• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Septītā nodaļa. IZPIRKUMA TIESĪBA (1381. – 1400.pants)

23.09.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1093/2020 Pirmpirkuma tiesības un izpirkuma tiesības nostiprināšana zemesgrāmatā

Lejupielādēt

22.11.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-290/2019 Izpirkuma tiesību īstenošana

Lejupielādēt

17.04.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-107/2019 Pirmpirkuma un izpirkuma tiesību īstenošana uz lauksaimniecībā izmantojamu zemi

Lejupielādēt

09.02.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-15/2018 Bijušo zemes īpašnieku vai viņu mantinieku pirmpirkuma un izpirkuma tiesību izlietošanas īpatnības

Lejupielādēt

14.12.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1913/2012  Atteikšanās no izpirkuma tiesības nostiprināšanas zemesgrāmatā

Lejupielādēt

26.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-710/2012 Atsavinātāja pienākums piedāvāt noslēgt pirkuma līgumu pirmpirkuma tiesīgajam, pirmpirkuma un izpirkuma tiesību noilgums

Lejupielādēt

25.01.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-11/2012 Maiņas darījuma kvalifikācija, atzīstot vienošanos par simulatīvu, noslēgtu ar mērķi apiet pirmpirkuma tiesības

Lejupielādēt

09.11.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-69/2011 Kopīpašnieku piekrišanas nepieciešamība, pārdodot nekustamo īpašumu labprātīgā izsolē tiesas ceļā

Lejupielādēt

24.02.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-43/2010 Par izpirkuma tiesību realizēšanu

Lejupielādēt

26.08.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-72/2009 Izlīgums nedrīkst aizskart trešo personu tiesības

Lejupielādēt

11.06.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-250/2008 Par pirmpirkuma tiesībām

Lejupielādēt

23.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-34/2008 Likuma „Par dzīvokļa īpašumu” normu piemērošana un izpirkuma tiesības nodibināšana

Lejupielādēt

05.12.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-815/2007 Labprātīga izsole un izsole tiesas ceļā

Lejupielādēt

24.01.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-5/2007 Par noilgumu izpirkuma tiesību realizēšanai

Lejupielādēt

18.05.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-314/2005 Par likuma „Par dzīvokļa īpašumu” 9.panta otrās daļas piemērošanu

Lejupielādēt

06.10.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-483/2004 Par pašvaldību izpirkuma tiesībām

Lejupielādēt

07.05.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-161/1997 Par izpirkuma tiesībām nekustama īpašuma atsavināšanas gadījumā

Lejupielādēt