• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Septītā nodaļa. PROCENTI (1753.–1769.pants)

28.06.2021. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-764/2021 Nekustamā īpašuma pārdošanas ekskluzīvs starpniecības darījums

Lejupielādēt

12.01.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-71/2021 Ar maksātnespējas procesa pasludināšanas dienu apstājas ne vien līgumisko procentu un līgumsoda, bet arī likumisko nokavējuma procentu pieaugums

Lejupielādēt

11.05.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-20/2021 Saistību izpildes neiespējamība kā nepārvaramas varas notikuma izraisītās tiešās sekas

Lejupielādēt

30.09.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1027/2020 Parādnieka pamatotas šaubas kā pamats atbrīvošanai no neizdevīgām nokavējuma sekām

Lejupielādēt

10.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-269/2019 Parādnieka pamatotas šaubas kā pamats atbrīvošanai no neizdevīgām nokavējuma sekām

Lejupielādēt

27.09.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-168/2019 Līgumsoda par līguma neizpildīšanu īstā laikā piedziņa

Lejupielādēt

24.01.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-8/2019 Parādnieka stāvokļa pasliktināšanās nepieļaujamība cesijas līguma gadījumā

Lejupielādēt

29.09.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-209/2017 Parādnieka pamatotas šaubas kā saistības izpildīšanas nokavējuma iemesls

Lejupielādēt

29.01.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1331/2016 Tiesas sprieduma izskaidrošana likumisko procentu piedziņas jautājumā (Civilprocesa likuma 192., 437. pants); likumisko procentu piedziņa līdz tiesas sprieduma izpildei (Civilprocesa likuma 195. pants)

Lejupielādēt

25.08.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-104/2016 Priekšnoteikums Civillikuma 1765.panta otrās daļās daļas piemērošanai

Lejupielādēt

27.02.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-326/2015 Pilnvarnieka norēķināšanās pienākums un pienākums maksāt procentus

Lejupielādēt

21.09.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-98/2015 Procentu par kapitāla lietošanu un procentos izteikta līgumsoda nošķiršana un tiesiskais regulējums

Lejupielādēt

21.12.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-20/2015 Civilprocesa likuma 195.panta noteikumu piemērošana saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanas lietās

Lejupielādēt

30.01.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-644/2013 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Līgumisko procentu un līgumsoda atlīdzināšana gadījumos, kad līdzējs tiesīgi atkāpjas no līguma

Lejupielādēt

12.03.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-108/2013 Līguma nosacījumu izvērtēšanas pienākums patērētāju tiesību aizsardzības aspektā

Lejupielādēt

18.04.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-126/2012 Līguma atcelšanas intereses zuduma dēļ pamatojums

Lejupielādēt

22.04.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-53/2009 Par tiesneša lēmuma saturu un likumīgo spēku

Lejupielādēt

16.04.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-30/2008 Par kreditora tiesībām saņemt likumiskos procentus prasījumos par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu

Lejupielādēt

17.05.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-351/2006 Par maksu procentu veidā, kas noteikta par saistības neizpildīšanu vai nepienācīgu tās izpildīšanu

Lejupielādēt

25.10.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-458/2000 Par maksājuma parāda ieskaitīšanu procentu segšanā

Lejupielādēt

15.03.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-111/2000 Civillietās lietas dalībniekiem atļauts izmantot visus likumā paredzētos pierādīšanas līdzekļus savu prasījumu un iebildumu pierādīšanai

Lejupielādēt

19.02.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-5/2000 Par līgumsodu

Lejupielādēt

18.08.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-487/1999 Nokavējuma procenti nosakāmi tikai par parāda samaksas nokavējumu. Strīdā par nomas maksas apmēru parāds tiek noteikts ar sprieduma taisīšanu un līdz sprieduma taisīšanai samaksai nav nokavējums

Lejupielādēt

26.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-190/1997 Par procentiem kā atlīdzību par kādas summas lietojumu, un procentiem, kas pieaug, ja pieļauts saistības izpildes kavējums

Lejupielādēt

26.03.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-53/1997 Par nokavējuma procentu pieauguma apmēru

Lejupielādēt

08.01.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-7/1997 Par kreditora izvēles tiesībām, prasot līgumsoda samaksu vai līguma izpildījumu

Lejupielādēt

27.11.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-170/1996 Par līgumsoda procentu maksimālo apmēru

Lejupielādēt

11.09.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-127/1996 Par soda naudas aprēķināšanu sakarā ar saistības izpildes nokavējumu

Lejupielādēt