• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Otrā nodaļa. LIKUMISKĀ MANTOŠANA (390.–417.pants)

21.12.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-320/2021 Mantojuma pieņemšana ārvalstīs

Lejupielādēt

31.08.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-33/2021 Tiesības prasīt nodibināt mantojuma atstājēja paternitāti

Lejupielādēt

29.04.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-152/2020 Civillikuma 416.panta septītās daļas tvērums

Lejupielādēt

30.05.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-178/2019 Klusējot pieņemta mantojuma pieņemšanas sekas

Lejupielādēt

2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[D]/2019 Mantojuma iegūšana, ja mantojuma atklāšanās brīdī nav noteikta paternitāte

Lejupielādēt

01.03.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-58/2018 Pēc kreditora iesnieguma uzsāktas mantojuma lietas vešanas aspekti

Lejupielādēt

28.04.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr.SKC-1840/2016 Notāra pienākums nodrošināt mantojuma procesā iesaistīto personu civilās tiesības un likumīgās intereses

Lejupielādēt

30.05.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-97/2014 un tiesneses Andas Briedes atsevišķās domas Tiesiskais regulējums adoptēto likumiskā mantošanā no bioloģiskajiem vecākiem

Lejupielādēt

25.01.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-23/2012 Neatņemamās mantojuma daļas izprasīšana no trešās personas visas mantas dāvinājuma gadījumā

Lejupielādēt

11.06.2008. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-164/2008 Mantošanas kārtība pirmajā šķirā, mantiniekam atraidot mantojumu

Lejupielādēt

14.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-106/2007 Pircēja pienākums pieteikt kreditora pretenziju nekustamā īpašuma pārdevēja nāves gadījumā

Lejupielādēt

20.12.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-61/2000 Par pirmās instances tiesas sprieduma atcelšanu procesuālu pārkāpumu dēļ pie sprieduma taisīšanas

Lejupielādēt

27.12.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-727/1999 Par mantinieku tiesībām uz nacionalizēto zemi

Lejupielādēt

26.05.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-355/1999 Par mantojuma dalīšanu starp mantiniekiem

Lejupielādēt

26.05.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-355/1999 Par mantojuma dalīšanu starp mantiniekiem

Lejupielādēt

28.04.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-29/1999 Par kreditoru prasījumu apmierināšanas kārtību no bezmantinieku mantas

Lejupielādēt

16.12.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-718/1998 Par bijušo īpašnieku mantinieku zemes pieprasījumu iesniegšanas fakta, secības un termiņu pārbaudes nepieciešamību, izlemjot strīdus par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi

Lejupielādēt

21.05.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-179/1997 Par mantinieku radniecības pakāpju tuvumu, atjaunojot īpašuma tiesības uz zemi

Lejupielādēt

21.05.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-179/1997 Par mantinieku radniecības pakāpju tuvumu, atjaunojot īpašuma tiesības uz zemi

Lejupielādēt

23.04.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-136/1997 Par mantojuma domāto daļu noteikšanu

Lejupielādēt

09.07.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-118/1997 Par nepieciešamību izsludināt uzaicinājumu par mantojuma atklāšanos

Lejupielādēt

26.03.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-92/1997 Par testamenta atzīšanu par spēkā neesošu

Lejupielādēt

07.05.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-75/1997 Par atteikšanos no mantojuma

Lejupielādēt

22.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-17/1997 Par mantojuma dalīšanu, ja manto pārdzīvojušais laulātais un mantojuma atstājēja pusmāsas meita

Lejupielādēt

16.10.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-136/1996 Par mantinieku loku, atjaunojot īpašuma tiesības uz nelikumīgi atsavinātu īpašumu

Lejupielādēt

13.11.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-105/1996 Par nepilngadīgu bērnu mantojuma tiesībām

Lejupielādēt

22.05.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-43/1996 Par mantojuma daļu noteikšanu ceturtās šķiras mantiniekiem. Par papildsprieduma taisīšanu

Lejupielādēt