• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums

10.12.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1335/2020

Lejupielādēt

06.02.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-428/2020

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 2.pantā minētajām valsts vai pašvaldības institūciju amatpersonām (darbiniekiem) var izmaksāt atlaišanas pabalstu vienīgi šā likuma 17.pantā noteiktajos gadījumos, kārtībā un apmērā. Apstāklis, ka darba devēja uzteikumā norādīts citādi, nevar būt pamats tāda pabalsta izmaksāšanai, kas neatbilst likuma prasībām.

Lejupielādēt

19.12.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1979/2012

Tiesas atsauce uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.1 pantu, kurā ir precizēta mēneša vidējās izpeļņas aprēķināšanas kārtība, kas ir taisnīgāka un atbilst Darba likuma 7. pantā ietvertajam vienlīdzīgu tiesību principam, nav pretrunā ar Darba likuma 75. panta piekto daļu

Lejupielādēt

23.05.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-766/2012

1. Likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” pārejas noteikumu 44. punkts attiecas uz kapitālsabiedrību kopumā, tādējādi arī aizliegums maksāt prēmijas un naudas balvas, veikt materiālo stimulēšanu attiecas uz šo juridisko personu kopumā: kā uz amatpersonām, tā uz ikvienu darbinieku, kas attiecīgajā kapitālsabiedrībā strādā. 2. Uz personām, kas ir likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” pārejas noteikumu 44. punkta subjekti, attiecas arī Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma pārejas noteikumu 8. punkta 5. apakšpunkta noteikumi.

Lejupielādēt

01.12.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-683/1999

Lejupielādēt

13.08.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-263/1997

Lejupielādēt