• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Trešā apakšnodaļa. ROKAS NAUDA (1725.-1731.pants)

31.10.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-327/2013 Rokas naudas kā “atkāpšanās naudas” piemērošana

Lejupielādēt

23.02.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-75/2011 Par Civillikuma 1730.panta otrās daļas piemērošanu

Lejupielādēt

26.05.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-132/2010 Par saistībām, pēc kurām pieļaujama bezstrīdus piespiedu izpildīšana

Lejupielādēt

15.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-338/2008 Par mantojuma kopību un rokasnaudas līguma formu

Lejupielādēt

09.01.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-3/2008 Par bezstrīdus piespiedu saistības nodošanu izpildei, ja tā saistīta ar nosacījumiem, kuru iestāšanās iepriekš ir jāpierāda

Lejupielādēt

23.05.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-432/2007 Par nokavējuma nelabvēlīgām sekām (procentu samaksu, līgumsodu un zaudējumu piedziņu)

Lejupielādēt

28.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-86/2007 Par rokasnaudas piedziņu

Lejupielādēt

17.01.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-15/2007 Atsavinātāja atbildības apmērs un ieguvēja aizsardzības līdzekļi

Lejupielādēt

22.02.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-96/2006 Valūtas kurss, atmaksājot rokasnaudu

Lejupielādēt

11.01.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-9/2006 Atbildība par zaudējumiem, kas radušies sakarā ar nodrošinājumu

Lejupielādēt

16.11.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-707/2005 Par rokas naudas piedziņu divkāršā apmērā

Lejupielādēt

09.03.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-142/2005 Par rokas naudas līguma spēku

Lejupielādēt

01.09.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-560/1999 Par rokasnaudu

Lejupielādēt

10.12.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-474/1997 Par rokasnaudu. Par pilnvardevēja atbildību saistībā, ko viņa vārdā uzņēmies pilnvarnieks

Lejupielādēt

25.09.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-88/1996 Apsolījums pārdot nekustamu mantu, nenoslēdzot pārdevuma līgumu, kas uzskatāms par rokasnaudu

Lejupielādēt

18.03.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-3/1996 Par avansu un rokasnaudu

Lejupielādēt