• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Septītā nodaļa. IZPIRKUMA TIESĪBA (1381.–1400.pants)

31.05.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-39/2021 Izpirkuma cena no draudzības pirkuma

Lejupielādēt

23.09.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1093/2020 Pirmpirkuma tiesības un izpirkuma tiesības nostiprināšana zemesgrāmatā

Lejupielādēt

22.11.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-290/2019 Izpirkuma tiesību īstenošana

Lejupielādēt

17.04.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-107/2019 Pirmpirkuma un izpirkuma tiesību īstenošana uz lauksaimniecībā izmantojamu zemi

Lejupielādēt

09.02.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-15/2018 Bijušo zemes īpašnieku vai viņu mantinieku pirmpirkuma un izpirkuma tiesību izlietošanas īpatnības

Lejupielādēt

14.12.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1913/2012  Atteikšanās no izpirkuma tiesības nostiprināšanas zemesgrāmatā

Lejupielādēt

26.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-710/2012 Atsavinātāja pienākums piedāvāt noslēgt pirkuma līgumu pirmpirkuma tiesīgajam, pirmpirkuma un izpirkuma tiesību noilgums

Lejupielādēt

25.01.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-11/2012 Maiņas darījuma kvalifikācija, atzīstot vienošanos par simulatīvu, noslēgtu ar mērķi apiet pirmpirkuma tiesības

Lejupielādēt

09.11.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-69/2011 Kopīpašnieku piekrišanas nepieciešamība, pārdodot nekustamo īpašumu labprātīgā izsolē tiesas ceļā

Lejupielādēt

24.02.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-43/2010 Par izpirkuma tiesību realizēšanu

Lejupielādēt

26.08.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-72/2009 Izlīgums nedrīkst aizskart trešo personu tiesības

Lejupielādēt

11.06.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-250/2008 Par pirmpirkuma tiesībām

Lejupielādēt

23.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-34/2008 Likuma „Par dzīvokļa īpašumu” normu piemērošana un izpirkuma tiesības nodibināšana

Lejupielādēt

05.12.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-815/2007 Labprātīga izsole un izsole tiesas ceļā

Lejupielādēt

24.01.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-5/2007 Par noilgumu izpirkuma tiesību realizēšanai

Lejupielādēt

18.05.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-314/2005 Par likuma „Par dzīvokļa īpašumu” 9.panta otrās daļas piemērošanu

Lejupielādēt

06.10.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-483/2004 Par pašvaldību izpirkuma tiesībām

Lejupielādēt

18.08.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-477/1999 Iegūt cita atsaviāta nekustamu īpašumu, kas nostiprināts zemesgrāmatā, atstumjot ieguvēju sakarā ar priekšrocību pret viņu, var tikai, iesniedzot pieteikumu par nekustamā īpašuma izpirkšanu, bet strīda gadījumā – prasības kārtībā

Lejupielādēt

20.01.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-40/1999 Izpirkuma tiesība izbeidzas ar noilgumu, ja izpirkuma prasība nav celta gada laikā, skaitot no tās dienas, kad nekustamais īpašums ierakstīts zemes grāmatā uz iegūvēja vārda

Lejupielādēt

07.05.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-161/1997 Par izpirkuma tiesībām nekustama īpašuma atsavināšanas gadījumā

Lejupielādēt