• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Trīspadsmitā nodaļa. Apsūdzētā saukšana pie kriminālatbildības un nopratināšana

12.10.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-300/1999 Tiesa nevar taisīt likumīgu un pamatotu spriedumu, ja lēmums par saukšanu pie kriminālatbildības satur būtiskus trūkumus un neatbilst Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 146. panta prasībām

Lejupielādēt

28.09.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-252/1999 Saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 146. panta nosacījumiem apsūdzības formulējumam jābūt precīzam, konkrētam un saprotamam

Lejupielādēt

24.11.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-365/1998 Pirmās un apelācijas instances tiesu spriedumi atcelti, nosūtot lietu pirmstiesas izmeklēšanai prokuroram, jo lēmums par apsūdzētā saukšanu pie kriminālatbildības pēc Latvijas Kriminālkodeksa 161.2 panta neatbilst Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 146. panta prasībām

Lejupielādēt

25.08.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-276/1998 Spriedums atcelts un lieta nosūtīta papildu pirmstiesas izmeklēšanai sakarā ar to, ka pārkāpti Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 19. un 146. panta nosacījumi

Lejupielādēt

16.12.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-348/1997 Pirmās un apelācijas instances tiesu spriedumi atcelti, nosūtot lietu pirmstiesas izmeklēšanai prokuroram, jo lēmums par apsūdzētās saukšanu pie kriminālatbildības pēc Latvijas Kriminālkodeksa 103. panta neatbilst Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 146. panta prasībām - uzrādītās apsūdzības formulējums nav precīzs, konkrēts un saprotams

Lejupielādēt

28.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-115/1996 Par apsūdzības raksta aprakstošās daļas tiešu atbilstību un saskaņu ar apsūdzētajam uzrādīto apsūdzību

Lejupielādēt