• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Dalībnieku sapulces lēmumu atzīšana par spēkā neesošiem

18.08.2021. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1095/2021 Valdes locekļa tiesības apstrīdēt sabiedrības dalībnieku sapulces vienbalsīgu lēmumu par viņa atcelšanu no amata

Lejupielādēt

11.05.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-503/2021 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku sapulces lēmuma par valdes atsaukšanu pieņemšana, ja šis jautājums nav iepriekš iekļauts dalībnieku sapulces darba kārtībā

Lejupielādēt

23.03.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-49/2020 Balsojuma akcionāru sapulcē ieprotokolēšanas mērķis

Lejupielādēt

23.03.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-49/2020 Ziņu pieprasīšanas kārtība pirms akcionāru sapulces

Lejupielādēt

11.12.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr.SKC-1506/2019 Tiesvedības apturēšana lietā par komercsabiedrības dalībnieku sapulces lēmuma atzīšanu par spēkā neesošu

Lejupielādēt

11.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-1374/2019 Sacīkstes princips prasībā par dalībnieku sapulces lēmuma atcelšanu

Lejupielādēt

18.12.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1782/2018 Labas ticības principa pārkāpums komercsabiedrības dalībnieku sapulces sasaukšanā, ierobežojot mirušā sabiedrības dalībnieka mantinieku tiesības

Lejupielādēt

17.05.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1065/2018 Mantojuma aizgādņa tiesības apstrīdēt kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu pirms mantojuma pārņemšanas

Lejupielādēt

15.11.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-293/2018 Komercsabiedrības dalībnieka tiesību uz informāciju pārkāpums

Lejupielādēt

28.09.2017. Civillietu departamenta Rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1751/2017 Prasības par dalībnieku lēmuma atzīšanu par spēkā neesošu termiņa nokavējums

Lejupielādēt

29.09.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1628/2017 Likumā nedefinētu jēdzienu veidošana spriedumos

Lejupielādēt

29.09.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1628/2017 Prasījuma tiesības akcionāru sapulces atzīšanai par spēkā neesošu

Lejupielādēt

16.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-161/2017 Sabiedrības dalībnieku griba, dibinot jaunu sabiedrību mantiskā ieguldījuma ceļā vai reorganizācijas kārtībā nodalīšanas ceļā

Lejupielādēt

16.12.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-353/2016 Dividenžu izmaksas tiesiskums, ja pieļautas kļūdas dalībnieku sapulces protokolā (Komerclikuma 162.pants; 5.pants; 186.panta trešā daļa)

Lejupielādēt

22.09.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2778/2015 Komerclikuma 217.panta dispozitīvais raksturs un sapulces sasaukšanas kārtības pārkāpuma tiesiskās sekas viena dalībnieka kapitālsabiedrībā, sapulces sasaukšanas kārtības pārkāpuma būtiskums; valdes locekļa amata uzticības raksturs

Lejupielādēt

14.02.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1622/2014 Dalībnieku sapulces lēmuma atzīšana par spēkā neesošu

Lejupielādēt

18.01.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1268/2013 Akcionāru balsstiesību izmantošanas ierobežošanas vai aizlieguma nepieļaujamība, izskatot pieteikumu par prasības nodrošinājuma līdzekļa piemērošanu

Lejupielādēt

10.02.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-37/2010 Par Komerclikuma 286.panta pirmās daļas piemērošanu

Lejupielādēt

03.06.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-175/2009 Par valsts akciju sabiedrības akcionāru sapulces lēmuma tiesiskumu

Lejupielādēt

25.02.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-69/2009 Par atbildētāju prasībā par sabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu un statūtu grozījumu atzīšanu par spēkā neesošiem

Lejupielādēt

12.12.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-673/2007 Par Komerclikuma 222. panta piemērošanu

Lejupielādēt