• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Senatori

  • Senatori 2023.gada februārī. 1.rindā no kreisās: Artūrs Freibergs, Inguna Radzeviča, Ināra Garda, Veronika Krūmiņa, Aigars Strupišs, Anita Poļakova, Normunds Salenieks, Zane Pētersone, Anita Čerņavska. 2.rindā: Erlens Kalniņš, Intars Bisters, Inese Laura Zemīte, Kristīne Zīle, Anita Kovaļevska, Aija Branta, Rudīte Vīduša, Dzintra Amerika, Indra Meldere, Ļubova Kušnire, Marika Senkāne, Līvija Slica, Valerijs Maksimovs. 3.rindā: Jānis Pleps, Kaspars Balodis, Inta Lauka, Dzintra Balta, Ilze Freimane, Diāna Makarova, Vēsma Kakste, Sandra Kaija, Ieva Višķere, Irīna Jansone, Aivars Uminskis, Ivars Bičkovičs, Aivars Keišs

 

Augstākās tiesas pamatfunkciju – civillietu, krimināllietu un administratīvo lietu izskatīšanu  augstākajā instancē – nodrošina Senāta tiesneši - senatori.

Senatoru skaits

Senāta tiesnešu kopskaitu nosaka Saeima pēc Tieslietu padomes priekšlikuma, senatoru skaitu departamentos nosaka Tieslietu padome pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma.

Saeimas apstiprinātais tiesnešu skaits Augstākajā tiesā no 2023.gada 1.janvāra ir 36.

Senatora amata vecums

Par Augstākās tiesas senatoru var kļūt, sasniedzot 40 gadu vecumu. Maksimālais senatora pienākumu pildīšanas vecums ir 70 gadi.

Senatoru atlase

Senatora amata kandidātu atlase notiek atklātā pretendentu konkursā saskaņā ar Tieslietu padomes apstiprinātu kārtību.

Augstākās tiesas tiesneša amata kandidātu atlases mērķis ir nodrošināt, ka par Augstākās tiesas tiesnešiem kļūst labākie un pieredzējušākie Latvijas juristi, kuri ne vien atbilst tiesneša amata vispārējam standartam, bet arī ir snieguši nozīmīgu ieguldījumu jurisprudences attīstībā, kuriem ir profesionālā autoritāte juridiskajā sabiedrībā un kuri ar to spēs dot pienesumu kasācijas instances tiesas augsto standartu noturēšanai un attīstībai.

Uz Augstākās tiesas tiesneša amatu var pretendēt:

  • rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis vai apgabaltiesas tiesnesis, kuram ir vismaz 10 gadu kopējais darba stāžs tiesneša amatā vai maģistra vai doktora grāds;

  • persona, kurai ir ne mazāk kā 15 gadu kopējais darba stāžs augstskolas tieslietu specialitātes akadēmiskā personāla, zvērināta advokāta vai prokurora amatā.

Pirms atklāta konkursa rīkošanas iespēja pieteikties uz vakanci ir bijušajiem Satversmes tiesas, starptautiskas tiesas vai pārnacionālas tiesas tiesnešiem.

Augstākās tiesas senatoru amatā apstiprina Saeima bez pilnvaru termiņa ierobežojuma, zemākas instances tiesnesi amatā pārceļ Tieslietu padome.