• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Law On Remuneration of Officials and Employees of State and Local Government Authorities

10.12.2020. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-1335/2020

Download

06.02.2020. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-428/2020

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 2.pantā minētajām valsts vai pašvaldības institūciju amatpersonām (darbiniekiem) var izmaksāt atlaišanas pabalstu vienīgi šā likuma 17.pantā noteiktajos gadījumos, kārtībā un apmērā. Apstāklis, ka darba devēja uzteikumā norādīts citādi, nevar būt pamats tāda pabalsta izmaksāšanai, kas neatbilst likuma prasībām.

Download

19.12.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1979/2012

Tiesas atsauce uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.1 pantu, kurā ir precizēta mēneša vidējās izpeļņas aprēķināšanas kārtība, kas ir taisnīgāka un atbilst Darba likuma 7. pantā ietvertajam vienlīdzīgu tiesību principam, nav pretrunā ar Darba likuma 75. panta piekto daļu

Download

23.05.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-766/2012

1. Likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” pārejas noteikumu 44. punkts attiecas uz kapitālsabiedrību kopumā, tādējādi arī aizliegums maksāt prēmijas un naudas balvas, veikt materiālo stimulēšanu attiecas uz šo juridisko personu kopumā: kā uz amatpersonām, tā uz ikvienu darbinieku, kas attiecīgajā kapitālsabiedrībā strādā. 2. Uz personām, kas ir likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” pārejas noteikumu 44. punkta subjekti, attiecas arī Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma pārejas noteikumu 8. punkta 5. apakšpunkta noteikumi.

Download

01.12.1999. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-683/1999

Download

13.08.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-263/1997

Download