• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

14.nodaļa. PROKURORS (90. un 91.pants)

16.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-374/2017 Ja Ģenerālprokuratūra civillietā ir atbildētājas statusā, tad nav tiesiska pamata tās atbrīvošanai no tiesas izdevumu samaksas valsts ienākumos

Lejupielādēt

21.06.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-210/2017 Prokurora tiesības celt prasību par daudzdzīvokļu ēkas kopīpašumā esošo telpu privatizāciju pašvaldības un tās iedzīvotāju kopuma interesēs

Lejupielādēt

22.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-334/2016 Prokurora pieaicināšana vienlīdzīgai personas interešu aizsardzībai

Lejupielādēt

07.04.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-74/2010 Nekustamo īpašumu atsavinājumu līgumu ķēdē nošķirami spēkā neesoši un spēkā esoši līgumi

Lejupielādēt

24.02.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-42/2010 Par dienesta dzīvokļa tiesisko statusu un sekām, kādas šis statuss rada

Lejupielādēt

04.06.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-176/2008 Par tiesībām celt prasību, apstrīdot uz administratīvā akta pamata slēgtu privāttiesisku darījumu un tā sekas

Lejupielādēt