• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

4.nodaļa. TIESĀŠANĀS IZDEVUMI (33.-45.pants)

11.10.2021. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1013/2021 Tiesneša lēmuma par iesniegumu atmaksāt valsts nodevu zemesgrāmatā pārsūdzēšanas kārtība

Lejupielādēt

08.06.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-542/2021 Valsts nodeva kopīpašuma izbeigšanas prasībā

Lejupielādēt

17.03.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-119/2021 Apstākļi, kas izslēdz Civilprocesa likuma 44. panta piektās daļas piemērošanu

Lejupielādēt

11.03.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-5/2021 Izdevumu atlīdzība advokāta palīdzības samaksai kredītiestāžu maksātnespējas un likvidācijas lietās

Lejupielādēt

04.11.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-974/2020 Tiesas tiesības samazināt atlīdzināmo izdevumu advokāta palīdzības samaksai apmēru

Lejupielādēt

03.07.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-568/2020 Prasītās tiesības vērtība kā valsts nodevas aprēķina pamats prasībā par cesijas līguma atzīšanu par spēkā neesošu

Lejupielādēt

15.12.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-231/2020 Civilprocesa likuma 44. panta pirmās prim daļas piemērošanas aspekts

Lejupielādēt

17.07.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1037/2019 Tiesiskā paļāvība uz valsts nodevas aprēķina pareizību

Lejupielādēt

12.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-148/2019 Tiesas izdevumu piedziņa, ja apelācijas sūdzību iesniegusi no tiesas izdevumiem atbrīvota trešā persona, kurai tiesas nolēmums ir nelabvēlīgs

Lejupielādēt

04.12.2018. Civillietu departamenta Rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1451/2018 Atbrīvošana no drošības naudas uz likuma pamata

Lejupielādēt

17.12.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-341/2018 Personas tiesības uz tai piešķirtajiem atvieglojumiem no tiesas izdevumu atlīdzināšanas valstij zaudētas prāvas gadījumā

Lejupielādēt

03.09.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-240/2018 Ar lietas vešanu saistīto izdevumu piedziņa pēc sprieduma stāšanās spēkā

Lejupielādēt

28.09.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-207/2018 Līdzpārdošanas tiesības sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku līgumā

Lejupielādēt

30.08.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-179/2018 Valsts nodeva prasībā par piedziņas vēršanu uz atdāvināto mantu

Lejupielādēt

29.01.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-48/2018 Tiesas izdevumu piedziņa no valsts mantojuma lietā

Lejupielādēt

15.12.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1719/2017 Pienākums pieņemt blakus sūdzību, ja pieteikts lūgums par atbrīvošanu no valsts nodevas samaksas

Lejupielādēt

30.08.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-414/2017 Tiesāšanās izdevumu prasījums kasācijas instances tiesā

Lejupielādēt

16.06.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-407/2017 Maksātnespējas administratora atbrīvojums no tiesas izdevumu samaksas kā izņēmuma noteikums

Lejupielādēt

16.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-374/2017 Ja Ģenerālprokuratūra civillietā ir atbildētājas statusā, tad nav tiesiska pamata tās atbrīvošanai no tiesas izdevumu samaksas valsts ienākumos

Lejupielādēt

2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[G]/2017 Pirms un pēc laulības noslēgšanas veiktā ieguldījuma atgūšana

Lejupielādēt

16.10.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2390/2016 Tiesas izdevumu atlīdzināšana, ja tiesvedība lietā izbeigta

Lejupielādēt

15.06.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2195/2016 Civilprocesuālo tiesību normu intertemporālā piemērojamība

Lejupielādēt

31.08.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1692/2016 Zaudējušās puses ar lietas vešanu saistīto izdevumu atlīdzības apmēra ierobežojums

Lejupielādēt

22.02.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1073/2016 Izdevumi advokāta palīdzības samaksai kā viens no tiesāšanās izdevumu veidiem

Lejupielādēt

12.12.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-342/2016 Ar lietas vešanu saistīto izdevumu neatlīdzināšana atbildētājam prasības daļējas apmierināšanas gadījumā

Lejupielādēt

30.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-102/2016 Taisnīga atlīdzība par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu; tiesāšanās izdevumi atsavinot īpašumu sabiedrības vajadzībām

Lejupielādēt

20.11.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2885/2015 Kārtība, kādā strīdus gadījumā realizējama bērna uzturlīdzekļu saņemšanas tiesība

Lejupielādēt

30.10.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-224/2015 Valsts nodevas un citu tiesāšanās izdevumu atmaksāšanas tiesiskie aspekti

Lejupielādēt

28.08.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-187/2015 Advokāta palīdzības samaksas izdevumu piedziņas pamatojums

Lejupielādēt

31.10.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2768/2014 Ar lietas vešanu saistīto izdevumu atlīdzināšana noraidītas pretprasības gadījumā

Lejupielādēt

19.11.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2414/2014 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) un tiesnešu Andas Briedes, Aivara Keiša, Valērija Maksimova, Normunda Salenieka, Aigara Strupiša un Mārītes Zāģeres atsevišķās domas Atbrīvojuma no tiesas izdevumu samaksas piemērošana biedrībai

Lejupielādēt

26.09.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1948/2014 Ar sprieduma izpildi saistītie izdevumi un to atlīdzināšanas pienākums

Lejupielādēt

10.12.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-175/2014 Patentpilnvarotā sniegto pakalpojumu statuss tiesvedībā

Lejupielādēt

20.11.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1981/2013 Mantiskā stāvokļa izvērtēšana kā priekšnoteikums atbrīvošanai no tiesas izdevumu piedziņas

Lejupielādēt

28.11.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1770/2013 Autoratlīdzība kā darba samaksas sastāvdaļa un Civilprocesa likuma 44.panta trešās daļas tvērums

Lejupielādēt

25.10.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2207/2012 Izņēmums no drošības naudas iemaksas noteikumiem

Lejupielādēt

14.11.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1915/2012 Valsts nodevas daļējas atmaksas nosacījums izlīguma gadījumā

Lejupielādēt

27.09.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1612/2012 Maza apmēra prasības par uzturlīdzekļu piedziņu ierosināšanas un izskatīšanas nosacījumi

Lejupielādēt

21.02.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1039/2012 Tiesas izdevumu samaksas atvieglojumu piemērošana biedrībai, kas civilprocesā īsteno tās biedra pārstāvību

Lejupielādēt

27.09.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-412/2012 Izdevumu atlīdzināšana advokāta palīdzības samaksai solidāriem atbildētājiem, ja prasība noraidīta

Lejupielādēt

25.01.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-11/2012 Maiņas darījuma kvalifikācija, atzīstot vienošanos par simulatīvu, noslēgtu ar mērķi apiet pirmpirkuma tiesības

Lejupielādēt

23.11.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-377/2011 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Par Civilprocesa likuma 33.panta trešās daļas 1.punktā un 44.panta pirmās daļas 1.punktā ietvertā jēdziena „advokāts” tulkojumu

Lejupielādēt

09.03.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-36/2011 Par puses procesuālo tiesību pārņemšanu; tiesas izdevumu atlīdzināšana

Lejupielādēt

10.11.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-625/2010 Par Civilprocesa likuma 33.panta trešās daļas 1.punktā un 44.panta pirmās daļas 1.punktā ietvertā jēdziena „advokāts” tulkojumu

Lejupielādēt

27.01.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-43/2010 Par izņēmumu no vispārīgiem noteikumiem par tiesas izdevumiem

Lejupielādēt

28.01.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-38/2009 Par tiesisku darījumu formu

Lejupielādēt

21.01.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-6/2009 Par pārstāvja izdevumu atlīdzību

Lejupielādēt

14.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-153/2007 Par pieaugumu pievienošanu prasībai

Lejupielādēt

14.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-153/2007 Par pieaugumu pievienošanu prasībai

Lejupielādēt

03.01.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-17/2007 Prasības par kopīpašuma reālu sadali piekritība tiesai

Lejupielādēt

05.10.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-579/2005 Par zemnieku saimniecību maksātnespējas tiesiskajām sekām

Lejupielādēt

29.11.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-545/2000 Par izdevumiem, kas saistīti ar lietas vešanu

Lejupielādēt

15.11.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-492/2000 Par tiesas izdevumu atlīdzināšanu

Lejupielādēt

11.10.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-466/2000 Par izdevumu atlīdzību, kas saistīti ar lietas vešanu tiesā

Lejupielādēt

27.09.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-41/2000 Izdevumu piedziņa par advokāta sniegto juridisko palīdzību

Lejupielādēt

20.01.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-33/1999 Par atteikumu piedzīt darba algu, ja darbinieks nav faktiski strādājis

Lejupielādēt

19.12.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-196/1997 Par valsts nodevas aprēķināšanu par mantotajiem sertifikātiem

Lejupielādēt

08.01.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-7/1997 Par kreditora izvēles tiesībām, prasot līgumsoda samaksu vai līguma izpildījumu

Lejupielādēt

25.09.1996. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-134/1996 Par valsts nodevas nomaksu prasībās, kuras izriet no darba koplīguma par kompensācijas piedziņu

Lejupielādēt

26.06.1996. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-68/1996 Par pretapelācijas sūdzību un valsts nodevas samaksāšanu par to

Lejupielādēt

29.04.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-21/1996 Par tiesību pārņēmēja atbildību par reorganizēta uzņēmuma saistībām

Lejupielādēt