• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Lease of residential property

19.05.2022. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-158/2022

Vairākiem atbildētājiem nerodas solidāra saistība tiesāšanās izdevumu atlīdzināšanai civilprocesuālajā kārtībā.

Download

18.05.2022. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-79/2022

Download

29.10.2020. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-857/2020

Download

07.07.2020. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-304/2020

Deklarētās dzīvesvietas adreses maiņa nerada pamatu ne īres tiesisko attiecību nodibināšanai, ne arī to izbeigšanai vai no īres tiesiskajām attiecībām izrietošo saistību pārgrozīšanai.

Download

09.12.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-318/2019

Lai atzītu, ka pastāv likumiska prezumpcija, šādam civillietā nozīmīga fakta esības pieņēmumam ir jābūt tieši noteiktam likumā.

Download

30.04.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-175/2019

Īrnieka un izīrētāja tiesiskās attiecības reglamentē likums „Par dzīvojamo telpu īri’ un noslēgtais īres līgums. Šo subjektu attiecībām Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums un uz šā likuma pamata izdotie normatīvie akti nav piemērojami. Nav pamatoti līdztekus likuma „Par dzīvojamo telpu īri” kārtībā noteiktajai īres maksai iekasēt papildu maksājumu uz tā pamata, ka tas pēc pazīmēm atbilst kādai no īres maksu veidojošām pozīcijām.

Download

17.06.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-164/2019

Download

10.12.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-233/2018

Princips iura novit curia nenozīmē tiesas tiesības pašai noteikt tos apstākļus, kas būtu saistāmi ar vienai pusei vēlamo lietas iznākumu, jo civilprocesā īstenojamās pušu sacīkstes ietvaros tiesa nedrīkst pārkāpt prasījuma robežas (Civilprocesa likuma 192. pants). Tiesas spriešanu likums aprobežo ar puses norādītajiem juridiskajiem faktiem, tiem atbilstošas tiesību normas atrašanu un piemērošanu konkrētajā strīdā.

Download

28.06.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-194/2018

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.1 panta pirmās daļas tvērums attiecas uz visiem gadījumiem, kad pašvaldība izīrē dzīvojamo platību, sniedzot palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā, neatkarīgi no tā, vai izīrētā platība ir pašvaldības īpašumā vai arī pašvaldība to nomātu no trešās personas. Ja dzīvojamo telpu īre tiek nodrošināta pašvaldībai īstenojot tās funkciju par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, īrniekam ir saistoši pašvaldības pieņemtie lēmumi.

Download

20.09.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-325/2017

Lai arī prasītājs saskaņā ar Civilprocesa likuma 74.pantu ir tiesīgs grozīt prasības pamatu, tomēr, gadījumā, ja prasība saistīta ar dzīvojamās telpas īres jautājumiem, pirms tās celšanas tiesā, ir nepieciešams ievērot visus likumdevēja šādas prasības celšanai noteiktos priekšnoteikumus, kas jāizpilda pirms šādas prasības celšanas – iepriekšējs brīdinājums un noteikts termiņš (likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 panta otrā daļa). Tādējādi, piemēram, ja sākotnēji prasība celta par izlikšanu no dzīvojamās telpas, kas aizņemta bez tiesiska pamata, to var grozīt uz prasību par īres līguma izbeigšanu sakarā ar īres un komunālo pakalpojumu maksas parādu tikai pēc atbilstoša brīdinājuma nosūtīšanas, lai pusēm būtu iespēja strīdu risināt ārpustiesas kārtībā.

Download

27.10.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-252/2017

Kamēr nav izbeigts dzīvojamo telpu īres līgums, īrnieka dzīvošana vai nedzīvošana viņam izīrētajās dzīvojamās telpās, nekādā veidā neietekmē nedz īres līguma spēku, nedz arī šajā līgumā noteiktās pušu saistības. Apstāklis, ka īrnieks viņam izīrētajās dzīvojamās telpās nedzīvo, nevar būt pamats šo telpu īpašnieka atbrīvošanai no līgumsaistību – tostarp nodrošināt īres priekšmeta netraucētu lietošanu – izpildes.

Download

30.06.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-221/2017

Dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanas gadījumus regulē likums (likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28., 28.1-28.6 pants), nevis darījums (īres līgums). Savukārt likumā imperatīvi noteiktās tiesības, kas nav īres līguma priekšmets, saistītas vienīgi ar konkrētu izīrētāju, t.i., īrētās lietas īpašnieku. Tas nozīmē, ka, darījuma rezultātā mainoties īpašniekam, iepriekšējā izīrētāja likumā noteiktā tiesība izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu nevar pāriet uz jauno nekustamā īpašuma īpašnieku.

Download

08.06.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-121/2017

Download

30.05.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-246/2016

Download

20.06.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-244/2016

Download

18.09.2014. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-2465/2014

Tiesu izpildītāja paziņojums parādniekam - bijušajam dzīvokļa īpašniekam - izpildīt tiesas nolēmumu par piespiedu ievešanu valdījumā skar tikai pašu parādnieku, nevis īrniekus, tādēļ īrnieka prasības pieteikuma pieņemšana pret ieguvēju un tā ievešanu valdījumā atsakāma, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 132.panta pirmās daļas 2.punktu, jo ar apstrīdētajām darbībām netiek aizskartas īrnieka tiesības lietot dzīvojamo telpu. Jautājums par īrnieka un citu personu piespiedu izlikšanu saskaņā ar likumu „Par dzīvojamo telpu īri” ir risināms tiesas ceļā.

Download

31.05.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-177/2013

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otrā daļa neparedzēja un neparedz uz noteiktu laiku noslēgta īres līguma automātisku pārvēršanu par līgumu, kas noslēgts uz nenoteiktu laiku, vairākas reizes pagarinot tā termiņu. Konkrētajā gadījumā, kad, iestājoties kārtējam īres līguma pagarinājuma termiņam, neviena no pusēm nav izteikusies par pagarināšanu, bet īres attiecības turpinājušās, secināms, ka puses vienojušās par īres līguma pagarināšanu uz jaunu termiņu, nevis uz nenoteiktu laiku. Strīdus gadījumā par īres līguma pagarināšanu tiesa nosaka jaunu termiņu, bet tas nepiešķir tiesai tiesības mainīt terminētu īres līgumu uz beztermiņa līgumu. Šādu nosacījumu mainīt var īrnieks un izīrētājs, savstarpēji vienojoties.

Download

26.06.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-401/2012

Tāds īres maksas paaugstināšanas finansiālais pamatojums, kurā ir iekļauti plānoti, taču vēl neveikti apsaimniekošanas izdevumi, nav uzskatāms par finansiālo pamatojumu likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.panta izpratnē, uz kura pamata būtu iespējams izšķirt strīdu par īres maksas apmēru. Šajā ziņā ir jāņem vērā īrnieka likumīgās intereses un tiesības paļauties uz to, ka tiesā strīds par īres maksas apmēra palielināšanu tiks izvērtēts atbilstoši brīdinājumā norādītajam īres maksas finansiālajam pamatojumam.

Download

25.01.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-27/2012

Mērķis sešu mēnešu brīdinājumam par īres maksas paaugstināšanu ir īrnieka savlaicīga un pienācīga informēšana par būtisku līguma nosacījumu – īres maksas – grozīšanu, lai viņš varētu izšķirties piekrist vai nepiekrist piedāvātajam īres maksas apmēram. Tādējādi, ja ir izteikts priekšlikums paaugstināt īres maksu un šī priekšlikuma nosacījumi netiek grozīti, tad jaunais izīrētājs, uzturot iepriekšējā izīrētāja priekšlikumu, nepārkāpj likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 13.panta otrajā daļā paredzēto brīdinājuma kārtību, jo savu tiesību neizmanto pretēji šīs tiesību normas mērķim, vai par ļaunu citai personai – īrniekam

Download

01.02.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-4/2012

Faktiskais laulātais nav atzīstams par īrnieka ģimenes locekli likuma „Par dzīvojamo telpu īri” izpratnē.

Download

14.12.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-427/2011

1. Īres maksas paaugstinātā apmērā samaksa kvalificējama kā īrnieka piekrišana īres līguma grozīšanai. Tādējādi, ja līguma dalībnieks piekritis līguma noteikumiem (to grozīšanai), tad viņš nevar bez jebkāda pamatota iemesla savu piekrišanu (apstiprinājumu) atsaukt, jo šāda rīcība būtu pretrunā ar civiltiesisko attiecību stabilitātes principu. 2. Tiesas pienākums izvērtēt īres līguma grozījumu atbilstību Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 5.pantā paredzētajiem kritērijiem rodas tad, ja pieteikts attiecīgs pret izīrētājiem kā līguma dalībniekiem un minēto grozījumu iniciatoriem vērsts prasījums vai celti iebildumi ierunu veidā.

Download

12.10.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-292/2011

1. No Civillikuma 1772.panta izriet, ka tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību ir mantas īpašniekam, savukārt dzīvokļa īrnieka statuss, atbilstoši Civillikuma 2112.pantam un likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2.pantam, piešķir tikai dzīvokļa lietošanas tiesības, tādējādi dzīvokļa īrnieks var celt prasību par dzīvokļa īpašumam nodarīto zaudējumu piedziņu, ja to darīt viņu ir pilnvarojis dzīvokļa īpašnieks. 2. Dzīvojamās telpas uzturēšana dzīvošanai derīgā stāvoklī, kā tas izriet no likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 40.panta, ir izīrētāja pienākums un viņam arī ir jānodrošina dzīvokļa funkcionēšana atbilstoši tā izmantošanas mērķim. Kā nepieciešamais nosacījums Latvijas klimatiskajos apstākļos ir dzīvokļa apkures nodrošināšana. Dzīvoklis bez apkures gada aukstajā laika periodā savu dzīvojamās telpas funkciju pēc būtības nepilda un neatbilst īres līguma priekšmetam izvirzītajām prasībām.

Download

11.05.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-198/2011

1. Ja apelācijas sūdzībā norādīts, ka spriedums tiek pārsūdzēts pilnā apjomā, apelācijas instances tiesai atbilstoši Civilprocesa likuma 426.panta otrajai daļai jāizskata visi tie prasījumi, kas izskatīti pirmās instances tiesā un par kuriem pirmās instances tiesa pieņēmusi spriedumu. 2. Ja kasācijas sūdzībā nav norādīti argumenti, kā tieši izpaudusies kādas materiālo tiesību normas piemērošanas vai iztulkošanas nepareizība un kā tas ietekmējis lietas izspriešanu, kas pēc būtības nozīmē, ka attiecīgajā daļā kasācijas sūdzība neatbilst Civilprocesa likuma 453.panta pirmās daļas 5.punktam, Senātam nav iespēju izvērtēt šādu neargumentētu apgalvojumu, kas ir pamats kasācijas sūdzības noraidīšanai šajā daļā. 3. Civilprocesa likuma 189.panta trešajā daļā noteiktais, ka spriedumam jābūt likumīgam un pamatotam, attiecas arī uz jautājumu par tiesāšanās izdevumu piedziņu. Ja spriedumā nav norādes uz likuma normām, pamatojoties uz kurām šie izdevumi no lietas dalībnieka ir piedzenami, un nav piedzenamās summas aprēķina, spriedumu daļā par tiesāšanās izdevumu piedziņu nevar atzīt par likumīgu un pamatotu.

Download

16.11.2011. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-195/2011

1. Eiropas Kopienas 2005.gada 20.oktobra regula (EK) 1722/2005 “Par mājokļu pakalpojumu novērtēšanas principiem” neregulē jautājumu par īres maksas peļņas daļas noteikšanu, taču tajā norādīto var pielietot kā vienu no kritērijiem īres maksā pieļaujamās peļņas daļas aprēķināšanai. Apstāklis, ka tiesas noteiktajā īres maksā iekļaujamās peļņas daļas aprēķināšanas kritēriji konkrētajā gadījumā sakrīt ar iepriekšminētās regulas 1.1.punktā minētajiem peļņas daļas noteikšanas principiem, sprieduma pareizību neietekmē 2. Lai konstatētu, vai radies strīds par jauna īres maksas apmēra noteikšanu vai nav, īrniekam brīdinājuma termiņa laikā jāpaziņo izīrētājam, vai viņš piekrīt piedāvātajam īres maksas apmēram. Savukārt, lai īrnieks varētu pārliecināties par brīdinājumā piedāvātās paaugstinātās īres maksas apmēra pamatotību, izīrētājam, izsniedzot brīdinājumu, jāpievieno īres maksas paaugstināšanas finansiālais pamatojums, jo tas dod iespēju īrniekam izšķirties, pieņemt piedāvāto īres maksu vai nepieņemt. Noraidot piedāvāto īres maksas paaugstinājumu, strīds būs jāizšķir tiesā (Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 13.pants).

Download

24.02.2010. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-42/2010

Ja ir aizskartas valsts tiesības uz īpašumu, valstij kā visas sabiedrības interešu pārstāvei saskaņā ar Civilprocesa likuma 1.panta noteikumiem ir tiesības uz aizskarto tiesību un interešu aizsardzību tiesā. Šādā situācijā, pamatojoties uz Prokuratūras likuma 17.pantu un Civilprocesa likuma 90.panta otrās daļas 3.punktu, prasību tiesā var celt arī prokuratūra. Tiesiskā paļāvība bauda aizsardzību tikai tad, ja persona, izmantojot savas tiesības un sadarbojoties ar iestādi, ir rīkojusies labā ticībā. Izīrējot dienesta dzīvokli, nav piemērojami likuma „Par valsts un pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” noteikumi.

Download

28.10.2009. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-242/2009

Rakstveida brīdinājums par īres tiesisko attiecību pārtraukšanu jāizsniedz arī īrnieka ģimenes locekļiem, kas sistēmiski iztulkojams likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.2panta otrās daļas pirmā teikuma kopsakarā ar citām tiesību normām – šā likuma 10.panta otro daļu.

Download

28.01.2009. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-38/2009

Ilgstoši pastāvošas īres tiesiskās attiecības, kas izpaužas līgumsaistību abpusējā izpildē vai daļējā izpildē, no tiesisko seku viedokļa var pielīdzināt rakstveidā noslēgtam līgumam.

Download

14.01.2009. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-8/2009

Izīrētājs var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ir dzīvokļa vai dzīvojamās mājas īpašnieks vai valdītājs, kā arī pašvaldība, ja tā dzīvojamo telpu lietojumā ieguvusi tiesiski.

Download

26.11.2008. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-435/2008

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.2panta otrā daļa noteic, ka dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšana un īrnieka izlikšana no dzīvojamās telpas iespējama, ja izīrētājs pirms prasības celšanas tiesā vismaz mēnesi iepriekš rakstveidā ir brīdinājis īrnieku par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu sakarā ar izveidojušos īres vai pamatpakalpojumu maksājumu parādu. Izīrētāja pienākums brīdināt īrnieku pirms prasības celšanas tiesā noteikts ar mērķi dot īrniekam iespēju atrisināt strīdu ārpustiesas kārtībā, tas ir, samaksājot brīdinājumā norādīto īres vai pamatpakalpojumu maksas parādu. Ja īres vai pamatpakalpojumu parāds pēc brīdinājuma saņemšanas tiek samaksāts, izīrētājam atkrīt pamats prasības celšanai tiesā. Ja pēc brīdinājuma izsniegšanas un brīdinājumā norādītās parāda summas samaksas īrniekam atkārtoti izveidojies parāds, īrniekam izsniedzams jauns brīdinājums par parāda samaksu.

Download

12.11.2008. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-418/2008

Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo daļu dzīvojamās telpas īres līgums slēdzams rakstveidā. Izšķirot strīdu par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu īrniekam uz dzīvojamo telpu, ja nav ievērota līguma rakstveida forma, Civillikuma 1488.panta 1.punkts, kas pieļauj šāda darījuma pielīdzināšanu rakstveida formai, piemērojams, ja bez tā, ka maksāta īres maksa un tā pieņemta, konstatēts arī tas, ka strīdus dzīvoklis īrniekam ticis nodots dzīvošanai, kā to paredz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2.panta pirmā daļa.

Download

29.10.2008. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-346/2008

Pēc dzīvokļa īpašnieka nāves viņa ģimenes locekļiem uz likuma pamata saglabājas iegūtais īpašnieka ģimenes locekļa statuss ar visām no tā izrietošām tiesībām un saistībām. Likuma „Par dzīvokļa īpašumu” 19.panta pirmā daļa nosaka, ka dzīvokļa īpašnieka ģimenes locekļiem un citām personām, kuras dzīvokļa īpašnieks iemitinājis viņam piederošajā dzīvoklī, ir tiesības tāpat kā īpašniekam netraucēti lietot dzīvojamās un citas telpas dzīvoklī, ja, viņus iemitinot, nav bijusi citāda vienošanās.

Download

16.04.2008. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-151/2008

1. Ja likumā prasīta darījuma rakstiska forma (likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmā daļa), bet rakstisks akts nav sastādīts, jāņem vērā, ka darījumam, ko izpildījušas abas puses, ir tādas pašas sekas, kādas tam būtu, ja tas būtu uzrakstīts, un to, kas pēc tā jau dots vai izdarīts, nevar prasīt atpakaļ (Civillikuma 1488.panta pirmās daļas 1.punkts). 2. Lai piemērotu Civillikuma 1488.pantu, tiesai jākonstatē ne tikai tas, ka maksāta īres maksa un tā pieņemta, bet arī tas, ka strīdus dzīvoklis bijis nodots dzīvošanai, kā to paredz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2.panta pirmā daļa. Tiesa var atzīt īres tiesisko attiecību pastāvēšanu pie nosacījuma, ja īres līguma saistības pildījuši abi līdzēji un dzīvojamā telpa bijusi nodota īrniekam dzīvošanai (lietojumā vai turējumā) likuma noteiktā kārtībā. 3. Izsniedzot rēķinus un pieņemot maksājumu par dzīvojamās telpas īres un pamatpakalpojumu apmaksu, tiek atzīta faktisko īres tiesisko attiecību pastāvēšana.

Download

19.03.2008. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-122/2008

Īrnieks brīdināms vismaz mēnesi pirms prasības celšanas par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu un izlikšanu saistībā ar īres maksas vai pamatpakalpojumu nemaksāšanu. Gadījumos, kad izīrētājam nav zināma īrnieka atrašanās vieta, prasību var celt tiesā, ja mēnesi iepriekš publicēts brīdinājums laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Download

06.02.2008. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-54/2008

Valstij un pašvaldībām piederošajās mājās dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz valdītājs uz valsts un pašvaldības institūcijas lēmuma pamata (Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otrā daļa).

Download

14.05.2008. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-36/2008

Atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 10.panta otrajai daļai solidāra mantiskā atbildība par dzīvojamās telpas īres līguma saistībām ir īrnieka pilngadīgajiem ģimenes locekļiem. Brīdinājumam par maksājumu nenokārtošanu, kad brīdinājumā norādītā persona bija nepilngadīga, nav tiesiskas nozīmes. Ja dzīvojamā telpā nepilngadīga persona palikusi viena un nav iecelts aizbildnis, kas kārtotu saistības sakarā ar dzīvojamās telpas īres līgumu, tiesai nav tiesiska pamata apmierināt prasību par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu un izlikšanu no dzīvokļa, pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.2panta pirmās daļas 1.un 2.punktu.

Download

10.10.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-695/2007

Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9. panta pirmās daļas noteikumiem īrnieka pienākums ir rakstveidā informēt izīrētāju par jauna ģimenes locekļa iemitināšanu dzīvojamā telpā. Laulātā (jauna ģimenes locekļa) iemitināšanai dzīvojamā telpā izīrētāja piekrišana nav vajadzīga. Pienākumam paziņot izīrētājam par laulātā (jauna ģimenes locekļa) iemitināšanu dzīvojamā telpā ir informatīvs raksturs. Norādītā pienākuma neievērošana neapdraud īres līguma spēkā esamību un neierobežo īrnieka ģimenes locekļa tiesības lietot dzīvojamo telpu.

Download

20.06.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-488/2007

Atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.4 panta otrai daļai īrniekam, kurš cēlis prasību par dzīvojamo telpu īres līguma izbeigšanu un īrnieka izlikšanu, ja mājai nepieciešams kapitālais remonts un ir pagājis septiņu gadu termiņš kopš mājas denacionalizācijas, nav pienākuma nodrošināt īrnieku ar citu līdzvērtīgu dzīvojamo platību. (Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.4 panta otrā daļa)

Download

23.05.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-441/2007

Ja dzīvokļa īpašums pāriet citas fiziskas personas īpašumā, jaunajam īpašniekam ir saistoši iepriekšējā īpašnieka noslēgtie dzīvojamās telpas īres līgumi arī tad, ja tie nav koroborēti zemesgrāmatā (Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 8.pants).

Download

25.04.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-311/2007

Tas apstāklis, ka īres līgums nav bijis noslēgts atbilstoši likuma prasībām rakstveidā un pastāv īres tiesiskās attiecības, nav šķērslis, lai atzītu, ka bijusi vienošanās par terminētām īres tiesiskajām attiecībām (Civillikuma 1488.pants un likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pants).

Download

20.12.2006. Judgment of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-769/2006

Ja namīpašuma iepriekšējam valdītājam jau bija zudis prasības pamats izlikt īrnieci no strīdus dienesta dzīvojamās telpas, šāds prasības pamats nav arī namīpašuma jaunajam īpašniekam.

Download

08.11.2006. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-564/2006

Slēdzot dzīvojamās telpas īres līgumu, īres maksu nosaka pusēm rakstveidā vienojoties. Ja nav panākta vienošanās, strīdu izšķir tiesa (likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11., 13.pants).

Download

05.04.2006. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-215/2006

Persona, kas iemitinājusies pie īrnieka atbilstoši likuma ”Par dzīvojamo telpu īri” 9.panta pirmās daļas noteikumiem, saskaņā ar šā likuma 10.panta otro daļu kļūst par īrnieka ģimenes locekli, kuram ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā īrniekam. Īrnieka ģimenes loceklim šīs tiesības pilnā apjomā saglabājas arī pēc ģimenes attiecību pārtraukšanas.

Download

25.01.2006. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-30/2006

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.2panta otrās daļas noteikums, ka izīrētājs pirms prasības celšanas tiesā vismaz mēnesi iepriekš rakstveidā brīdina īrnieku par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu, ir saistāms ar norādi brīdinājumā, ka brīdinājums izteikts tieši sakarā ar īres maksas vai pakalpojuma parāda nenomaksāšanu. Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.1 panta pirmās daļas 1.punkts par īres līguma izbeigšanu, ja īrnieks posta vai bojā dzīvojamo telpu, piemērojams tad, ja konstatēta pārkāpuma izdarītāja vaina jebkurā formā.

Download

21.09.2005. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-503/2005

Download

01.06.2005. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-361/2005

Download

05.05.2005. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-303/2005

Download

18.05.2005. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-299/2005

Download

09.03.2005. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-153/2005

Download

20.10.2004. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-543/2004

Privatizācijas procesā iegūtais dzīvokļu celtniecības kooperatīva dzīvoklis ir abu laulāto kopīga manta, ja paja nomaksāta ar abu laulāto līdzekļiem.

Download

06.10.2004. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-506/2004

Download

19.12.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-615/2001

Download

07.11.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-556/2001

Download

24.10.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-496/2001

Download

10.10.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-458/2001

Download

23.05.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-275/2001

Download

11.04.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-181/2001

Download

28.03.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-180/2001

Download

14.02.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-76/2001

Download

31.01.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-28/2001

Download

10.01.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-18/2001

Download

10.01.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-4/2001

Download

28.11.2000. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-600/2001

Download

29.11.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-529/2000

Download

20.12.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-520/2000

Download

15.11.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-519/2000

Download

15.11.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-512/2000

Download

11.10.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-441/2000

Download

27.09.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-411/2000

Download

27.09.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-402/2000

Download

27.09.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-397/2000

Download

13.09.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-389/2000

Download

13.09.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-369/2000

Download

30.08.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-327/2000

Download

30.08.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-324/2000

Download

31.05.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-235/2000

Download

26.04.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-190/2000

Download

27.04.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-177/2000

Download

29.03.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-147/2000

Download

12.04.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-140/2000

Download

29.03.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-132/2000

Download

23.02.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-66/2000

Download

23.02.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-59/2000

Download

01.12.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-675/1999

Download

01.12.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-674/1999

Download

16.11.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-660/1999

Download

20.09.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-614/1999

Download

01.09.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-550/1999

Download

30.06.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-411/1999

Download

30.06.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-391/1999

Download

09.06.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-374/1999

Download

26.05.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-334/1999

Download

12.05.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-305/1999

Download

12.05.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-292/1999

Download

28.04.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-248/1999

Download

28.04.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-242/1999

Download

20.01.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-35/1999

Download

06.01.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-26/1999

Download

17.03.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-19/1999

Download

10.12.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-467/1997

Download

07.05.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-402/1997

Download

08.10.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-374/1997

Download

22.10.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-367/1997

Download

08.10.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-360/1997

Download

17.09.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-334/1997

Download

13.08.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-262/1997

Download

05.11.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-179/1997

Download

21.05.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-170/1997

Download

26.03.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-87/1997

Download

23.04.1997. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-73/1997

Download

12.02.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-40/1997

Download

12.02.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-38/1997

Download

11.09.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-121/1996

Download

21.08.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-100/1996

Download

25.09.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-91/1996

Download

25.09.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-89/1996

Download

24.07.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-80/1996

Download

12.06.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-45/1996

Download

22.04.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-45/1996

Download

08.04.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-4/1996

Download