• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Atbalsts Ukrainas Augstākās tiesas kapacitātes nostiprināšanai Eiropas integrācijas kontekstā

Augstākā tiesa kā Tiesu administrācijas sadarbības partneris 2022.gadā īsteno projektu “Atbalsts Ukrainas Augstākās tiesas kapacitātes nostiprināšanai Eiropas integrācijas kontekstā”. Augstākās tiesas un Tiesu administrācijas kopīgi sagatavotais projekta pieteikums guvis atbalstu Ārlietu ministrijas Attīstības sadarbības projektu konkursā.

Projekta mērķis

Atbalsts Ukrainas Augstākās tiesas kapacitātes nostiprināšanai Eiropas integrācijas kontekstā. Projekts atbilst Ilgtspējīgās attīstības mērķu 16.apakšmērķim: Veicināt miermīlīgu un iekļaujošu sabiedrību ilgtspējīgai attīstībai, nodrošināt taisnīgas tiesas pieejamību visiem un izveidot efektīvas, atbildīgas un iekļaujošas institūcijas visos līmeņos.

Projekta aktivitātes

  • Humānā palīdzība – 2022.gadā plānots nodrošināt humāno palīdzību Ukrainas tiesām, ņemot vērā Ukrainas puses norādes. Projektā ir plānots iegādāties un nodot Ukrainas Augstākai tiesai 22 portatīvos datorus. Iekārtu iegāde un nodošana tiks organizēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  • Pētījuma sagatavošana – pētnieki no Latvijas nodrošinās pētījuma sagatavošanu, konsultējoties ar Ukrainas Augstākās tiesas ekspertiem. Aktivitātes ietvaros pētījums tiks sagatavots angļu valodā un izplatīts starp Ukrainas Augstākās tiesas pārstāvjiem.

  • Semināru cikls par emocionālās rehabilitācijas jautājumiem – aktivitātes ietvaros ir plānots organizēt vebināru ciklu, nodrošinot 3 lekcijas Ukrainas Augstākās tiesas pārstāvjiem.

Vairāk par projekta aktivitātēm

22.11.2022. Pētījums par Eiropas integrācijas ietekmi uz tiesu sistēmas darbu

28.09.2022. Latvija atbalsta Ukrainas tiesu sistēmu ceļā uz Eiropas Savienību

Projekta īstenošanas laiks

2022.gada augusts – 2022.gada novembris

Projekta partneri

  • Latvijas Tiesu administrācija

  • Latvijas Augstākā tiesa

  • Ukrainas Augstākā tiesa

Projekts saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2022. gadā no attīstības sadarbības budžeta.