• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Otrā nodaļa. Tiesa un piekritība

05.07.2000. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-237/2000 Ja augstākā tiesu instance noteikusi konkrētas krimināllietas piekritību, nekādi piekritības strīdi starp tiesām nav pieļaujami

Lejupielādēt

31.05.2000. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-162/2000 Likuma normām par izmaiņām lietu piekritībā nav atpakaļejoša spēka lietās, kurās jau pieņemts lēmums par tiesājamā nodošanu tiesai

Lejupielādēt

17.05.2000. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-147/2000 Saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa normām 1999. gada 1. aprīļa redakcijā un Krimināllikuma 7. pantu lietas par noziedzīgiem nodarījumiem, par kuriem paredzēts brīvības atņemšanas sods, ilgāks par desmit gadiem, piekritīgas apgabaltiesai

Lejupielādēt

20.04.2000. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-116/2000 Saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 32. panta nosacījumiem krimināllietas par sevišķi smagiem noziegumiem, tas ir, par tīšiem nodarījumiem, par kuriem Krimināllikumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku, ilgāku par desmit gadiem, ir piekritīgas apgabaltiesai; Lietas izskatīšana tiesā, kurai tā nav piekritīga, kā noteikts Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 451. panta otrajā daļā, ir būtisks kriminālprocesa likuma pārkāpums, kas katrā ziņā izraisa sprieduma atcelšanu

Lejupielādēt

04.02.2000. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-40/2000 Procesuālo kārtību krimināllietās nosaka likumi, kas ir spēkā tai laikā, kad lietu izskata tiesā. Tas attiecas arī uz krimināllietu piekritību

Lejupielādēt

22.11.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-342/1999 Saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 32. panta nosacījumiem krimināllietas par sevišķi smagiem noziegumiem ir piekritīgas apgabaltiesai Procesuālo kārtību krimināllietās, kā noteikts Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 1. panta trešajā daļā, nosaka kriminālprocesa likumi, kas ir spēkā tai laikā, kad izdara pirmstiesas izmeklēšanu vai lietu izskata tiesa

Lejupielādēt

04.10.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-304/1999 Pirmās instances tiesas spriedums atcelts tādēļ, ka spriedumu taisījusi tiesa, kurai konkrētā lieta nav bijusi piekritīga

Lejupielādēt

14.01.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-1/1999 Tiesas lēmumam par pieteikto noraidījumu sakarā ar lietas neobjektīvu izskatīšanu jābūt motivētam

Lejupielādēt

02.06.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-201/1998 Tiesneša piedalīšanās citas krimināllietas iztiesāšanā, kurā izskatāmā lietā nepilngadīgā cietušā likumiskais pārstāvis bijis atzīts par cietušo, pati par sevi nevar būt par pamatu viņa noraidījumam

Lejupielādēt

02.06.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-201/1998 Tiesneša piedalīšanās citas krimināllietas iztiesāšanā, kurā izskatāmā lietā nepilngadīgā cietušā likumiskais pārstāvis bijis atzīts par cietušo, pati par sevi nevar būt par pamatu viņa noraidījumam

Lejupielādēt

16.06.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-203/1997 Par pamatu prokurora noraidījumam tiesas sēdē nevar būt tas, ka viņš ir piedalījies pirmstiesas izmeklēšanā vai uzturējis apsūdzību, vai devis atzinumu šai lietā

Lejupielādēt

07.01.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-5/1997 Nav pieļaujama tiesneša piedalīšanās krimināllietas izskatīšanā, ja viņš ir piedalījies šajā lietā kā prokurors

Lejupielādēt