• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Ceturtā nodaļa. SERVITŪTI (1130.–1259.pants)

13.12.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1541/2019 Pieteikums par pagaidu noregulējumu pirms servitūta nodibināšanas

Lejupielādēt

31.01.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-26/2018 Personālservitūta nostiprināšana zemesgrāmatā

Lejupielādēt

04.07.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-229/2017 Nepieciešamie nosacījumi nākotnē ierīkojama ceļa servitūta nodibināšanai

Lejupielādēt

10.05.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1728/2016 Servitūta nodibināšanas priekšnoteikums

Lejupielādēt

03.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-255/2016 Pienākums pierādīt servitūta pastāvēšanu

Lejupielādēt

12.04.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-33/2016 Servitūta apmēra noteikšana, nodibinot servitūtu; servitūta nodibināšanas pamatojums

Lejupielādēt

30.01.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1479/2014 Vienošanās par kopīpašnieku pienākumu ievērot teritorijas lietošanas noteikumus neatbilst reālnastas jēdzienam

Lejupielādēt

31.03.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-11/2014 Ūdens smelšanas un kājceļa servitūta nodibināšana

Lejupielādēt

09.10.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-458/2013 Ceļa servitūta nodibināšanas nosacījumi

Lejupielādēt

15.09.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-171/2010 Servitūta izbeigšanās ar tiesības un pienākuma sakritumu vienā personā

Lejupielādēt

12.08.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-192/2009 Par ceļa servitūta nodibināšanu

Lejupielādēt

01.10.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-854/2008 Par servitūta izbeigšanās pamatiem

Lejupielādēt

26.11.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-441/2008 Par servitūta tiesības atcelšanu

Lejupielādēt

29.08.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-570/2007 Par zemesgrāmatas ieraksta atzīmes dzēšanu

Lejupielādēt

15.08.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-519/2007 Lemjot jautājumu par administratīvā akta atcelšanu, tiesai jāpārbauda ar to noteiktā servitūta atbilstība likuma normām un lietas faktiskajiem apstākļiem (Civillikuma 1135., 1146., 1159.pants)

Lejupielādēt

11.04.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-259/2007 Servitūta nodibināšana, ja uz nekustamu īpašumu guļ hipotēka

Lejupielādēt

03.05.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-304/2006 Par izlejas tiesībām

Lejupielādēt

08.06.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-320/2005 Servitūta tiesība

Lejupielādēt

08.09.2004. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-575/2004 Zemesgrāmatā nostiprinātā lietojuma tiesība, kas ir saistoša trešajām personām, ir personālservitūts, un tā nevar būt par ķīlas tiesību priekšmetu

Lejupielādēt

25.10.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-473/2000 Par braukšanas tiesības (ceļa servitūta) valdījumu

Lejupielādēt

01.04.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-195/1998 Strīds starp bijušo zemes īpašnieku mantiniekiem un ēku pašreizējiem īpašniekiem

Lejupielādēt

04.06.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-194/1997 Par ceļa servitūta noteikšanu

Lejupielādēt