• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter 30[2]. Cases Regarding Infringement and Protection of the Intellectual Property Rights (Sections 250[8]-250[17])

19.08.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-222/2019

Tiesības aizliegt darba izmantošanu izriet no autora izņēmuma tiesību juridiskās dabas, proti, izņēmuma tiesības piešķir tikai noteiktai personai tiesības rīkoties ar darbu noteiktā veidā vai aizliegt darbu izmantošanu attiecīgajā veidā. Lai aizstāvētu autoru mantiskās intereses, autortiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija ir tiesīga prasīt galīgo pienākumrīkojumu – aizliegt izmantot organizācijas pārstāvēto autoru darbus. Savukārt tiesai ir pienākums izvērtēt galīgā pienākumrīkojuma samērīgumu, lai šis līdzeklis konkrētās lietas apstākļos būtu taisnīgs pret abām pusēm. Tiesa var pienākumrīkojumu ierobežot, tostarp gan laikā, gan attiecībā uz aizliedzamo darbību veidiem un izpausmēm.

Download

04.06.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-103/2018

Morālā kaitējuma atlīdzība pēc būtības ir nemantiskā kaitējuma atlīdzība, jo tā atlīdzina kaitējumu prasītāja nemantiskajām vērtībām, tostarp prasītāja preču zīmes reputācijai. Reputācija ir atkarīga no patērētāju uztveres, un saskaņā ar Civillikuma 1635.panta trešo daļu morālais kaitējums cietušajam ir jāpierāda. Taču minētais nenozīmē vienīgi pierādījumus par to, ka kaitīgās sekas ir iestājušās kāda konkrēta patērētāja vai patērētāju uztverē, bet gan tādu pierādījumu kopumu, kas, novērtēti saskaņā ar Civilprocesa likumā nostiprinātajiem pierādījumu vērtēšanas noteikumiem, līdz pietiekamas ticamības pakāpei rada tiesai pārliecību par reputācijas samazinājumu patērētāju uztverē.

Download

04.06.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-103/2018

Pret preču zīmes tiesību pārkāpumu piemērojamais papildu tiesiskās aizsardzības līdzeklis – iznīcināšana – attiecas uz plašāku preču loku nekā tikai uz kontrafaktām precēm, proti, tas attiecas arī uz citām t.s. pārkāpuma precēm jeb precēm, ar kurām tiek pārkāptas prasītāja preču zīmes tiesības. Lemjot par pārkāpuma preču iznīcināšanu, tiesai ir pienākums ņemt vērā samērīguma principu – proporcionalitāti starp pārkāpuma nopietnumu un piemērojamo tiesiskās aizsardzības līdzekli.

Download