• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pirmā nodaļa. Pamatnoteikumi

17.02.2004. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-4/2004 Apelācijas tiesas lēmums atcelts Latvijas KPK 19. panta pārkāpuma dēļ

Lejupielādēt

22.09.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-309/1998 Tiesas sēdē puses savas procesuālās tiesības realizē sacīkstes formā, un pierādīšanas pienākums ir apsūdzētajam

Lejupielādēt

07.04.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-110/1998 Ja prokurors publiskās apsūdzības lietā lūdzis pārkvalificēt tiesājamo nodarījumu un atzīt tiesājamo par vainīgu privātapsūdzības nodarījumā, tiesa lietu izbeidz, ja lietā nav cietušā sūdzības un tiesas sēdē viņš mutiski nav lūdzis saukt tiesājamo pie kriminālatbildības

Lejupielādēt

23.03.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-106/1998 Nevar uzskatīt par tiesvedības valodas principa pārkāpšanu, ja lietas izskatīšanā ir ievēroti Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 16.panta nosacījumi

Lejupielādēt

09.12.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-346/1997 Kasācijas sūdzība atstāta bez apmierinājuma kā nepamatota, jo tiesvedība krimināllietā visās kriminālprocesa stadijās notikusi atbilstoši Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 16. panta prasībām

Lejupielādēt

28.02.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-64/1997 Saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 16. pantu tiesvedība krimināllietā notiek valsts valodā, bet tā var pieļaut arī citu procesa valodu, ja tam piekrīt prokurors un procesa dalībnieki

Lejupielādēt

27.03.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-33/1997 Apelācijas instances tiesas spriedums atcelts tādēļ, ka tiesa nav ievērojusi Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 19. panta nosacījumus, tādā veidā pielaižot kriminālprocesa likuma būtisku pārkāpumu

Lejupielādēt

20.08.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-189/1996 Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 19.panta ievērošanu

Lejupielādēt

23.07.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-176/1996 Par kriminālprocesa likumā paredzēto cietušā tiesību aizskārumu

Lejupielādēt

16.07.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-173/1996 Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 19.1 panta ievērošanu, izskatot spriedumu apelācijas instancē

Lejupielādēt

25.06.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-145/1996 Par tiesvedības valodu

Lejupielādēt

28.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-127/1996 Par tiesvedības izbeigšanas nepieļaujamību krimināllietās par genocīdu

Lejupielādēt