• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Trešā apakšnodaļa. UZTURA LĪGUMS (2096.-2106.pants)

30.03.2023. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-288/2023

Lejupielādēt

28.08.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1876/2012

Gadījumos, kad uztura ņēmējs dzīves laikā pats ierosinājis strīdu par uztura līguma atcelšanu, mantinieki saskaņā ar Civillikuma 703.pantu ir tiesīgi turpināt uztura ņēmēja iesākto procesu. Tā kā apstrīdētā tiesiskā attiecība pieļauj uztura ņēmēja tiesību pārņemšanu Civilprocesa likuma 77.pantā paredzētajā kārtībā, tad tiesvedība lietā atbilstoši Civilprocesa likuma 214.panta 1.punktam ir apturama līdz uztura ņēmēja tiesību pārņēmēja noteikšanai.

Lejupielādēt

25.01.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-227/2012

Uztura līguma personiskais raksturs ir saistīts vienīgi ar uztura ņēmēja personību, bet ne ar uztura devēja personīgu darbību saistību izpildē. Nozīme piešķirama nevis tam, kas dod saistības izpildījumu, bet gan tam, vai izpildījums sasniedzis paredzēto rezultātu.

Lejupielādēt

19.01.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-3/2000

Lejupielādēt

13.08.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-257/1997

Lejupielādēt