• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Otrā apakšnodaļa. ĪPAŠUMA IEGŪŠANA (930.-1031.pants)

29.04.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-22/2022 un senatoru Dzintras Baltas, Ināras Gardas, Normunda Salenieka un Kristīnes Zīles atsevišķās domas, un senatoru Intara Bistera, Andas Briedes, Ļubovas Kušnires atsevišķās domas Brīdis, līdz kuram zemes īpašniekam ir tiesības saņemt zemes piespiedu nomas maksu, ja zeme ir pārdota piespiedu izsolē citai personai

Lejupielādēt

07.07.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-824/2021 Zemes nomnieka uzceltas jaunbūves piederība pēc zemes nomas līguma termiņa beigām, ņemot vērā Civillikuma normas par apbūves tiesību

Lejupielādēt

07.10.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-615/2021 Īpašuma tiesību pierādīšana dabā eksistējošai būvei, kas atrodas uz citam īpašniekam piederošas zemes

Lejupielādēt

07.01.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-42/2021 un senatoru Intas Laukas, Valērija Maksimova un Marikas Senkānes atsevišķās domas Ierakstīšana zemesgrāmatā kā nekustama īpašuma pirkuma līguma izpildes obligāts nosacījums

Lejupielādēt

29.04.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-107/2020 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) un senatoru Aivara Keiša, Intas Laukas, Zanes Pētersones, Marikas Senkānes un Mārītes Zāģeres atsevišķās domas Zemesgrāmatas ieraksta par laulātā atsevišķo mantu neesības sekas

Lejupielādēt

31.03.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-91/2020 Uz svešas zemes nelikumīgi uzbūvētu ēku statuss

Lejupielādēt

18.05.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-53/2020 Prasība par robežu pārbaudīšanu

Lejupielādēt

01.08.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-195/2019 Prasība par īpašuma atsvabināšanu no piedziņas un nostiprināšanu zemesgrāmatā

Lejupielādēt

28.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-96/2019 Būves statusa noteikšana (zemes daļa vai patstāvīgs īpašuma objekts)

Lejupielādēt

26.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-74/2019 Personas, kura īpašuma tiesības ieguvusi ar ieilgumu, tiesības iepretim iepriekšējā īpašnieka mantiniekiem

Lejupielādēt

17.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-55/2019 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Kooperatīva biedru tiesības uz garāžas īpašumu, ja kooperatīva darbība izbeigta uz likuma pamata

Lejupielādēt

29.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-203/2018 Taisnīgs lietas risinājums situācijā, kad pašvaldības rīcība bijusi nekonsekventa, nesamērīga un neatbilstoša tiesiskās paļāvības principam

Lejupielādēt

24.11.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1023/2017 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Uzaicinājuma kārtība kā bezstrīdus process

Lejupielādēt

23.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-390/2017 Valdījuma tiesiskais pamats kā obligāts priekšnoteikums īpašuma tiesību iegūšanai ar ieilgumu

Lejupielādēt

31.03.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-115/2017 Nepieciešamie nosacījumi īpašuma iegūšanai ar ieilgumu

Lejupielādēt

22.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-397/2016 Nekustamā īpašuma ieguvēja pienākums savlaicīgi nostiprināt lietu tiesības zemesgrāmatā

Lejupielādēt

29.04.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-62/2016 Vārda akciju īpašuma tiesību pāreja; fiduciāra darījuma dalībnieku statuss pret trešām personām

Lejupielādēt

28.04.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-56/2016 Pienākums pierādīt īpašuma tiesību pāreju

Lejupielādēt

29.02.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-48/2016 Mantinieka īpašuma tiesību atpakaļejošais spēks

Lejupielādēt

17.12.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-79/2015 Ārvalsts likumu piemērošana, izskatot ārpuslīgumisko attiecību strīdu

Lejupielādēt

30.08.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1904/2012 Civillikuma 968.pantā nostiprinātais ēkas un zemes vienotības princips publiskas personas mantas atsavināšanas gadījumā

Lejupielādēt

25.04.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-257/2012 Labticīga ķīlas ieguvēja aizsardzība absolūti spēkā neesoša atsavinājuma darījuma gadījumā

Lejupielādēt

08.02.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-28/2012 Prasības par īpašuma iegūšanu ar ieilgumu priekšmets un mērķis

Lejupielādēt

24.02.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-43/2010 Par izpirkuma tiesību realizēšanu

Lejupielādēt

12.05.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-11/2010 un senatora Alda Laviņa atsevišķās domas Par nekustamā īpašuma labticīga ieguvēja aizsardzības priekšnoteikumiem

Lejupielādēt

13.01.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-7/2010 Par kadastrālās uzmērīšanas datiem

Lejupielādēt

28.10.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-103/2009 Par aizlieguma atzīmes dzēšanu zemesgrāmatā, ja mantai (nekustamajam īpašumam) uzlikts arests uz kriminālprocesā pieņemta lēmuma pamata

Lejupielādēt

29.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-354/2008 Par ēku kā patstāvīgu nekustamā īpašuma tiesību objektu

Lejupielādēt

19.03.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-337/2008 Par pilnvarnieka tiesībām pilnvaras devēja nāves gadījumā

Lejupielādēt

23.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-33/2008 Par īpašuma iegūšanu ar nodošanu

Lejupielādēt

04.04.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-85/2007 Par īpašuma tiesībām uz garāžu

Lejupielādēt

21.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-59/2007 Par ēkas uzcelšanu uz svešas zemes

Lejupielādēt

15.11.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-626/2006 Par pastāvīga īpašuma objekta ēkas (būves) īpašuma tiesībām

Lejupielādēt

09.08.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-23/2006 Ieinteresētās personas pieaicināšana lietā

Lejupielādēt

05.10.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-625/2005 Par Civillikuma 994. panta piemērošanu

Lejupielādēt

05.05.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-278/2005 Par neatraidāmā mantinieka neatņemamās daļas apmēru

Lejupielādēt

27.04.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-238/2005 Par ieilguma institūta piemērošanu

Lejupielādēt

16.11.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-77/2005 Izskatot lietu sevišķās tiesāšanas kārtībā, personai nevar tikt atzītas tiesības uz nekustamo īpašumu ar ieilgumu, šajā nolūkā ceļama īpašuma prasība apgabaltiesā

Lejupielādēt

06.10.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-501/2004 Par īpašuma iegūšanu ar ieilgumu

Lejupielādēt

20.12.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-568/2000 Par dāvinājuma līguma apstrīdēšanu. Darījuma iekšējos trūkumus koroborācija nenovērš, un ļaunticīgu valdītāju tiesības nevar tikt aizstāvētas, atsaucoties uz ierakstiem zemesgrāmatās

Lejupielādēt

27.09.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-414/2000 Ēkas (būves), kas nav reģistrētas kā patstāvīgi īpašuma objekti, uzskatāmas par zemes īpašnieka īpašumu

Lejupielādēt

25.10.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-364/2000 Par labticīgo ieguvēju un nostiprinājuma nozīmi zemesgrāmatā

Lejupielādēt

14.06.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-263/2000 Par ķīlu kā saistības izpildes nodrošinājumu ķīlas ņēmējam

Lejupielādēt

29.03.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-122/2000 Laulības līgums ir to dokumentu skaitā, ar kuriem pierādāmas transportlīdzekļa īpašuma tiesības

Lejupielādēt

16.11.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-662/1999 Blakus lietu nevar atzīt par piederumu galvenajai lietai pretēji skaidri izteiktai īpašnieka gribai. Blakus lieta kļūst par atsevišķu tiesību objektu pēc tās atdalīšanas no galvenās lietas

Lejupielādēt

13.11.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-625/1999 Par sekām, ja īpašnieks pārdot nekustamu īpašumu citam, kura īpašuma tiesības vel nav nostiprinātas zemesgrāmatā, bet pēc tam uzdāvina to trešajai personai, kura šo īpašumu korobē

Lejupielādēt

13.11.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-625/1999 Par sekām, ja īpašnieks pārdot nekustamu īpašumu citam, kura īpašuma tiesības vel nav nostiprinātas zemesgrāmatā, bet pēc tam uzdāvina to trešajai personai, kura šo īpašumu korobē

Lejupielādēt

04.08.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-431/1999 Aizsargjoslu bezatlīdzības izmantošana kā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojums ierakstāms zemesgrāmatā

Lejupielādēt

06.01.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-21/1999 Par gadījumiem, kad nav piemērojama Civillikuma 968.panta norma, izlemjot strīdus par īpašuma tiesību atjaunošanu uz namīpašumiem

Lejupielādēt

02.09.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-545/1998 Par tiesisko pamatu īpašuma tiesību iegūšanai uz nekustamu īpašumu

Lejupielādēt

27.05.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-325/1998 Likums nepieļauj ierobežot īpašuma tiesības, ja nav atcelts tiesiskais akts, uz kura pamata šīs tiesības uz nekustamo īpašumu iegūtas

Lejupielādēt

15.04.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-225/1998 Namīpašuma viena līdzīpašnieka izceļošana, pamatojoties uz Latvijas-Vācijas 1939.gada 30.oktobra līgumu „Par vācu tautības Latvijas pilsoņu pārvietošanu uz Vāciju”, nevar būt par pamatu, lai atzītu, ka arī pārējie līdzīpašnieki zaudē īpašuma tiesības uz namīpašumu

Lejupielādēt

15.07.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-60/1998 Zemesgrāmatā nostiprinātu īpašumu īpašnieks var atprasīt tikai ar īpašuma prasību

Lejupielādēt

19.12.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-486/1997 Par nekustamā īpašuma piederību aresta uzlikšanas laikā un aresta noņemšanu

Lejupielādēt

03.09.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-302/1997 Par sekām, ja ieguvējs pēc nekustama īpašuma pirkuma līguma nav nostiprinājis savas īpašumtiesības zemesgrāmatā

Lejupielādēt

22.10.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-291/1997 Par īpašuma tiesību atzīšanu sabiedriskajām organizācijām uz namīpašumu, kas uzbūvēts laikā no 1940. līdz 1991. gadam

Lejupielādēt

26.03.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-79/1997 Bijušo zemes īpašnieku mantinieku prioritāte zemes piešķiršanā tiek saglabāta, ja izveidotās zemnieku saimniecības robežās atrodas bijušo īpašnieku ēkas, pie kurām nav pieskaitāms pagrabs.

Lejupielādēt

08.01.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-6/1997 Gadījumā, ja uzceļ pastāvīgu ēku apzināti uz svešas zemes un ja tādā gadījumā ēkas cēlājs atrodas ar zemes īpašnieku kādā sevišķā tiesiskā attiecībā, kā lietotājs, nomnieks u.c., piemērojami minētai tiesiskai attiecībai paredzētie noteikumi

Lejupielādēt

16.10.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-135/1996 Par īpašuma tiesību atzīšanu uz mājām, pamatojoties uz darījumu, kurš nav noformēts likuma noteiktā kārtībā

Lejupielādēt

16.10.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-131/1996 Par neiespējamību atjaunot apgrūtinājuma ierakstu zemesgrāmatā

Lejupielādēt

18.12.1996. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-124/1996 Par nekustamu īpašumu kā vienotu īpašuma objektu

Lejupielādēt