• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

2.nodaļa. TIESAS SASTĀVS (16.-22.pants)

30.01.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-1/2013

Arī procesuālo noteikumu neievērošanu zināmos apstākļos var attiecināt uz lietas apstākļiem Civilprocesa 479.panta 1.punkta izpratnē.

Lejupielādēt

24.07.1996. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-94/1996

Lejupielādēt