• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter 50[1]. Enforcement of Obligations according to warning procedures (Sections 406[1]-406[10])

31.07.2020. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-22/2020

Saistību piespiedu izpildīšanas brīdinājuma kārtībā tiesvedības izbeigšanas pamats ir termiņā iesniegti parādnieka iebildumi, kas noformēti atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajam paraugam. Proti, atbildes veidlapā ir jābūt aizpildītām attiecīgām ailēm un tai jābūt parakstītai. Tiesai atsūtīta neaizpildīta un neparakstīta (tukšu) atbildes veidlapa, kurai pievienota neparakstīta informatīva vēstule par to, ka parādnieks deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo un brīdinājums būtu nosūtāms uz viņa faktisko dzīvesvietu, neatbilst Civilprocesa likuma 406.7 panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām, un tā nevar tikt vērtēta kā parādnieka iebildumi pret saistības pamatotību.

Download

22.01.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-27/2013

Apstāklis, ka kreditors vispirms ir vērsies pret galveno parādnieku un Civilprocesa likuma 50.¹ nodaļas kārtībā ir pieņemts lēmums par galvenā parādnieka maksājuma saistības pēc aizdevuma līguma nodošanu piespiedu izpildīšanai brīdinājuma kārtībā, nevar būt par pamatu secinājumam, ka kreditoram vairs nav tiesības prasīt galvojuma līguma izpildi un saņemt apmierinājumu no galvinieka. Ne no materiālo, ne arī no procesuālo tiesību viedokļa nepastāv ierobežojumi, kas liegtu kreditoram celt prasību vienīgi pret ekspromisorisko galvinieku.

Download

25.04.2012. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1299/2012

Ar oriģinālaktu šīs normas izpratnē jāsaprot tāds saistību pamatojošs dokuments, ko tiesa ir pārbaudījusi, kā tas ir gadījumā, kad tiesā tiek iesniegts pieteikums par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu atbilstoši Civilprocesa likuma 50.nodaļā noteiktajai kārtībai.

Download

23.05.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-246/2012

1. Ja pieteicējs piekritis maksājumu saistības izpildīšanai parādnieka atzītajā daļā, tiesnesis pieņem lēmumu par saistības piespiedu izpildi šajā daļā atbilstoši Civilprocesa likuma 406.9panta prasībām. 2. Kreditors, izvēloties piespiedu izpildīšanai brīdinājuma kārtībā nodot parāda atzīto daļu, kurā strīds nepastāv, vienlaikus saglabā tiesības jautājumu par parāda neatzīto daļu risināt prasības tiesvedības kārtībā.

Download

29.08.2012. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-35/2012

Ja parādnieks brīdinājumu par saistību izpildi nav saņēmis personiski, tiesnesim nav pamata apmierināt pieteikumu par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā, bet gan saskaņā ar Civilprocesa likuma 406.6panta otro daļu ir jāpieņem lēmums par pieteikuma atstāšanu bez izskatīšanas.

Download

27.01.2010. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-43/2010

Iesniedzot pieteikumu par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā, administrators atbrīvojams no valsts nodevas samaksas visās tiesvedībās, kas celtas par maksātnespējīgu atzītas personas interesēs (Civilprocesa likuma 43.panta 10.punkts).

Download

22.04.2009. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-58/2009

Pieteikumam par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā var tikt pievienoti vairāki dokumenti, piemēram, kas pamato nomas saistības pastāvēšanu un vairāki ikmēneša rēķini par nomas maksājumiem.

Download

05.12.2007. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-62/2007

Ja parādnieks atzīst pieteikumu kādā tā daļā, tiesa nosūta parādnieka atbildi pieteicējam un nosaka termiņu, kurā tam jāpaziņo tiesai par saistības nodošanu piespiedu izpildei atzītajā daļā (Civilprocesa likuma 406.7panta otrā daļa).

Download