• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Otrā nodaļa. VALDĪJUMS (875.–926.pants)

02.09.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-145/2021 Ierobežojumi novēlēta nekustamā īpašuma atzīšanai par legātu

Lejupielādēt

12.05.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-11/2010 un senatora Alda Laviņa atsevišķās domas Par nekustamā īpašuma labticīga ieguvēja aizsardzības priekšnoteikumiem

Lejupielādēt

29.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-353/2008 Par tiesiskajām sekām, kas rodas, ja nekustamais īpašums pārdots secīgi vairākiem pircējiem

Lejupielādēt

29.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-346/2008 Par turētāja kā īpašnieka vietnieku valdījumā

Lejupielādēt

04.06.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-132/2008 Par ostu pārvalžu tiesībām rīkoties ar ostu teritorijā iekļauto valsts zemi

Lejupielādēt

23.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-33/2008 Par īpašuma iegūšanu ar nodošanu

Lejupielādēt

08.06.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-320/2005 Faktisks braucama ceļa lietojums

Lejupielādēt

25.10.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-473/2000 Par braukšanas tiesības (ceļa servitūta) valdījumu

Lejupielādēt

30.09.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-341/2000 Tiesas spriedumam jābūt tādam, lai nepieciešamības gadījumā to varētu izpildīt piespiedu kārtā

Lejupielādēt

14.06.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-275/2000 Atlīdzību par derīgiem izdevumiem uz likuma pamata var prasīt tas, kas valda svešu lietu pārliecībā, ka tā ir viņa īpašums, vai arī īrnieks vai nomnieks, ja derīgos izdevumus izdarījis ar izīrētāja (iznomātāja) piekrišanu, kas padara nomnieku vienādā stāvoklī ar labticīgu valdītāju

Lejupielādēt

25.02.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-82/1998 Šķūni, kuru izmantojusi paju sabiedrība kā patstāvīgu priekšmetu un kas atrodas uz prasītājam atjaunojamās zemes platības, nevar uzskatīt par piederumu galvenai lietai, kura nav saglabājusies

Lejupielādēt

30.10.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-98/1996 Par sekām, ja iesniedzējs neuzrāda visus viņam zināmos tuvākos līdzmantiniekus

Lejupielādēt