• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Trešā apakšnodaļa. UZTURA LĪGUMS (2096.-2106.pants)

28.08.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1876/2012 Uztura ņēmēja tiesību pārņemšana prasības lietā par uztura līguma atcelšanu

Lejupielādēt

25.01.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-227/2012 Uztura līguma personiskā rakstura nošķiršana no līgumā noteikto saistību izpildīšanas

Lejupielādēt

19.01.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-3/2000 Uztura līguma par nekustama īpašuma nodošanu uzturdevējam neierakstīšana zemesgrāmatā kā apgrūtinājums nav pamats šāda līguma atzīšanai par spēkā neesošu

Lejupielādēt

13.08.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-257/1997 Par uztura līguma izpildīšanu

Lejupielādēt