• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Trešā apakšnodaļa. ROKAS NAUDA (1725.-1731.pants)

20.12.2022. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-23/2022

Nepastāv tiesisks pamats tiesas ceļā pieprasīt rokas naudas samaksu, pamatojoties uz apsolījumu, kas saskaņā ar Civillikuma 1727. pantu nerada tiesiskas sekas.

Lejupielādēt

31.10.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-327/2013

Civillikuma 1731.pantā paredzētās rokas naudas juridiskā daba būtiski atšķiras no šā likuma saistību tiesību daļas piektās nodaļas III apakšnodaļā ietverto citu normu, kas regulē rokas naudas institūtu, tiesiskās dabas, jo ar minētajā normā apzīmēto rokas naudu saprotama atkāpšanās nauda. Lai piemērotu Civillikuma 1731.pantu nepieciešams konstatēt, ka līguma dalībnieki skaidri un noteikti vienojušies, ka līgumu var atcelt, tādējādi piešķirot viņiem tiesības atkāpties no galīgā līguma noslēgšanas (saistības izpildīšanas), ja atkāpšanās nauda samaksāta divkāršā apmērā vai ir pamats to paturēt.

Lejupielādēt

23.02.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-75/2011

1. Civillikuma 1730.panta otrās daļas piemērošanai nav būtiski konstatēt termiņā neizpildītas darbības kā tādas, bet būtiski ir noskaidrot, kā tās ietekmējušas līguma izpildes iespēju vispār. 2. Rokasnaudas devējs ir tiesīgs celt prasību par rokasnaudas piedziņu divkāršā apmērā, neprasot rokasnaudas līguma izpildi, taču tādā gadījumā, lai apmierinātu prasību, tiesai jānoskaidro, vai pastāv pamatoti iemesli, kuru dēļ prasītājs atsakās noslēgt līgumu, par kuru puses bija vienojušās rokasnaudas līgumā (Civillikuma 1730.panta otrā daļa).

Lejupielādēt

26.05.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-132/2010

Atbilstoši Civillikuma 1730.panta normām līgumslēdzējas puses atbildība par līguma noteikumu neizpildīšanu iestājas tikai tad, ja konstatēta tās vaina uzņemto saistību neizpildē, bet tas iespējams vienīgi izskatot lietu vispārējās tiesvedības kārtībā, nevis izlemjot pieteikumu Civilprocesa likuma 50.nodaļā noteiktajā kārtībā.

Lejupielādēt

15.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-338/2008

Saskaņā ar Civillikuma 1725.pantu rokas naudas līgums atzīstams par noslēgtu, ja notikusi pušu vienošanās par līguma būtiskām sastāvdaļām ar mērķi savstarpēji saistīties, par ko var vienoties arī mutiskā formā. Civillikuma 1487.pants nosaka, ja rakstiska forma vajadzīga tādēļ, ka darījums zināmos gadījumos nevar būt spēkā bez ierakstīšanas zemesgrāmatā, tad darījums tā dalībniekus saista pats par sevi arī bez tā izteikšanas rakstiskā formā, tiklīdz notikusi vienošanās par visām tā būtiskām sastāvdaļām. Tādēļ nevienam no viņiem nav tiesības no šās vienošanās atkāpties un katrs var prasīt, lai otrs taisa attiecīgu aktu, jo rakstiskās formas neievērošana neatņem darījumam spēku un katra no pusēm ir tiesīga prasīt no otras puses gan darījuma rakstisku noformēšanu, gan nostiprinājuma lūguma parakstīšanu.

Lejupielādēt

09.01.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-3/2008

Saskaņā ar Civillikuma 1730.panta otro daļu rokasnaudas devējs var prasīt tās piedziņu divkāršā apmērā no rokasnaudas saņēmēja, ja pierāda, ka pēdējais vainojams līguma neizpildē. Tātad rokasnaudas divkāršā apmēra atmaksas pienākuma uzlikšana tās saņēmējam ir saistīta ar nosacījumu, kura iestāšanās iepriekš jāpierāda. Šādas saistības nodošanu bezstrīdus piespiedu izpildīšanai Civilprocesa likuma 400.pants nepieļauj.

Lejupielādēt

23.05.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-432/2007

Terminēta saistība izbeidzas, ja termiņa ietvaros nav noticis pārkāpums, kas izraisa līgumsoda maksāšanas vai citas sekas. Ja līgumā ir noteikts tā spēkā esamības termiņš, bet iepriekš ir noticis saistības pārkāpums un jau radusies tiesība prasīt līgumsodu, tad saistība neizbeidzas norādītajā termiņā (sk. prof. K.Torgāna komentāru pie Civillikuma 1724.panta. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Saistību tiesības. R., 1998., 230.lpp.; Civillikuma 1724.pants).

Lejupielādēt

28.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-86/2007

Rokas naudas iedošana nav prezumējama tad, ja tā par tādu nav apzīmēta. Speciāla norāde rokas naudas līgumā par sekām vajadzīga tad, ja puses norunājušas, ka noslēgto līgumu var atcelt. Tad jāpiemēro noteikumi par „atkāpšanās naudu” (Civillikuma 1731.pants).

Lejupielādēt

17.01.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-15/2007

Zaudējumi ieguvējam atlīdzināmi tikai tad, ja atsavinātājs ļaunā nolūkā noklusējis vai apslēpis viņam zināmos lietas trūkumus un tos konstatējusi tiesa (Civillikuma 1620.pants).

Lejupielādēt

22.02.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-96/2006

Gadījumā, ja pēc pušu vienošanās rokasnauda dota ārvalstu valūtā un tā saskaņā ar Civillikuma 1730.panta otro daļu atdodama divkāršā apmērā, piedzenamā summa atbilstoši Civillikuma 1833.pantam nosakāma latos pēc valūtas kursa, kad radās tiesība uz rokasnaudu divkāršā apmērā.

Lejupielādēt

11.01.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-9/2006

Civillikuma 1730.pants regulē rokas naudas līguma neizpildes tiesiskās sekas. Konstatējot, ka rokas naudas līguma neizpildē rokas naudas saņēmējs nav vainojams, viņam rokas nauda divkāršā apmērā nebija jāatdod atpakaļ. Tā kā rokas naudas saņēmējs rīkojies pārsteidzīgi, atmaksājot rokas naudu divkāršā apmērā, viņš saskaņā ar Civillikuma 1776.pantu nevar prasīt zaudējumu atlīdzību, jo viņš pats tos varēja novērst, ievērojot pienācīgo rūpību.

Lejupielādēt

16.11.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-707/2005

Lejupielādēt

09.03.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-142/2005

Lejupielādēt

07.11.2001. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-543/2001

Lejupielādēt

01.09.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-560/1999

Lejupielādēt

10.12.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-474/1997

Lejupielādēt

25.09.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-88/1996

Lejupielādēt

18.03.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-3/1996

Lejupielādēt