• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Ceturtā nodaļa. SAISTĪBU KOPDALĪBNIEKU SAVSTARPĒJĀS ATTIECĪBAS (1669.–1690.pants)

16.01.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-18/2020 Patērētāja statuss sportista attīstības un karjeras atbalsta pakalpojumu saņēmējam

Lejupielādēt

30.05.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-242/2019 Solidāra atbildība par vienu noziedzīgu nodarījumu

Lejupielādēt

15.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-130/2019 Noteikums par solidāras atbildības uzņemšanos galvojuma līgumā

Lejupielādēt

12.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-109/2019 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) un senatoru Andas Briedes, Mārītes Zāģeres, kā arī Intas Laukas un Marikas Senkānes (attiecībā uz 1.punktu) atsevišķās domas Atbildība par dzīvokļu īpašnieku kopības saistībām

Lejupielādēt

26.09.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-13/2019 Valsts tiesības civilprocesa kārtībā prasīt atlīdzību par kaitējumu, kas nodarīts ar noziedzīgu nodarījumu

Lejupielādēt

04.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-10/2019 Līdzaizņēmēja tiesības un pienākumi, uzņemoties atbildēt par jau izsniegtu aizdevumu

Lejupielādēt

18.12.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-150/2018 Parāda vēlāka uzņemšanās kopīgi ar sākotnējo parādnieku

Lejupielādēt

15.12.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-330/2017 Solidāri saistītās personas atbildība uzņēmuma pārejas gadījumā

Lejupielādēt

29.09.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-160/2017 Dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemto nelikumīgo lēmumu rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzība

Lejupielādēt

20.04.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2/2016 Dažādos periodos amatu ieņēmušo valdes locekļu solidārā atbildība

Lejupielādēt

31.05.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-130/2013 „Sevišķu šķēršļu” jēdziens kopparādnieku savstarpējos norēķinos

Lejupielādēt

01.10.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-97/2013 un senatoru Andas Briedes, Valerijana Jonikāna un Edītes Vernušas atsevišķās domas Galvenās un blakus lietas klasifikācijas nosacījumi

Lejupielādēt

07.03.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-115/2012 Subsidiāra un solidāra atbildība galvojuma saistībās

Lejupielādēt

09.09.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-205/2009 Solidārā atbildība par zaudējumiem, kas nodarīti noziedzīgu nodarījumu rezultātā

Lejupielādēt

28.01.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-32/2009 Par pierādījumu un lietā konstatēto apstākļu novērtēšanu spriedumā un solidāras atbildības nodibināšanu

Lejupielādēt

06.06.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-465/2007 Par solidāras saistības nodibināšanu

Lejupielādēt

29.03.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-148/2000 Par zemes nomas līgumu

Lejupielādēt

22.04.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-43/1996 Par solidāro atbildību

Lejupielādēt