai daļēji pievieno soda daļu, kas nav izciesta pēc iepriekšējā sprieduma

Lejupielādēt

17.03.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-93/1998 Ja noziegums izdarīts neizciestā soda daļas laikā, tad, nosakot sodu pēc spriedumu kopības, piemērojami Latvijas Kriminālkodeksa 39. panta nosacījumi

Lejupielādēt

10.03.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-86/1998 Spriedums, ar kuru vainīgai personai piespriests nāves sods par slepkavību, izdarītu pastiprinošos apstākļos, atstāts bez grozījuma

Lejupielādēt

28.01.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-38/1998 Piespriežot tiesājamam vairākus papildsodus, tie jānosaka tā, lai nerastos šaubas, izpildot spriedumu

Lejupielādēt

26.01.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-29/1998 No sprieduma izslēgts papildsods, jo tas nav piemērots, nosakot galīgo sodu pēc noziegumu kopības

Lejupielādēt

24.12.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-379/1997 Par pienākumu uzlikšanu tiesājamam noteiktajā laikā novērst nodarīto kaitējumu Latvijas Kriminālkodeksa 43.1 panta izpratnē

Lejupielādēt

24.11.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-345/1997 Par soda atbilstību Latvijas Kriminālkodeksa 35. panta prasībām

Lejupielādēt

09.12.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-343/1997 Galīgais sods pēc noziegumu kopības, ja par notiesāto ir citi neizpildīti spriedumi un par pēdējo spriedumu galīgais sods pēc noziegumu kopības nav noteikts, nosakāms saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksu 372. pantu

Lejupielādēt

11.12.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-340/1997 Tiesājamam sods samazināts, piemērojot Latvijas Kriminālkodeksa 41. panta nosacījumus, ievērojot nozagto pārtikas preču nelielo vērtību

Lejupielādēt

09.12.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-329/1997 Galīgo sodu pēc diviem spriedumiem, ja noteikts viens soda veids - brīvības atņemšana - un viens no tiem ir noteikts nosacīti, var noteikt reālas brīvības atņemšanas veidā

Lejupielādēt

09.12.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-328/1997 Nozagtās tirgū pirktas mantas vērtība nosakāma, novērtējot cietušā liecības kopumā ar citiem pierādījumiem lietā

Lejupielādēt

02.12.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-319/1997 Nosakot nepilngadīgajiem audzinoša rakstura piespiedu līdzekli, jāievēro 1993. gada 1. jūnija likums “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem”

Lejupielādēt

31.10.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-313/1997 Sakarā ar apsūdzības apjoma grozīšanu, kas tiesājamā atbildību padara vieglāku, saskaņā ar Latvijas Kriminālkodeksa 42. pantu tiesas nosacīti noteiktais pārbaudes laiks samazināts

Lejupielādēt

22.10.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-308/1997 Par slepkavības izpildītājiem atzīstamas tikai tās personas, kuras rīkojušās kopīgi un ar vienotu nodomu

Lejupielādēt

03.10.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-284/1997 Spriedums grozīts, jo tiesu instances, nosakot sodu, nepareizi piemērojušas Latvijas kriminālkodeksa 39. panta nosacījumus

Lejupielādēt

20.08.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-239/1997 Izciestajā sodā ieskaitāms iepriekšējā apcietinājumā pavadītais laiks izskatāmajā lietā

Lejupielādēt

20.08.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-239/1997 Izciestajā sodā ieskaitāms iepriekšējā apcietinājumā pavadītais laiks izskatāmajā lietā

Lejupielādēt

20.08.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-234/1997 Būtiski samazinot apsūdzības apjomu, tiesājamajiem noteiktais sods mīkstināms

Lejupielādēt

20.08.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-234/1997 Būtiski samazinot apsūdzības apjomu, tiesājamajiem noteiktais sods mīkstināms

Lejupielādēt

11.08.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-215/1997 Bargāka soda noteikšana tiesājamajam pieļaujama tikai gadījumos, kad šī iemesla dēļ iesniegts prokurora protests vai cietušā sūdzība. Noliegums pastiprināt sodu, izskatot lietu pēc tiesājamo sūdzībām, attiecas gan uz apelācijas, gan uz kasācijas tiesvedību.

Lejupielādēt

09.06.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-196/1997 Atcelts apelācijas instances tiesas lēmums par tiesājamā kasācijas sūdzības atstāšanu bez izskatīšanas, un lieta izskatīta tiesas rīcības sēdē, grozot tiesas nolēmumus

Lejupielādēt

02.06.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-183/1997 Nosacīti notiesājot, kā papildsodu nevar piemērot mantas konfiskāciju

Lejupielādēt

29.05.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-180/1997 Tiesas spriedums pamatojams vienīgi uz tiem pierādījumiem, kas izskatīti tiesas sēdē. Likumam, kas mīkstina sodu, ir atpakaļejošs spēks

Lejupielādēt

10.03.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-92/1997 Tiesājamam sods samazināts līdz viņa nodarījumam piemērotā krimināllikuma sankcijā paredzētajam minimālajam sodam, ievērojot viņa slikto veselības stāvokli pēc sarežģītas plaušu operācijas

Lejupielādēt

24.02.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-50/1997 Spriedumi grozīti, jo tiesājamam nepareizi noteikts pamatsods. Izslēgta papildsoda piemērošana

Lejupielādēt

10.02.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-46/1998 Ja konkrētā krimināllikuma panta sankcijā papildsods nav paredzēts, tad, piemērojot papildsodu, spriedumā jāatsaucas uz krimināllikuma Vispārīgās daļas attiecīgu pantu (Latvijas Kriminālkodeksa 27. pants, Krimināllikuma 44. pants)

Lejupielādēt

03.01.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-11/1997 Apelācijas instances tiesa, taisot jaunu spriedumu un mīkstinot tiesājamiem noteikto sodu, ir pareizi ņēmusi vērā to, ka viņi abi, gan būdami agrāk sodīti un atkal izdarījuši smagu noziegumu, savu vainu ir vaļsirdīgi atzinuši, izdarīto nožēlojuši un ar šādu savu attieksmi palīdzējuši noskaidrot patiesību lietā

Lejupielādēt

21.01.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-8/1997 Latvijas kriminālkodeksa 41.panta nosacījumi attiecas uz sodu un soda veidu, nevis soda izciešanas režīmu

Lejupielādēt

21.01.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-8/1997 Latvijas kriminālkodeksa 41.panta nosacījumi attiecas uz sodu un soda veidu, nevis soda izciešanas režīmu

Lejupielādēt

03.12.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-297/1996 Par kriminālatbildības noilgumu

Lejupielādēt

03.12.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-290/1996 Par mīkstāka soda noteikšanu sakarā ar kvalifikācijas maiņu

Lejupielādēt

26.11.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-284/1996 Par galīgā soda nenoteikšanu pēc spriedumu kopības

Lejupielādēt

09.07.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-164/1996 Par Latvijas Kriminālkodeksa 35.panta piemērošanu

Lejupielādēt

28.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-136/1996 Par soda un papildsoda noteikšanu

Lejupielādēt

21.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-117/1996 Par soda mīkstināšanu, piemērojot Latvijas Kriminālkodeksa 43.1 panta nosacījumus

Lejupielādēt

14.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-116/1996 Par Latvijas Kriminālkodeksa 42.panta piemērošanu

Lejupielādēt

07.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-107/1996 Par soda noteikšanu apelācijas instances tiesā, ja lietu izskata sakarā ar tiesājamā apelācijas sūdzību

Lejupielādēt

30.04.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-106/1996 Par Latvijas Kriminālkodeksa 39.panta piemērošanu

Lejupielādēt

30.04.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-91/1996 Par Latvijas Kriminālkodeksa 47.panta piemērošanu kasācijas instances tiesā

Lejupielādēt

15.04.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-87/1996 Par pirmstermiņa atbrīvošanu no papildsoda

Lejupielādēt

15.04.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-82/1996 Par galīgā soda noteikšanu pēc spriedumu kopības

Lejupielādēt

02.04.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-79/1996 Par galīgā soda noteikšanu pēc spriedumu kopības

Lejupielādēt

15.04.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-74/1996 Par Latvijas Kriminālkodeksa 24.2 panta izslēgšanu no apelācijas instances tiesas sprieduma

Lejupielādēt

23.04.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-61/1996 Par galīgā soda noteikšanu pēc sprieduma kopības

Lejupielādēt

14.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-54/1996 Par Latvijas Kriminālkodeksa 35.panta piemērošanu

Lejupielādēt

15.04.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-46/1996 Par sprieduma izpildes atlikšanu

Lejupielādēt

06.11.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-2k-40/1996 Par Latvijas Kriminālkodeksa 35.panta piemērošanu

Lejupielādēt

22.01.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. 2k-4/1996 Par soda izpildes režīma noteikšanu

Lejupielādēt

11.12.1995. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. 2k-42/1995 Par soda samazināšanu pēc spriedumu kopības

Lejupielādēt

06.11.1995. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. 2k-37/1995 Noteiktais sods neatbilst izdarītā nozieguma smagumam un vainas pakāpei

Lejupielādēt