• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter 6. Protection of Obligation Rights (Sections 1732-1752)

27.09.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-168/2019

Līgumsodu, pamatojoties uz Civillikums 1722.panta pirmo daļu, par līguma neizpildīšanu īstā laikā (termiņā) nevar prasīt kumulatīvi ar nokavējuma procentiem, ciktāl tas nepārsniedz nokavējuma procentu summu.

Download

10.03.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-70/2016

Download

17.10.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-579/2012

Aizturējuma tiesības izlietojamas tikai Civillikuma 1735. un 1736.pantā paredzētos gadījumos, proti, tās attiecināmas tikai uz nomas un īres tiesiskajām attiecībām. Piegādājamās preces aizturējuma tiesība nav izlietojama.

Download

04.08.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-395/1999

Piedziņu uz juridisko personu naudas līdzekļiem un citām vērtībām var vērst tikai saskaņā ar tiesas izpildrakstu vai arī pēc nodokļu administrācijas pieprasījuma nodokļu likumos paredzētajos gadījumos, bet pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma – arī citos likumos paredzētajos gadījumos

Download

17.02.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-98/1999

Download