• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pirmā nodaļa. Pamatnoteikumi

17.02.2004. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-4/2004 Apelācijas tiesas lēmums atcelts Latvijas KPK 19. panta pārkāpuma dēļ

Lejupielādēt

15.08.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-221/2000 Apelācijas instances tiesas spriedums atcelts, jo tiesa pārkāpusi Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 19. panta nosacījumus; Strīdīgos gadījumos, kad krimināllietā ir vairāki pretrunīgi autotehniskās ekspertīzes atzinumi, tiesas sēdē obligāti izdarāma autotehniskā ekspertīze

Lejupielādēt

15.05.2000. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-145/2000 Tiesvedība krimināllietā nevar notikt, ja lieta ierosināta, pastāvot apstākļiem, kas nepieļauj tiesvedību

Lejupielādēt

21.03.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-59/2000 Atbilstoši Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 19. panta nosacījumiem, iztiesājot lietu gan pirmās instances tiesā, gan apelācijas kārtībā, tiesai jāņem vērā, ka pierādīšanas pienākums attiecas uz visiem faktiem, kam lietā ir nozīme, ne tikai no aizstāvības viedokļa.

Lejupielādēt

28.03.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKS-2/2000 Ģenerālprokurora lēmums par personas izdošanu atstāts bez grozījumiem, jo tas pieņemts atbilstoši Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 23.6 pantam un Eiropas Padomes Konvencijas par izdošanu 1. panta prasībām

Lejupielādēt

01.02.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKS-1/2000 Par ģenerālprokurora lēmuma likumību un pamatotību

Lejupielādēt

31.08.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-254/1999 Apelācijas instances tiesas attaisnojošais spriedums atcelts tādēļ, ka tiesa, izskatot lietu, pārkāpusi Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 19. panta nosacījumus par pilnīgu, vispusīgu un objektīvu lietas apstākļu izmeklēšanu

Lejupielādēt

29.06.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-208/1999 Apelācijas instances tiesas attaisnojošais spriedums atstāts bez grozījumiem, jo tiesa stingri ievērojusi Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 19. panta nosacījumus

Lejupielādēt

29.06.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-189/1999 Norādījums prokurora kasācijas protestā par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 16. panta pārkāpumu atzīts par nepamatotu

Lejupielādēt

02.06.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-180/1999 Saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 19.1 pantu visas šaubas, kas rodas, tulkojot un piemērojot krimināllikumu, jāvērtē par labu tiesājamam

Lejupielādēt

15.06.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-179/1999 Izdarot izmeklēšanu vispārējā kārtībā, jānoskaidro visi fakti un apstākļi, kas ietilpst izmeklēšanas priekšmetā, jo lietā savāktie materiāli ir nepietiekami, lai to izskatītu tiesā, piemērojot saīsināto procesu

Lejupielādēt

15.06.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-178/1999 Izdarot izmeklēšanu vispārējā kārtībā, jānoskaidro visi fakti un apstākļi, kas ietilpst izmeklēšanas priekšmetā, jo lietā savāktie materiāli ir nepietiekami, lai to izskatītu tiesā, piemērojot saīsināto procesu

Lejupielādēt

23.03.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-58/1999 Tiesu nolēmumi atcelti un lieta nosūtīta papildizmeklēšanas izdarīšanai, jo tiesas izmeklēšanas laikā nav iespējams novērst pirmstiesas izmeklēšanā pielaistās nepilnības

Lejupielādēt

22.09.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-309/1998 Tiesas sēdē puses savas procesuālās tiesības realizē sacīkstes formā, un pierādīšanas pienākums ir apsūdzētajam

Lejupielādēt

07.04.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-110/1998 Ja prokurors publiskās apsūdzības lietā lūdzis pārkvalificēt tiesājamo nodarījumu un atzīt tiesājamo par vainīgu privātapsūdzības nodarījumā, tiesa lietu izbeidz, ja lietā nav cietušā sūdzības un tiesas sēdē viņš mutiski nav lūdzis saukt tiesājamo pie kriminālatbildības

Lejupielādēt

23.03.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-106/1998 Nevar uzskatīt par tiesvedības valodas principa pārkāpšanu, ja lietas izskatīšanā ir ievēroti Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 16.panta nosacījumi

Lejupielādēt

09.12.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-346/1997 Kasācijas sūdzība atstāta bez apmierinājuma kā nepamatota, jo tiesvedība krimināllietā visās kriminālprocesa stadijās notikusi atbilstoši Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 16. panta prasībām

Lejupielādēt

28.02.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-64/1997 Saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 16. pantu tiesvedība krimināllietā notiek valsts valodā, bet tā var pieļaut arī citu procesa valodu, ja tam piekrīt prokurors un procesa dalībnieki

Lejupielādēt

27.03.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-33/1997 Apelācijas instances tiesas spriedums atcelts tādēļ, ka tiesa nav ievērojusi Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 19. panta nosacījumus, tādā veidā pielaižot kriminālprocesa likuma būtisku pārkāpumu

Lejupielādēt

20.08.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-189/1996 Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 19.panta ievērošanu

Lejupielādēt

23.07.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-176/1996 Par kriminālprocesa likumā paredzēto cietušā tiesību aizskārumu

Lejupielādēt

16.07.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-173/1996 Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 19.1 panta ievērošanu, izskatot spriedumu apelācijas instancē

Lejupielādēt

25.06.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-145/1996 Par tiesvedības valodu

Lejupielādēt

28.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-127/1996 Par tiesvedības izbeigšanas nepieļaujamību krimināllietās par genocīdu

Lejupielādēt