• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Deviņpadsmitā nodaļa. Pirmstiesas izmeklēšanas apturēšana un pabeigšana

24.04.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-124/1998 Procesuālie dokumenti, kas nav noformēti atbilstoši kriminālprocesa likuma normu prasībām un starp Latvijas Republiku un Polijas Republiku noslēgtā līguma par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām krimināllietās prasībām, nevar būt par pamatu apsūdzības raksta sastādīšanai; Lai pareizi piemērotu krimināllikumu, būtiski svarīga ir jautājuma noskaidrošana par cietušajiem nodarīto miesas bojājumu smagumu

Lejupielādēt

10.09.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-236/1996 Par cietušā tiesībām iepazīties ar krimināllietas materiāliem

Lejupielādēt

20.11.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-210/1996 Par cietušā tiesībām pārsūdzēt prokurora lēmumu par lietas izbeigšanu pirmstiesas izmeklēšanā

Lejupielādēt

28.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-115/1996 Par apsūdzības raksta aprakstošās daļas tiešu atbilstību un saskaņu ar apsūdzētajam uzrādīto apsūdzību

Lejupielādēt