• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

31.03.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-161/2022 Ierobežojums piemērot atvieglojumus par apgādībā esošām personām mikrouzņēmuma – mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja – darbiniekiem attiecas uz visiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja gada apliekamajiem ienākumiem tajā taksācijas gada periodā, kurā tas ir bijis mikrouzņēmuma darbinieks

Lejupielādēt

22.02.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-21/2022 Nodokļu maksātāja tiesības apliekamā ienākuma noteikšanai ņemt vērā saimnieciskās darbības izdevumus

Lejupielādēt

22.12.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-744/2021 Pienākums nerezidentam aprēķināt un deklarēt nodokli par atsavinātu nekustamo īpašumu

Lejupielādēt

08.10.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-394/2021 Patvaļīga būvniecība nav dzīvokļu apvienošana – tā nevar radīt privātpersonai labvēlīgas sekas nodokļu jomā

Lejupielādēt

08.10.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-301/2021 Personas izdevumi ķīlas dzēšanai par mantotu nekustamo īpašumu var tikt novērtēti kā ieguldījums funkcionāli līdzīgā nekustamajā īpašumā

Lejupielādēt

22.11.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-201/2021 Apbūves zeme var tikt atzīta par funkcionāli līdzīgu nekustamo īpašumu

Lejupielādēt

03.12.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-37/2021 Sabiedriskā labuma organizācijas amatpersonas tiesības ziedot savai organizācijai un lemt par ziedojuma izlietošanu; Ziedojums lietas lietošanas tiesību veidā

Lejupielādēt

30.04.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-31/2021 Iedzīvotāju ienākuma nodokļa no autoratlīdzības aprēķināšana, ieturēšana un iemaksāšana valsts budžetā

Lejupielādēt

04.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-383/2020 Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas pienākuma un apmēra noteikšana no nekustamā īpašuma atsavināšanas, to ieguldot kapitālsabiedrības pamatkapitālā

Lejupielādēt

21.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-271/2020 Pieļaujamība nekustamā īpašuma ieguldījumos iekļaut izdevumus par sadzīves priekšmetu iegādi

Lejupielādēt

21.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-271/2020 Izdevumu, kuri radušies pirms īpašuma tiesību reģistrācijas zemesgrāmatā, iekļaušana ieguldījumos nekustamajā īpašumā

Lejupielādēt

22.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-256/2020 Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja tiesības atskaitīt attaisnotos izdevumus un šo izdevumu apmēra pierādīšana

Lejupielādēt

23.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-189/2020 Ienākumu no nekustamā īpašuma atsavināšanas nodošanas glabāšanā zvērinātam notāram ietekme uz pienākumu maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli no kapitāla pieauguma

Lejupielādēt

21.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-169/2020 Nekustamā īpašuma iegādes vērtības noteikšana, ja pirkuma maksu ir samaksājusi cita persona

Lejupielādēt

21.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-169/2020 Jēdziena „iegādes vērtība” interpretācija, aprēķinot iedzīvotāju ienākuma nodokli no kapitāla pieauguma gadījumā, ja pircējs nav samaksājis pirkuma maksu

Lejupielādēt

09.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-150/2020 Darba devēja tiesības prasīt atmaksāt kļūdaini samaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli

Lejupielādēt

17.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-100/2020 Izdevumi par mākleru pakalpojumu saistībā ar nekustamā īpašuma pārdošanas darījuma noslēgšanu nav iekļaujami iedzīvotāju ienākuma nodokļa no kapitāla atsavināšanas aprēķinā

Lejupielādēt

02.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-85/2020 Izdevumu par reprezentatīvu automobili iekļaušanas saimnieciskās darbības izdevumos ierobežojumi

Lejupielādēt

10.09.2020. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-74/2020 Zvērināta advokāta profesionālās darbības atzīšana par saimniecisko darbību un ienākumu aplikšana ar iedzīvotāju ienākuma nodokli

Lejupielādēt

11.06.2020. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-66/2020 Ienākuma no nekustamā īpašuma atdalīta zemesgabala atsavināšanas aplikšana ar iedzīvotāju ienākuma nodokli

Lejupielādēt

10.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-65/2020 Nekustamā īpašuma iegādes vērtības noteikšanai, ja iegādes vērtību nevar dokumentāri pierādīt

Lejupielādēt

10.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-65/2020 Maiņas darījuma rezultātā iegūta nekustamā īpašuma iegādes vērtības noteikšana

Lejupielādēt

04.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-64/2020 un senatores Līvijas Slicas atsevišķās domas Gadījumu loks, kad iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu soda naudu aprēķina trīskāršā apmērā

Lejupielādēt

22.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-17/2020 Mežaudze kā daļa no nekustamā īpašuma

Lejupielādēt

22.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-17/2020 Jēdziena „aktuālā kadastrālā vērtība” interpretācija

Lejupielādēt

30.04.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-3/2020 Morālā kaitējuma atlīdzinājums nav iedzīvotāju ienākuma nodokļa objekts; Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamie ienākumi

Lejupielādēt

17.09.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-595/2019 Kompensācijas par īres līguma izbeigšanu un dzīvojamo telpu atbrīvošanu denacionalizētā nama īrniekam neaplikšana ar iedzīvotāju ienākuma nodokli

Lejupielādēt

10.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-452/2019 Ienākumu gūšanas dienas noteikšanas tiesiskās sekas

Lejupielādēt

18.04.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-342/2019 Izdevumu un ieguldījumu attiecināšana uz mantotu nekustamo īpašumu, nosakot iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmēru tā pārdošanas gadījumā

Lejupielādēt

19.06.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-301/2019 Apdrošināšanas prēmiju maksājumu iekļaušana attaisnotajos izdevumos

Lejupielādēt

27.08.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-252/2019 Fiziskās personas dāvināta nekustamā īpašuma vērtības aplikšana ar iedzīvotāju ienākuma nodokli

Lejupielādēt

01.04.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-205/2019 Iedzīvotāju ienākuma nodokļa no kapitāla pieauguma noteikšana mantota nekustamā īpašuma pārdošanas gadījumā

Lejupielādēt

12.03.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-41/2019 Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanā no nekustamā īpašuma pārdošanas kā kapitāla pieauguma

Lejupielādēt

14.03.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-23/2019 Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas pienākums par ienākumiem no saimnieciskās darbības pamatlīdzekļa (nekustamā īpašuma) pārdošanas

Lejupielādēt

30.09.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-20/2019 Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamās un neapliekamās kompensācijas par darba brauciena izdevumiem daļas noteikšana

Lejupielādēt

18.12.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-217/2018 Nekustamā īpašuma iegādes vērtības noteikšana, ja pirkuma līgumā nodalīta kustamās mantas pirkuma cena; Kapitāla aktīva iegādes vērtība, ja nekustamā īpašuma pirkuma līgumā nodalīta kustamās mantas pirkuma cena

Lejupielādēt

29.06.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-125/2018 Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes noteikšana par ienākumiem no nekustamā īpašuma izīrēšanas

Lejupielādēt

24.05.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-107/2018 Darījuma būtība kā izšķirošais kritērijs, lai atzītu mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja sniegto pakalpojumu par darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu (personāla nomu)

Lejupielādēt

01.11.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-255/2017 Atbrīvojums no iedzīvotāju ienākuma nodokļa no kapitāla pieauguma nevar tikt pamatots ar patvaļīgi uzbūvētu ēku esību

Lejupielādēt

28.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-253/2017 Nepilngadība nav netipiska gadījuma objektīvs pamatojums

Lejupielādēt

28.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-253/2017 Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas pienākums pārdod īpašumu, uz kuru netiek izpildīti likumā noteiktie kritēriji

Lejupielādēt

30.11.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-245/2017 Likuma ,,Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas 33.punkta piemērošanā noteicošais ir zemesgabala, nevis nodokļa maksātāja būvētas ēkas reģistrācijas datums zemesgrāmatā

Lejupielādēt

09.03.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-200/2017 Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 12.panta pirmās un septītās daļas interpretācija

Lejupielādēt

11.10.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-80/2017 No fiziskās personas saimnieciskās darbības ienākumiem atskaitāmo izdevumu raksturs

Lejupielādēt

30.03.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-50/2017 Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas interpretācija, ja saņemti Eiropas Savienības atbalsta maksājumi par zvejniecības pārtraukšanu

Lejupielādēt

28.02.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-39/2017 Godprātīga procesuālo tiesību izmantošana administratīvā akta apstrīdēšanā un pārsūdzēšanā

Lejupielādēt

21.12.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-630/2016 Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas 33.punkta piemērošana laulāto mantas kopības gadījumā

Lejupielādēt

27.05.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-240/2016 Saimnieciskā darbība likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” izpratnē

Lejupielādēt

02.03.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-80/2016 Saimnieciskās darbības pazīmes

Lejupielādēt

03.06.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-61/2016 Darba devēja atbildība par iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksu darba algas vai slimības pabalsta izmaksas gadījumā

Lejupielādēt

28.12.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-14/2016 Eiropas Savienības atbalsta maksājumu aplikšana ar iedzīvotāju ienākuma nodokli

Lejupielādēt

13.08.2015. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1015/2015 Personas tiesības pārsūdzēt nodokļu revīzijas (audita) atzinumu

Lejupielādēt

29.09.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-431/2015 Personas pienākums maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli no ieķīlāta nekustamā īpašuma pārdošanas darījumā gūtajiem ienākumiem

Lejupielādēt

05.06.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-102/2015 un tiesnešu Daces Mitas, Vēsmas Kakstes un Rudītes Vīdušas atsevišķās domas Nodokļu maksātāja pienākums nodrošināt pierādījumus par skaidras naudas uzkrājumiem; audita termiņa aprēķināšana un tā nokavējuma sekas

Lejupielādēt

30.03.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-26/2015 Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas 33.punkta piemērošana; dāvināta nekustamā īpašuma vērtības noteikšana, ja tā nav norādīta dāvinājuma līgumā

Lejupielādēt

23.01.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-25/2014 Sava nekustamā īpašuma pārdošanas nošķiršana no saimnieciskās darbības

Lejupielādēt

01.11.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-891/2013 Fiziskās personas pienākums iemaksāt budžetā darba devēja (ienākuma izmaksātāja) neiemaksāto nodokli no fiziskās personas apliekamā ienākuma

Lejupielādēt

14.10.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-600/2013 Pabalsta, kas piešķirts, pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.1 panta pirmās daļas 1.punktu, aplikšana ar iedzīvotāju ienākuma nodokli

Lejupielādēt

08.03.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-152/2013 Valsts ieņēmumu dienesta tiesības aprēķināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa nokavējuma naudu

Lejupielādēt

14.01.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-49/2013 Tiesības piemērot Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.292 „Kārtība, kādā pievienotās vērtības nodoklis piemērojams darījumos ar lietotām mantām, mākslas darbiem, kolekciju priekšmetiem un senlietām” paredzēto pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas kārtību

Lejupielādēt

08.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-621/2012 Iestādes tiesības lūgt tiesu pārskatīt lēmumu par administratīvā akta darbības apturēšanu

Lejupielādēt

12.12.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-538/2012 Pastāvīgās dzīvesvietas un dzīvesvietas deklarācijas ietekme uz nodokļu maksāšanas pienākumu Latvijas Republikā

Lejupielādēt

26.10.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-475/2012 Saimnieciskās darbības pazīmes nekustamo īpašumu pārdošanas gadījumā

Lejupielādēt

09.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-443/2012 Administratīvā akta pamatojums un tā pārbaude tiesā

Lejupielādēt

17.08.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-355/2012 Valsts ieņēmumu dienesta tiesības precizēt nodokļu maksātāja ienākumu deklarāciju, neveicot auditu

Lejupielādēt

17.12.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-171/2012 Valsts ieņēmumu dienesta tiesības veikt atkārtotu pārbaudi par noteiktu laika periodu; nodokļu maksātāja pienākums pierādīt skaidras naudas uzkrājumu veidošanos

Lejupielādēt

11.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-116/2012 Iedzīvotāju ienākuma nodokļa noteikšana uz aprēķinu pamata

Lejupielādēt

30.05.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-115/2012 Bankas kontu kustības metodes izmantošana ienākumu noskaidrošanai, termiņš obligāto nodokļu maksājumu noteikšanai vai precizēšanai

Lejupielādēt

05.01.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-34/2012 Ienākumu nodokļa piemērošana depozīta procentiem, kas gūti tiesu izpildītāja saimnieciskās darbības ietvaros

Lejupielādēt

04.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-28/2012 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Pienākums maksāt iedzīvotāju ienākumu nodokli par īpašumiem, kas bijuši personas īpašumā ilgāk par 12 mēnešiem; nodokļu sankciju samērīgums valsts pārvaldes iestādes ilgstošas nepareizas prakses gadījumā

Lejupielādēt

20.01.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-275/2011 Mantota īpašuma iegūšanas brīža noteikšana iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām

Lejupielādēt

06.05.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-171/2011 Dāvinājums atlīdzības nozīmē kā ienākuma gūšanas avots likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” izpratnē

Lejupielādēt

01.06.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-107/2011 Likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” paredzētā atbildība par nodokļu samaksas pārkāpumiem

Lejupielādēt

03.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-526/2010 Ienākumu no īpašuma pārdošanas aplikšana ar ienākumu nodokli; ienākumu par nekustamā īpašuma pārdošanu gūšanas brīdis

Lejupielādēt

21.10.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-339/2009 Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamā ienākuma noteikšana uz aprēķinu pamata

Lejupielādēt

19.09.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-283/2006 Par likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 22. panta ceturtās daļas otrā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.pantam

Lejupielādēt

07.02.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-38/2006 Par nodokļu maksātāja pienākumu un tiesībām iesniegt pierādījumus (papildu ziņas) par maksājamā iedzīvotāju ienākumu nodokļa apmēru pirms nodokļu aprēķina veikšanas un par tiesiskuma principa ievērošanu administratīvajā procesā iestādē

Lejupielādēt

05.04.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-109/2005 Par fiziskās personas pienākumu maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli un par Valsts ieņēmumu dienesta tiesībām iekasēt papildus aprēķinātos nodokļus

Lejupielādēt

11.01.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-5/2005 Par tiesībām iesniegt pierādījumus personas apliekamā ienākuma aprēķināšanai un apliekamā ienākuma noteikšanu uz aprēķinu pamata

Lejupielādēt