• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Desmitā nodaļa. SAISTĪBU TIESĪBU IZBEIGŠANĀS (1811.–1911.pants)

22.02.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-27/2022 Trešās personas tiesības atprasīt nekustamā īpašuma pirkuma maksu, ko tā pārdevējam samaksājusi pircēja vietā

Lejupielādēt

18.01.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-20/2022 Noilguma pārtraukums tiesvedības laikā

Lejupielādēt

18.01.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-20/2022 Noilguma tecējuma sākums prasībām, kurām nolikts sevišķs iesākuma termiņš

Lejupielādēt

15.12.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-177/2021 Noilguma pārtraukšana, kreditora saistību publicējot gada pārskatā

Lejupielādēt

18.06.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-577/2020 Darba laika un atpūtas laika nošķiršana pārtraukuma laikā

Lejupielādēt

18.06.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-492/2020 Vienreizēja izpildījuma ar starpmaksājumiem un periodiska izpildījuma nošķīrums

Lejupielādēt

03.06.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-190/2020 Noilguma pārtraukšana, ja atgādinājums parādniekam nosūtīts uz deklarēto dzīvesvietu

Lejupielādēt

30.06.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-136/2020 Galvojuma saistības izbeigšanās ar galvenās saistības noilgumu

Lejupielādēt

03.07.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-90/2020 Parādnieka pretprasījumu pret cedentu ieskaits

Lejupielādēt

03.03.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-69/2020 Dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas parāda piedziņa

Lejupielādēt

03.12.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-12/2020 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Kreditora atgādinājuma veids (JUDIKATŪRAS MAIŅA)

Lejupielādēt

03.12.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-12/2020 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Tiesiska darījuma un kreditora atgādinājuma kā darījumam līdzīgas darbības nošķiršana (JUDIKATŪRAS MAIŅA)

Lejupielādēt

03.12.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-12/2020 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Kreditora atgādinājuma juridiskā daba

Lejupielādēt

11.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-292/2019 Darba algas pārskaitījums uz citu bankas kontu

Lejupielādēt

27.05.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-169/2019 Cesijas atcēlēja līguma nozīme, ja cesionārs atsaucis prasību pret parādnieku

Lejupielādēt

27.09.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-168/2019 Līgumsoda par līguma neizpildīšanu īstā laikā piedziņa

Lejupielādēt

12.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-109/2019 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) un senatoru Andas Briedes, Mārītes Zāģeres, kā arī Intas Laukas un Marikas Senkānes (attiecībā uz 1.punktu) atsevišķās domas Pārvaldīšanas izdevumu piedziņas prasījumiem piemērojamie noilguma termiņi

Lejupielādēt

30.05.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-104/2019 Noilgums prasījumam par zemes piespiedu nomas maksas piedziņu

Lejupielādēt

02.07.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-60/2019 Faktorizēta prasījuma izpilde

Lejupielādēt

24.04.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-46/2019 Valdes locekļa atbildība un zaudējumu nodarīšanas brīdis

Lejupielādēt

2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[B]/2019 Noilguma iesākums regresa prasījumam

Lejupielādēt

06.12.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-292/2018 Tiesas kompetence pēc savas ierosmes vērtēt, vai pret patērētāju vērstajai prasībai ir iestājies noilgums

Lejupielādēt

18.12.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-150/2018 Parāda vēlāka uzņemšanās kopīgi ar sākotnējo parādnieku

Lejupielādēt

26.01.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-40/2018 Patērētāja tiesībām neatbilstoši līguma noteikumi

Lejupielādēt

22.01.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-12/2018 Prettiesiski gūto ienākumu piedziņa valsts ienākumos

Lejupielādēt

20.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-377/2017 Pārjaunojuma juridiskā daba

Lejupielādēt

16.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-369/2017 Noilguma pārtraukums, ja tiesa atteikusies pieņemt prasības pieteikumu

Lejupielādēt

30.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-343/2017 Valdes locekļa atbildība

Lejupielādēt

06.07.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-327/2017 Noilguma termiņa aprēķināšana strīdos, kas izriet no komercdarījumiem

Lejupielādēt

11.12.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-292/2017 Tiesību netaisnprātīga izlietošana kā tiesiskās aizsardzības lieguma pamats

Lejupielādēt

14.12.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-265/2017 Lietas par atlikušā parāda piedziņu turpināšanas neiespējamība pēc tiesas lēmuma par nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē tiesas ceļā izpildes

Lejupielādēt

14.12.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-265/2017 Noilguma termiņš pēc speciālajā tiesību normā noteiktā noilguma termiņa pārtraukšanas

Lejupielādēt

04.07.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-248/2017 Hipotēkas noilgums; kreditora atgādinājums

Lejupielādēt

22.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-397/2016 Noilgums prasībai par darījuma koroborāciju

Lejupielādēt

03.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-274/2016 Noilguma iestāšanās, ja prasījuma tiesība izriet no noziedzīga nodarījuma

Lejupielādēt

20.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-220/2016 Maksātnespējas administratora izvēles tiesību sekas; ieskaita izpratne

Lejupielādēt

30.05.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-138/2016 „Prasības celšanas vietas” jēdziens Civillikuma 1821.panta izpratnē

Lejupielādēt

15.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-76/2016 Pārjaunojuma institūts

Lejupielādēt

21.09.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-98/2015 Procentu par kapitāla lietošanu un procentos izteikta līgumsoda nošķiršana un tiesiskais regulējums

Lejupielādēt

12.03.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-184/2014 Noilgums prasības celšanai tiesā par apdrošinātāja atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību

Lejupielādēt

12.12.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-179/2014 Ekonomiskā krīze un „nepārvaramas varas” jēdziens

Lejupielādēt

26.03.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-139/2014 Pilnvarniekam dots izpildījums; pilnvarojuma līguma apjoms un robežas

Lejupielādēt

08.04.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-117/2014 Kreditoru prasījumu iesniegšanas kārtība pret maksātnespējīgu parādnieku un tās neievērošanas sekas; strīda par tiesībām starp kreditoru un maksātnespējīgu parādnieku izskatīšanas tiesiskais pamats

Lejupielādēt

19.03.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-116/2014 Nomas maksa un ieskaits

Lejupielādēt

31.03.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-11/2014 Ūdens smelšanas un kājceļa servitūta nodibināšana

Lejupielādēt

30.01.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-644/2013 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Līgumisko procentu un līgumsoda atlīdzināšana gadījumos, kad līdzējs tiesīgi atkāpjas no līguma

Lejupielādēt

14.05.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-173/2013 Darbnespējas lapas kā attaisnojošas neierašanās tiesas sēdē pamatojums; kopīpašuma vērtības noteikšana, izskatot prasību par tā sadali

Lejupielādēt

01.03.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1133/2012 Apvērsuma prasības celšanas termiņš un procesuālā kārtība šī termiņa ievērošanas pārbaudei tiesā

Lejupielādēt

23.05.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-246/2012 Saistības piespiedu izpildīšanas brīdinājuma kārtībā tiesiskās sekas parāda daļējas atzīšanas gadījumā

Lejupielādēt

25.01.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-227/2012 Uztura līguma personiskā rakstura nošķiršana no līgumā noteikto saistību izpildīšanas

Lejupielādēt

16.11.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-347/2011 Noilgums prasībās par paternitātes noteikšanu

Lejupielādēt

22.12.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-966/2010 Lietas izskatīšanas robežas un tiesas kompetence

Lejupielādēt

14.10.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-255/2009 Par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības izbeigšanu

Lejupielādēt

25.02.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-71/2009 Par piespiedu zemes nomas līguma noslēgšanu

Lejupielādēt

29.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-386/2008 Par saistības izpildījuma pierādīšanas līdzekļiem

Lejupielādēt

16.04.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-148/2008 Par priekšnoteikumiem viltus konstatēšanai

Lejupielādēt

05.12.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-800/2007 Par mantojuma prasības noilgumu

Lejupielādēt

05.12.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-796/2007 Par pierādījumu vērtējumu

Lejupielādēt

20.12.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-769/2006 Noilgums

Lejupielādēt

17.05.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-351/2006 Par maksu procentu veidā, kas noteikta par saistības neizpildīšanu vai nepienācīgu tās izpildīšanu

Lejupielādēt

19.04.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-280/2006 Par aizdevuma piedziņu

Lejupielādēt

20.04.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-252/2005 Par komercķīlas tiesības izbeigšanos sakarā ar nodrošinātās saistības izpildi

Lejupielādēt

20.04.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-246/2005 Par neesoša parāda izpildījuma atprasīšanas tiesiskajiem aspektiem

Lejupielādēt

17.03.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-176/2004 Prasības noilguma termiņa tecējums sākas ar to dienu, kad radušās tiesības uz prasību

Lejupielādēt

20.12.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-575/2000 Par namīpašumu denacionalizācijas termiņu ievērošanu

Lejupielādēt

29.11.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-533/2000 Strīds par tiesībām, kas nav likuma noteiktā kārtībā atrisināts, uzskatāms par šķērsli, kas liedz parādniekam izdarīt ieskaitu prasījuma dzēšanai

Lejupielādēt

25.10.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-458/2000 Par maksājuma parāda ieskaitīšanu procentu segšanā

Lejupielādēt

11.10.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-451/2000 Par saistību izpildi ar agrāko kreditoru pēc cesijas līguma noslēgšanas

Lejupielādēt

27.09.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-393/2000 Par darījuma dalībnieku paraksta nozīmi vienošanās aktā

Lejupielādēt

27.09.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-342/2000 Par pierādījumu pieļaujamību, konstatējot samaksu

Lejupielādēt

01.12.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-678/1999 Izpildījumam ir tiesīgs spēks tikai tad, ja tas dots kreditoram vai viņa likumīgam vietniekam

Lejupielādēt

28.04.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-283/1999 Par derīgo izdevumu atlīdzināšanu labticīgam vadītājam

Lejupielādēt

10.12.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-473/1997 Par pilnvarojumu pārjaunojuma līguma slēgšanai

Lejupielādēt

21.05.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-169/1997 Noslēdzot pārjaunojuma līgumu, agrākais prasījums izbeidzas ar visām pie tā piederīgajām blakustiesībām (ķīlu, galvojumu, līgumsodu) un tā vietā nodibinās jauns prasījums, uz kuru agrākā prasījuma blakustiesības neattiecas, ja vien nav tieši norunāts pretējais

Lejupielādēt

09.04.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-106/1997 Par saistību izpildes grūtībām

Lejupielādēt

12.02.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-29/1997 Par prasījuma savstarpējo ieskaiti. Par attaisnotiem vai neattaisnotiem saistības izpildes nokavējuma iemesliem

Lejupielādēt

22.01.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-12/1997 Pārjaunojuma līgums ir par pamatu parādu piedziņai arī tad, ja agrākā parādnieka vietā iestājās jauns parādnieks

Lejupielādēt

18.12.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-193/1996 Par līgumsaistību atjaunošanu

Lejupielādēt

27.11.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-177/1996 Par sekām, ja līgumsaistības tiek pārtrauktas vienpusējā kārtībā

Lejupielādēt

18.12.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-131/1996 Par pretprasības iesniegšana tiesā ar mērķi izdarīt ieskaiti

Lejupielādēt

18.12.1996. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-124/1996 Par nekustamu īpašumu kā vienotu īpašuma objektu

Lejupielādēt

24.07.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-74/1996 Par saistības izpildījuma vietu un laiku

Lejupielādēt