• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Četrpadsmitā nodaļa. NOMAS UN ĪRES LĪGUMS (2112.–2177.pants)

08.06.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-512/2022 Piespiedu nomas maksas aprēķināšana, ja kadastrā reģistrēta zemes vienības daļa ar noteiktu lietošanas mērķi

Lejupielādēt

29.04.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-22/2022 un senatoru Dzintras Baltas, Ināras Gardas, Normunda Salenieka un Kristīnes Zīles atsevišķās domas, un senatoru Intara Bistera, Andas Briedes, Ļubovas Kušnires atsevišķās domas Brīdis, līdz kuram zemes īpašniekam ir tiesības saņemt zemes piespiedu nomas maksu, ja zeme ir pārdota piespiedu izsolē citai personai

Lejupielādēt

16.09.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-875/2021 Noteikti pielīgtas vienpusējas atkāpšanās tiesības izlietošanas tiesiskuma vērtējums

Lejupielādēt

21.12.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-753/2021 Zemes piespiedu nomas tiesisko attiecību subjekti

Lejupielādēt

17.03.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-119/2021 Apstākļi, kas izslēdz Civilprocesa likuma 44. panta piektās daļas piemērošanu

Lejupielādēt

03.03.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-7/2021 un senatoru Intara Bistera, Ināras Gardas, Ļubovas Kušnires, Aigara Strupiša un Mārītes Zāģeres atsevišķās domas Brīdis, ar kuru tiesa var grozīt prāvnieku tiesiskās attiecības

Lejupielādēt

22.04.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1/2021 un senatoru Intara Bistera un Andas Briedes atsevišķās domas Atbildētājs prasības lietā par zemes piespiedu nomas līguma noslēgšanu un nomas maksas parāda piedziņu gadījumā, ja dzīvokļu īpašnieki ir pārņēmuši dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības, taču ar savu lēmumu nav piešķīruši pārvaldniekam pārstāvības varu viņu vārdā risināt ar zemes nomu saistītos jautājumus

Lejupielādēt

26.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-219/2019 Piespiedu nomas attiecības uz publiskai lietošanai nodotas zemes

Lejupielādēt

28.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-201/2019 Nekustamā īpašuma nodoklis, nosakot ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo vērtību valsts zemes nomas pakalpojumam

Lejupielādēt

16.05.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-133/2019 Būves īpašnieka maiņas sekas brīvprātīga dalīta īpašuma gadījumā

Lejupielādēt

27.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-125/2019 Piespiedu nomas maksa par zemes platības daļu, kuras izmantošana ir ierobežota

Lejupielādēt

28.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-96/2019 Būves statusa noteikšana (zemes daļa vai patstāvīgs īpašuma objekts)

Lejupielādēt

17.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-55/2019 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Kooperatīva biedru tiesības uz garāžas īpašumu, ja kooperatīva darbība izbeigta uz likuma pamata

Lejupielādēt

08.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-5/2019 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Atbildība par zemes piespiedu nomas attiecību risināšanu, mainoties dzīvojamās mājas pārvaldītājam

Lejupielādēt

15.03.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-415/2018 Sprieduma par zemes nomas piespiedu tiesisko attiecību konstatēšanu izpilde

Lejupielādēt

13.03.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-95/2018 Izņēmuma gadījumi, kad persona var tikt pielaista tiesvedības procesā apelācijas instancē līdzatbildētāja statusā

Lejupielādēt

08.11.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-93/2018 Nomnieka tiesības prasīt nomas līguma atcelšanu, ja iznomātājs novilcina lietas nodošanu

Lejupielādēt

27.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-5/2018 un tiesnešu Normunda Salenieka, Intara Bistera, Valerijana Jonikāna un Ļubovas Kušnires atsevišķās domas Zemes piespiedu nomas maksas apmērs, ja zemes īpašnieks ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs

Lejupielādēt

27.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-5/2018 un tiesnešu Normunda Salenieka, Intara Bistera, Valerijana Jonikāna un Ļubovas Kušnires atsevišķās domas Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieks kā atbildētājs zemes piespiedu nomas tiesisko attiecību strīdā

Lejupielādēt

19.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-335/2017 Pušu gribas noskaidrošana, kvalificējot tiesisko darījumu (nomas un sabiedrības līguma nošķiršana)

Lejupielādēt

05.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-250/2017 Tiesas un pašvaldības kompetence grozīt dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu

Lejupielādēt

27.09.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-185/2017 Publiskai personai piederošās apbūvētās zemes nomas līgumu slēgšanas kārtība

Lejupielādēt

19.04.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-119/2017 Valstij vai pašvaldībai piederoša zemes gabala nomas maksas apmērs

Lejupielādēt

22.02.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-89/2017 Lietai taisīto derīgo izdevumu apmēra noteikšana

Lejupielādēt

10.02.2017. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-9/2017 Nokavējuma procentu un līgumsoda maksāšanas pienākuma iestāšanās

Lejupielādēt

22.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-397/2016 Nekustamā īpašuma ieguvēja pienākums savlaicīgi nostiprināt lietu tiesības zemesgrāmatā

Lejupielādēt

26.10.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-336/2016 Piespiedu zemes nomas attiecību konstatēšana

Lejupielādēt

17.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-309/2016 Tiesības iznomāt nekustamo īpašumu pirms īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā

Lejupielādēt

20.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-244/2016 Īres līguma izbeigšanas un īrnieka izlikšanas regulējuma imperatīvā daba

Lejupielādēt

16.09.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-193/2016 Zemes piespiedu nomas priekšmeta noteikšana

Lejupielādēt

21.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-55/2016 Piespiedu nomā nododamās zemes platības noteikšana

Lejupielādēt

19.03.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-116/2014 Nomas maksa un ieskaits

Lejupielādēt

05.02.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-4/2014 Prasījuma precizēšana apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

05.09.2013. Senāta Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-811/2013 Nomas līguma atcelšanas kārtība pārmērīga zaudējuma dēļ

Lejupielādēt

09.05.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-41/2012 Zemes piespiedu nomas jēdziens un tā saturs

Lejupielādēt

25.01.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-40/2012 Nomas līguma atcelšana, ja nomātā telpa tiek lietota pretēji nomas līgumā noteiktajam mērķim

Lejupielādēt

11.05.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-198/2011 Par apelācijas sūdzības robežām; kasācijas sūdzības saturu; tiesāšanās izdevumu piedziņu

Lejupielādēt

16.11.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-195/2011 Par īres maksas noteikšanu

Lejupielādēt

26.01.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-11/2011 Grūtību nošķiršana no nepārvaramas varas apstākļiem prasībā par līguma izbeigšanu sakarā ar saistības izpildījuma neiespējamību

Lejupielādēt

25.02.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-71/2009 Par piespiedu zemes nomas līguma noslēgšanu

Lejupielādēt

28.01.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-18/2009 Par sekām, ja zemesgrāmatā neierakstīts nomas līguma priekšmets tiek atsavināts

Lejupielādēt

21.01.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-3/2009 Par piespiedu zemes nomas tiesiskajām attiecībām likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 13.panta trešās daļas izpratnē

Lejupielādēt

11.06.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-259/2008 Par civiltiesiskās atbildības veidiem un nomnieka atbildību par zaudējumu

Lejupielādēt

23.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-36/2008 Par pirmpirkuma tiesībām

Lejupielādēt

24.10.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-722/2007 Par zemes nomas maksas noteikšanu

Lejupielādēt

17.01.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-15/2007 Atsavinātāja atbildības apmērs un ieguvēja aizsardzības līdzekļi

Lejupielādēt

15.11.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-635/2006 Prasības pamats

Lejupielādēt

05.05.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-303/2005 Nepastāvot dzīvojamās telpas īres līguma priekšmetam, nevar noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu

Lejupielādēt

03.11.2004. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-667/2004 Par nomas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā

Lejupielādēt

03.11.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-600/2004 Iznomātājs nedrīkst nomnieku izlikt patvarīgi; pie patvarīgas izlikšanas jāatlīdzina visi zaudējumi

Lejupielādēt

06.10.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-501/2004 Par īpašuma iegūšanu ar ieilgumu

Lejupielādēt

11.10.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-452/2000 Par piespiedu nomas maksas apmēru

Lejupielādēt

27.09.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-411/2000 Prasības pamats ir apstākļi, tas ir, juridiskie fakti, bet ne materiālo tiesību norma pati par sevi

Lejupielādēt

16.08.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-309/2000 Pieņemot nokavēto izpildījumu, ar nokavējumu nevar pamatot prasību

Lejupielādēt

28.06.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-293/2000 Apstākļi, kas veido prasības pamatu, ir juridiski fakti, ar kuriem tiesību normas hipotēze saista strīda pušu materiāltiesiskās attiecības esamību, grozīšanos vai izbeigšanos

Lejupielādēt

14.06.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-275/2000 Atlīdzību par derīgiem izdevumiem uz likuma pamata var prasīt tas, kas valda svešu lietu pārliecībā, ka tā ir viņa īpašums, vai arī īrnieks vai nomnieks, ja derīgos izdevumus izdarījis ar izīrētāja (iznomātāja) piekrišanu, kas padara nomnieku vienādā stāvoklī ar labticīgu valdītāju

Lejupielādēt

31.05.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-241/2000 Par nomas maksas pienākuma rašanās brīdi

Lejupielādēt

31.05.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-235/2000 Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 44.pants piemērojams tikai tad, ja nepastāv dzīvojamās telpas īres attiecības

Lejupielādēt

26.04.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-190/2000 Uz noteiktu laiku noslēgta dzīvojamās telpas īres līguma nosacījumu izpildīšana pēc termiņa notecēšanas uzskatāma par līguma atjaunošanu, neatkarīgi no tā, ka līguma atjaunošana nav noformēta ar rakstisku papildu vienošanos

Lejupielādēt

26.04.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-188/2000 Par nepieciešamajiem un derīgajiem izdevumiem

Lejupielādēt

12.04.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-171/2000 Atprasīt izpildījumu no izpildījuma saņēmēja var tikai tad, ja izpildījumam nav tiesiska pamata, tas ir, izpildījuma devējam nav ar tiesisku darījumu vai likumu noteikts pienākums izdarīt izpildījumu

Lejupielādēt

12.04.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-155/2000 Par pirmpirkuma un izpirkuma tiesību realizēšanu. Nomas līguma izbeigšanās nav atkarīga no pirkuma līgumu noslēgšanas brīža, bet no īpašumu tiesību pārejas nomniekam

Lejupielādēt

15.03.2000. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-113/2000 Par nomas līguma nostiprināšanu zemesgrāmatā

Lejupielādēt

09.02.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-46/2000 Lietu tiesības, kas pastāv uz likuma pamata, ir spēkā arī bez ierakstīšanas zemesgrāmatā, kas dod arī pamatu noslēgt nomas līgumu

Lejupielādēt

09.02.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-28/2000 Tikai ierakstot nomas līgumu zemesgrāmatās, nomnieks iegūst tiesību, kas ir spēkā arī pret trešajām personām

Lejupielādēt

13.10.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-630/1999 Par zemes nomas maksas apmēru un pieeauguma pievienošanu prasībai

Lejupielādēt

29.09.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-604/1999 Par likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 6.panta normu iztulkošanu

Lejupielādēt

01.09.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-540/1999 Par zemes nomas līguma noslēgšanu

Lejupielādēt

01.09.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-515/1999 Par iznomātaja tiesībām lauzt telpu nomas līgumu, bez nomnieka piekrišanas

Lejupielādēt

01.09.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-512/1999 Ja lietā sakarā ar sūdzību par valsts pārvaldes vai pašvaldības institūcijas vai amatpersonas rīcību rodas strīds par tiesībām, kas izšķirams saskaņā ar vispārīgiem noteikumiem, tiesa atstāj sūdzību bez izskatīšanas un izskaidro ieinteresētajām personām to tiesības iesniegt attiecīgu prasību

Lejupielādēt

18.08.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-487/1999 Nokavējuma procenti nosakāmi tikai par parāda samaksas nokavējumu. Strīdā par nomas maksas apmēru parāds tiek noteikts ar sprieduma taisīšanu un līdz sprieduma taisīšanai samaksai nav nokavējums

Lejupielādēt

04.08.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-431/1999 Aizsargjoslu bezatlīdzības izmantošana kā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojums ierakstāms zemesgrāmatā

Lejupielādēt

04.08.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-430/1999 Jau pastāvošas zemes nomas attiecības var izbeigt vai grozīt tikai uz likumā noteiktiem pamatiem. Nav pieļaujama patvarīga nomnieka rīcība ar nomāto zemi, bez zemes īpašnieka piekrišanas

Lejupielādēt

26.05.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-347/1999 Ja nomas attiecības izriet no to piespiedu rakstura un nomas maksas apmērs nav noteikts likumā, nomas maksas apmērs nosakām atbilstoši normālām ekonomiskām attiecībām – tai jābūt patiesai atlīdzībai par lietas lietošanu

Lejupielādēt

28.04.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-283/1999 Par derīgo izdevumu atlīdzināšanu labticīgam vadītājam

Lejupielādēt

14.04.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-233/1999 Par nomas līguma būtiskām un nejaušām sastāvdaļām

Lejupielādēt

31.03.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-216/1999 Par zemes nomas maksas apmēru noteikšanu

Lejupielādēt

03.03.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-132/1999 Tikai tad ja no darījuma izriet dažādu tulkojumu iespēja – tajā ietvertās saistības ir neskaidras, priekšroka dodama tādam tulkojumam, kas vismazāk saista parādnieku

Lejupielādēt

17.02.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-115/1999 Par nomas maksas ierobežojumu, ja uz atgūtās zemes pilsētā atrodas ēkas un būves, kas privatizētas likumā noteiktā kārtībā

Lejupielādēt

17.02.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-98/1999 Par aizturējuma tiesību izmantošanu Civillikuma 1734.-1740.panta izpratnē

Lejupielādēt

20.01.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-36/1999 Par juridisko personu saistību maksāt nomas maksu par izmantojamo zemi, kas izriet no likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 7.panta normām

Lejupielādēt

06.05.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. S-3/1998 Par Privatizācijas aģentūras tiesībām un pienākumu kontrolēt valdījumā pārņemtos uzņēmumus

Lejupielādēt

19.12.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-488/1997 Par nomas maksas apmēru noteikšanu tiesas kārtībā

Lejupielādēt

19.12.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-484/1997 Par zemes gabala nomas maksas apmēriem

Lejupielādēt

18.06.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-225/1997 Par zemes lietošanas tiesībām

Lejupielādēt

18.06.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-197/1997 Par nomnieka tiesībām nodot iznomāto lietu tālāk citu personu lietošanā

Lejupielādēt

08.10.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-133/1997 Par tiesību aizskārēja vainu kā priekšnosacījumu zaudējumu piedziņai

Lejupielādēt

26.02.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-53/1997 Par tiesību saglabāšanu uz dzīvojamo telpu, izbraucot uz citu valsti

Lejupielādēt

26.03.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-53/1997 Par nokavējuma procentu pieauguma apmēru

Lejupielādēt

18.12.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-197/1996 Par zemes nomas līguma noslēgšanu, ja ēkas nepieder zemes īpašniekam

Lejupielādēt

13.05.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2/1996 Par zemes nomas līguma noslēgšanu

Lejupielādēt