• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Tiesību normu piemērošana

21.05.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-974/2021 Normas konstitucionalitātes pārbaudes robežas

Lejupielādēt

28.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-313/2020 Tiesas rīcība, konstatējot piemērojamās tiesību normas neatbilstību augstāka juridiskā spēka tiesību normai

Lejupielādēt

10.03.2020. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-159/2020 Tiesību piemērotāja pienākums izmantot tiesību normu interpretācijas metodes

Lejupielādēt

04.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-120/2020 Spēku zaudējušas tiesību normas piemērošana attiecībā uz tiesiskajām attiecībām, kuras nodibinātas tiesību normas darbības laikā

Lejupielādēt

10.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-452/2019 Ienākumu gūšanas dienas noteikšanas tiesiskās sekas

Lejupielādēt

18.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums un blakus lēmums lietā Nr. SKA-227/2019 Tiesību normas izstrādātāja viedoklis ir izvērtējams, bet ne saistošs

Lejupielādēt

22.05.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-94/2019 Speciālo tiesību normu atbilstības novērtēšanas jomā un Administratīvā procesa likuma normu piemērošanas robežas

Lejupielādēt

17.12.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1/2019 Vērā ņemamie apstākļi un ierobežojumi, izbeidzot kopīpašumu

Lejupielādēt

27.11.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-123/2018 Iestādes kļūdainas norādes par dubultpilsonības nepieļaujamību ietekme uz Latvijas pilsonības atjaunošanu; Analoģijas piemērošana

Lejupielādēt

20.07.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-23/2018 Tiesas pienākums vērsties ar pieteikumu Satversmes tiesā

Lejupielādēt

15.07.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1179/2016 Administratīvā procesa likuma 301.1panta pirmā daļas interpretācija

Lejupielādēt

15.04.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-429/2015 Pašvaldības tiesības noteikt lielāku zaudējumu atlīdzinājuma apmēru patvaļīgas koku ciršanas gadījumā

Lejupielādēt

20.11.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-498/2014 Tiesību normu spēks laikā; tiesas kompetence, lemjot par nelabvēlīga administratīvā akta atcelšanu

Lejupielādēt

18.02.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-181/2014 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra regulas Nr.261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojuma atcelšanu vai ilgu kavēšanos, piemērošana

Lejupielādēt

16.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-555/2012 Pretrunīgu normu spēkā esība

Lejupielādēt

02.03.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-65/2012 Privātpersonas tiesības prasīt iekšējo normatīvo aktu ievērošanu

Lejupielādēt

24.11.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-708/2011 Tiesību normas atpakaļvērsts spēks; tiesiskās paļāvības principa ievērošana, piemērojot likuma grozījumus

Lejupielādēt

18.04.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-2/2011 1968.gada 8.novembra Vīnes konvencijas „Par ceļu satiksmi” piemērojamība attiecībā uz Latvijai piederīgu personu

Lejupielādēt

24.04.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-425/2009 Tiesas sprieduma pārsūdzēšana, ja lietas izskatīšanas laikā mainās procesuālo tiesību normas, kas nosaka tā pārsūdzēšanas kārtību

Lejupielādēt

16.03.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-30/2009 Likuma atrunas princips

Lejupielādēt

07.11.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-506/2007 Par faktiskās rīcības, kas veikta pirms Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās, pārsūdzību

Lejupielādēt

08.11.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-431/2007 Ar administratīvo aktu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas pamats; valsts atbildība par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras veiktajiem pensiju izmaksas ieturējumiem; tiesību normu intertemporālā piemērošana lietās par labvēlīga administratīvā akta izdošanu

Lejupielādēt

12.04.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-122/2007 Par Ministru kabineta noteikumu „Ceļu satiksmes noteikumi” 71. un 75.punkta normu (pienākums izvēlēties pareizu braukšanas ātrumu un distanci) interpretāciju

Lejupielādēt

14.02.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-40/2006 Par LAPK 158.3panta interpretāciju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdotajiem ārējiem normatīvajiem aktiem kā pamatu nelabvēlīgu administratīvo aktu izdošanai

Lejupielādēt

07.02.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-39/2006 Par piemērojamām tiesību normām lietā par administratīvā akta ar ilgstošu iedarbību atcelšanu; Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmums par nepilsoņa statusa atņemšanu kā administratīvais akts ar ilgstošu iedarbību

Lejupielādēt

08.07.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-83/2004 Par Valsts ieņēmumu dienesta kompetenci dabas resursu nodokļa administrēšanā un tiesību normu tulkošanu

Lejupielādēt

30.03.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-5/2004 Par vispārējo tiesību principu kolīziju risināšanu

Lejupielādēt