• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Otrā nodaļa. LĪGUMI (1511.–1634.pants)

28.01.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-40/2022 Atsavinātāja atbildība par lietas attiesājumu

Lejupielādēt

16.09.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-875/2021 Noteikti pielīgtas vienpusējas atkāpšanās tiesības izlietošanas tiesiskuma vērtējums

Lejupielādēt

12.03.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-189/2020 Labas ticības principa piemērošanas robežas

Lejupielādēt

30.11.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-159/2020 Ķīlas un galvojuma saistības nošķiršana, ja ķīlu un galvojumu par darījuma izpildi devusi viena un tā pati persona

Lejupielādēt

04.06.2019. Civillietu departamenta Rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-765/2019 Fiduciāru un simulatīvu darījumu nošķiršana

Lejupielādēt

22.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-115/2019 Darījuma dalībnieka piekrišana izteiktajam priekšlikumam, izmantojot elektronisko pastu

Lejupielādēt

04.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-10/2019 Līdzaizņēmēja tiesības un pienākumi, uzņemoties atbildēt par jau izsniegtu aizdevumu

Lejupielādēt

11.10.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-215/2018 Līguma neizpildīšanas ieruna pret prasību par divpusēja līguma izpildi

Lejupielādēt

18.12.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-150/2018 Parāda vēlāka uzņemšanās kopīgi ar sākotnējo parādnieku

Lejupielādēt

05.07.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-124/2018 Transportlīdzekļu tirdzniecība ar komisijas līgumu

Lejupielādēt

12.04.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-87/2018 Dzīvokļa īpašuma likuma normas nav piemērojamas strīdā starp individuālās apbūves atsevišķu nekustamo īpašumu īpašniekiem

Lejupielādēt

14.12.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-297/2017 Iepriekšējā nekustamā īpašuma īpašnieka parāds kā tiesiski nepieļaujams priekšnoteikums atteikumam noslēgt Dabasgāzes piegādes līgumu ar nākamo nekustamā īpašuma īpašnieku

Lejupielādēt

26.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-273/2017 Darījumu atceļoša nosacījuma un atsevišķas darbības izpildes termiņa nošķiršana

Lejupielādēt

27.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-252/2017 Izīrētāja pienākums nodrošināt īres priekšmeta netraucētu lietošanu

Lejupielādēt

30.06.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-216/2017 Priekšnoteikumi, kas nosaka atsavinātāja pienākumu atlīdzināt zaudējumu

Lejupielādēt

24.08.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-211/2017 Tiesas pilnvaras ierobežot tiesīgi noslēgta līguma spēku

Lejupielādēt

21.04.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-181/2017 Galvojuma līguma kā vienpusēja akta spēks

Lejupielādēt

28.02.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-49/2017 Civillikuma 1488.panta 1.punkta piemērošanas priekšnoteikumi

Lejupielādēt

14.09.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-116/2016 Līzinga ņēmēja pienākums maksāt līzinga devējam zaudējumus, ja līzinga ņēmēja vainojamas rīcības dēļ līgums tiek izbeigts pirms termiņa

Lejupielādēt

28.08.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-187/2015 Advokāta palīdzības samaksas izdevumu piedziņas pamatojums

Lejupielādēt

17.09.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-127/2015 Līgumsoda samērīgums un taisnīgums zaudējumu atlīdzināšanas līgumā kriminālprocesa izlīguma noslēgšanai

Lejupielādēt

27.02.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-41/2015 Pasūtītāja atteikšanās no piegādes līguma

Lejupielādēt

26.03.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-139/2014 Pilnvarniekam dots izpildījums; pilnvarojuma līguma apjoms un robežas

Lejupielādēt

17.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-574/2012 Trata (pārvedu vekselis) un saistību pastiprināšana

Lejupielādēt

07.03.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-115/2012 Subsidiāra un solidāra atbildība galvojuma saistībās

Lejupielādēt

18.06.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-38/2012 Pārstāvja pilnvarojuma apjoms civilprocesā un šķīrējtiesas līguma slēgšanā; pušu pamattiesību ievērošana šķīrējtiesas procesā

Lejupielādēt

01.02.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-10/2012 (Skatīt JUDIKATŪRAS MAIŅU nolēmumā lietā Nr. SKC-5/2020) Atsavinājuma līguma spēkā esamības ietekme uz īpašuma tiesību pāreju ieguvējam

Lejupielādēt

26.01.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-11/2011 Grūtību nošķiršana no nepārvaramas varas apstākļiem prasībā par līguma izbeigšanu sakarā ar saistības izpildījuma neiespējamību

Lejupielādēt

28.10.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-285/2009 Par kluso vietniecību

Lejupielādēt

03.06.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-185/2009 Par tiesiska darījuma iztulkošanu un atsavinātāja atbildību

Lejupielādēt

12.11.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-416/2008 Par nosacījumiem īpašuma prasības apmierināšanai

Lejupielādēt

11.06.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-259/2008 Par civiltiesiskās atbildības veidiem un nomnieka atbildību par zaudējumu

Lejupielādēt

14.05.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-212/2008 Par līgumsoda samazināšanas tiesisko pamatu

Lejupielādēt

09.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-4/2008 Par līdzēju doto apsolījumu trešajai personai un tās tiesībām prasīt līguma izpildījumu

Lejupielādēt

24.10.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-729/2007 Par vecāku vienošanās izpildi uzturlīdzekļu piedziņas lietās

Lejupielādēt

07.11.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-712/2007 Par pienākuma uzlikšanu noslēgt zemes nomas līgumu

Lejupielādēt

11.04.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-261/2007 No priekšlīguma izrietošās tiesības prasīt līguma noslēgšanu

Lejupielādēt

17.01.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-15/2007 Atsavinātāja atbildības apmērs un ieguvēja aizsardzības līdzekļi

Lejupielādēt

01.11.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-600/2006 Par juridiskas personas izsniegtā pilnvarojuma saistošo spēku

Lejupielādēt

02.03.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-85/2005 Par Civillikuma 1592. panta piemērošanas tiesiskajām sekām

Lejupielādēt

19.01.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-3/2005 Par labprātīgu vienošanos maksāt uzturlīdzekļus bērnam

Lejupielādēt

01.12.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-642/2004 Par tiesiska darījuma iztulkošanu, dalībnieku gribas izteikuma noskaidrošanu

Lejupielādēt

15.11.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-507/2000 Par pašvaldības domes priekšsēdētāja pilnvarojumu slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu

Lejupielādēt

10.05.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-203/2000 Darījumu, pamatojoties uz Civillikuma 1592.pantu, var apstrīdēt tikai tā dalībnieki

Lejupielādēt

24.05.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-197/2000 Ja vietnieks pārkāpis viņam piešķirto varu vai ja viņam nemaz nav bijis vietnieka īpašību, tad otrs līdzējs var vērst savus prasījumus tikai pret viņu, ja vien atvietojamais nav vēlāk līgumu nostiprinājis

Lejupielādēt

09.02.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-32/2000 Kad pilnvarnieks darbojas kā pilnvarotāja atklātais vai klusais pārstāvis, līdzēju attiecības pret trešajām personām nosakāmas pēc vispārējiem noteikumiem par vietniecību un pilnvarnieka darbības sekas jāvērtē pēc Civillikuma 1515.-1518.panta noteikumiem

Lejupielādēt

09.02.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-28/2000 Tikai ierakstot nomas līgumu zemesgrāmatās, nomnieks iegūst tiesību, kas ir spēkā arī pret trešajām personām

Lejupielādēt

01.12.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-698/1999 Par tiesību pēcniekiem

Lejupielādēt

13.11.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-625/1999 Par sekām, ja īpašnieks pārdot nekustamu īpašumu citam, kura īpašuma tiesības vel nav nostiprinātas zemesgrāmatā, bet pēc tam uzdāvina to trešajai personai, kura šo īpašumu korobē

Lejupielādēt

12.05.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-301/1999 Par atceļošanu nosacījumu pirkuma cenas nesamaksāšanas gadījumā

Lejupielādēt

28.04.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-248/1999 Par traucējumu novēršanu dzīvokļa lietošanā, to pārplānojot

Lejupielādēt

06.01.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-30/1999 Par prasījumu samazināt pakalpojumu cenu, ja pakalpojums sniegts ar trūkumiem, un par šādas prasības noilgumu

Lejupielādēt

09.04.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-110/1997 Ja darījums nav koroborēts, tas atbilstoši Civillikuma 1478. pantam nezaudē spēku

Lejupielādēt

09.04.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-107/1997 Par rokasnaudas atprasīšanu

Lejupielādēt

09.04.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-106/1997 Par saistību izpildes grūtībām

Lejupielādēt

23.04.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-66/1997 Par sekām, kas iestājas, ja māja uzbūvēta bez būvprojekta un būvatļaujas

Lejupielādēt

23.04.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-37/1997 Par tiesas pieļauto prasības pamata grozīšanu

Lejupielādēt

27.11.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-179/1996 Par mantas nošķiršanu, privatizējot lauksaimniecības īpašumu

Lejupielādēt

27.11.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-169/1996 Par galvinieka atbildību, ja parādnieks neizpilda saistību

Lejupielādēt