• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

53.nodaļa. Lietas iztiesāšana apelācijas kārtībā (560.-568.pants)

03.03.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-72/2022 Jauna atbildību pastiprinoša apstākļa konstatēšana apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

14.10.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-346/2021 Apelācijas instances tiesas tiesības atcelt attaisnojošu spriedumu un taisīt jaunu attaisnojošu spriedumu

Lejupielādēt

09.03.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-164/2021 Apsūdzētā tiesības izteikt motivētu lūgumu par lietas izskatīšanu mutvārdu procesā apelācijas instances tiesā ārkārtējās situācijas laikā

Lejupielādēt

10.05.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-25/2021 Pirmās instances tiesas sēdē nopratināto liecinieku aicināšana uz apelācijas instances tiesas sēdi

Lejupielādēt

26.03.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-13/2021 Apsūdzētā un prokurora vienošanās par vainas atzīšanu un sodu apstiprināšanas neiespējamība apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[N]/2021 Apelācijas instances tiesas pienākums pārsniegt apelācijas sūdzībā vai protestā izteikto prasījumu robežas

Lejupielādēt

2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[A]/2021 Apsūdzētā attieksmes pret grozīto apsūdzību apelācijas instances tiesā kā sodu ietekmējoša apstākļa izvērtēšana

Lejupielādēt

2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[K]/2021 Iespēja iztiesāt lietu mutvārdu procesā, ja lietas izskatīšana apelācijas instances tiesā uzsākta rakstveidā

Lejupielādēt

03.11.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-466/2020 Apsūdzētā tiesību uz valsts nodrošinātu aizstāvību nodrošināšana apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

20.01.2020. Krimināllietu departamenta senatora lēmums lietā Nr. SKK-120/2020 Apelācijas instances tiesas pienākums noskaidrot iemeslus, kāpēc apsūdzētais nav ieradies uz apelācijas instances tiesas sēdi

Lejupielādēt

09.04.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-68/2020 Apjoms un ietvari, kādos lieta tiek iztiesāta apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

22.05.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-289/2019 Apelācijas instances tiesas kompetence krimināllietas nosūtīšanā jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesā

Lejupielādēt

30.08.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-57/2019 Apsūdzības grozīšanas uz smagāku nepieļaujamība apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

30.08.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-57/2019 Apsūdzības grozījumu apelācijas tiesvedībā un apelācijas protesta nošķiršana

Lejupielādēt

04.10.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-48/2019 Jauna sprieduma taisīšana apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

11.01.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-38/2019 Apjoms un ietvari, kādos lieta iztiesājama apelācijas instances tiesā, ievērojot apelācijas protesta motīvus

Lejupielādēt

30.11.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-439/2018 Lūguma par liecinieka uzaicināšanu uz apelācijas instances tiesas sēdi noraidīšanas pamats

Lejupielādēt

06.09.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-420/2018 Smagāka soda noteikšanas nepieļaujamība apelācijas instances tiesā, ja cietušais pirmās instances tiesā piekritis prokurora izteiktajam viedoklim par sodu un prokurors nav iesniedzis apelācijas protestu

Lejupielādēt

03.09.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-413/2018 Nosacījumi smagāka soda noteikšanai apsūdzētajam apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

24.05.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr.SKK-150/2018 Jaunu atbildību ietekmējošu apstākļu konstatēšana apelācijas instances tiesā un to ņemšanas vērā pie soda noteikšanas iespējamība

Lejupielādēt

14.02.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-125/2018 Apelācijas instances tiesas tiesības noteikt bargāku sodu

Lejupielādēt

20.02.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-54/2018 Apelācijas instances tiesas tiesības noteikt bargāku sodu, ievērojot apelācijas protesta prasījumu, ja tiek konstatēts tiesību uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā pārkāpums

Lejupielādēt

16.11.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-638/2017 Cietušā lūguma par viņa vai viņa pārstāvja apelācijas sūdzības izskatīšanu cietušā prombūtnē forma

Lejupielādēt

10.10.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-532/2017 Lietas izskatīšana apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

21.11.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-529/2017 Apelācijas instances tiesas kompetence, ja lieta pirmās instances tiesā skatīta bez pierādījumu pārbaudes

Lejupielādēt

26.09.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-458/2017 Uz apelācijas instances tiesas sēdi aicināmās personas, ja lieta ir nosūtīta jaunai izskatīšanai

Lejupielādēt

06.02.2017. Krimināllietu departamenta tiesneša lēmums lietā Nr. SKK-153/2017 Apsūdzētā attaisnota neierašanās uz apelācijas instances tiesas sēdi

Lejupielādēt

03.01.2017. Krimināllietu departamenta tiesneša lēmums lietā Nr. SKK-98/2017 Apsūdzētā un viņa aizstāvja apelācijas sūdzības atstāšana bez izskatīšanas sakarā ar apsūdzētā neattaisnotu neierašanos uz tiesas sēdi

Lejupielādēt

02.02.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-27/2017 Apsūdzības grozīšana apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

06.01.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-4/2017 No pirmās instances sprieduma atšķirīga papildsoda noteikšanas ierobežojums apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

14.12.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-632/2016 Noziedzīga nodarījuma apraksts kā tiesiska un pamatota notiesājoša sprieduma sastāvdaļa

Lejupielādēt

17.05.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-318/2016  Pretrunīgs spriedums

Lejupielādēt

31.03.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-25/2016 Kukuļa nodošana un kukuļa piedāvāšana kā patstāvīgi pabeigti noziedzīgi nodarījumi; apsūdzētā stāvokli pasliktinoši no apsūdzības atšķirīgi kukuļdošanas faktiskie apstākļi

Lejupielādēt

30.09.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-318/2015 Lietas izskatīšanas robežas, skatot lietu atkārtoti apelācijas instances tiesā pēc kasācijas instances tiesas lēmuma

Lejupielādēt

13.03.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-43/2015 Kriminālprocesa likuma 566.pantā paredzētā apelācijas instances tiesas kompetence krimināllietas nosūtīšanā jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesā

Lejupielādēt

27.01.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-9/2015 Jauns noziedzīga nodarījuma apraksts, konstatējot no pirmās instances tiesas atšķirīgus apstākļus

Lejupielādēt

17.12.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-765/2014 „Atteikšanās no apsūdzības” un „cietušā sūdzības neatbalstīšana” ir atsevišķi tiesību institūti

Lejupielādēt

06.11.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-505/2014 Apelācijas instances tiesas kompetence vērtēt pirmās instances tiesas nolēmuma motīvu daļā izteiktos atzinumus

Lejupielādēt

13.03.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-123/2014 Apelācijas instances tiesas kompetence krimināllietas nosūtīšanai jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesā

Lejupielādēt

06.02.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-89/2014 Lietas iztiesāšanas laika un vietas nepaziņošana kā apsūdzētā tiesību pārkāpums apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

10.12.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-676/2013 Apelācijas instances tiesas kompetencē nav grozīt citu spēkā stājušos pirmās instances tiesas spriedumu

Lejupielādēt

04.04.2013. Senāta Krimināllietu departamenta senatora lēmums lietā Nr. SKK-197/2013 Mājas režīms kā attaisnojošs iemesls Kriminālprocesa likuma 560.panta trešās daļas izpratnē

Lejupielādēt

12.03.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-98/2013 Apelācijas instances tiesas kompetence, ja lieta pirmās instances tiesā skatīta bez pierādījumu pārbaudes

Lejupielādēt

09.05.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-291/2012 Apelācijas sūdzības atstāšana bez izskatīšanas apsūdzētā neierašanās dēļ

Lejupielādēt

17.04.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-208/2012 Pretrunīgs apelācijas instances tiesas lēmums kā nederīgs procesuāls dokuments

Lejupielādēt

29.09.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-445/2011 Apelācijas instances tiesas ierobežotās tiesības konstatēt papildus kvalificējošus apstākļus, ko nav konstatējusi pirmās instances tiesa

Lejupielādēt

26.01.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-17/2011 Apelācijas instances tiesas kompetence izvērtēt morālās kaitējuma kompensācijas noteikšanas vai nenoteikšanas pamatotību

Lejupielādēt

07.09.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-424/2010 Šaubas par apsūdzētā vainu Kriminālprocesa likuma 562.panta izpratnē

Lejupielādēt

30.08.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-331/2010 Lietas izskatīšana bez pierādījumu pārbaudes pirmās un apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

21.09.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-314/2010 Tiesas loma noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas faktisko apstākļu konstatēšanā

Lejupielādēt

03.06.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-284/2010 Apelācijas instances tiesa rakstveida procesā var izlemt jautājumu par apsūdzētās personas atbrīvošanu no soda

Lejupielādēt

21.01.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-15/2010 Apelācijas instances tiesas pienākums pārsniegt apelācijas sūdzības ietvarus

Lejupielādēt

03.12.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-665/2009 Apelācijas instances tiesas tiesības uzlabot apsūdzētā stāvokli

Lejupielādēt

22.05.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-309/2009 Apsūdzētā neierašanās uz apelācijas instances tiesas sēdi bez attaisnojoša iemesla

Lejupielādēt

02.06.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-269/2008 Apsūdzības grozīšana uz smagāku apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

27.03.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-132/2008 Apelācijas instances tiesas sprieduma satura atbilstība Kriminālprocesa likuma 564.panta prasībām

Lejupielādēt

18.03.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-129/2008 Apjoms, kādā lieta tiek izskatīta apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

18.03.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-125/2008 Apelācijas instances tiesas tiesības piemērot likumu par smagāku noziedzīgu nodarījumu un noteikt smagāku sodu

Lejupielādēt

04.12.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-654/2007 Piespiedu darbs – smagāks sods par naudas sodu

Lejupielādēt

28.08.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-385/2007 Apelācijas instances tiesas kompetence krimināllietas nosūtīšanā jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesā

Lejupielādēt

02.05.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-255/2007 Galīgā soda noteikšana saskaņā ar Krimināllikuma 51. pantu

Lejupielādēt

28.12.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-743/2006 Apelācijas instances tiesas nolēmuma saturs, taisot jaunu spriedumu

Lejupielādēt

25.07.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-517/2006 Apsūdzētā attaisnota neierašanās uz apelācijas instances tiesas sēdi

Lejupielādēt

03.10.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-472/2006 Apelācijas instances tiesas tiesības veikt tiesas izmeklēšanu, pārsniedzot apelācijas sūdzības apjomus un ietvarus

Lejupielādēt

06.07.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-459/2006 Apelācijas instances tiesas sprieduma saturs

Lejupielādēt

27.04.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-238/2006 Ja atsevišķu noziedzīgu nodarījumu epizožu vai kādas noziedzīgā nodarījuma kvalificējošās pazīmes izslēgšana no apsūdzības būtiski neizmaina apsūdzību kopumā, tad apelācijas instances tiesai nav nepieciešams nolēmumā sniegt jaunu noziedzīgā nodarījuma apr

Lejupielādēt