• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter I. General Provisions

28.04.2022. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-J-368/2022

Pēc 2022.gada 1.janvāra par noziedzīgu nodarījumu, kas izdarīts līdz 2021.gada 31.decembrim, papildsodu – probācijas uzraudzību – var piemērot tikai kopā ar pamatsodu – brīvības atņemšanu –, jo Krimināllikuma 38.1panta trešā daļa, kas stājās spēkā 2022.gada 1.janvārī un noteic papildsoda – probācijas uzraudzības – piemērošanas kārtību, salīdzinājumā ar iepriekšējo regulējumu, kas bija ietverts Krimināllikuma 45.1pantā un paredzēja iespēju probācijas uzraudzību kā papildsodu noteikt kopā ar jebkuru pamatsodu, ir personai labvēlīgāka.

Download

08.04.2022. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-9/2022

Download

30.10.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-59/2020

Krimināllikuma 5.panta otrā daļa noteic atpakaļejošu spēku vienīgi labvēlīgākam likumam. Par labvēlīgāku likumu nav uzskatāma iepriekšējā stāvokļa precizēšana. Tikai tad, ja tiesa konstatē, ka radīts jauns tiesiskais stāvoklis, tai jāveic likumu salīdzināšana. Konstatējot, ka neviena no likuma redakcijām nav labvēlīgāka, piemērojama nodarījuma izdarīšanas laikā spēkā esošā likuma norma. Tiesai nav tiesību izvēlēties labvēlīgāko normu no katra salīdzināmā likuma, tai jāizvēlas tikai viens labvēlīgākais likums. Ņemot vērā, ka likums grozīts vairākkārt, piemērojams vislabvēlīgākais likums, pat, ja tas vairs nav spēkā. Kurš ir labvēlīgākais likums, nosakāms attiecībā uz katru nodarījumu izdarījušo personu atsevišķi.

Download

2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-[B]/2018

Nosakot sodu par noziedzīgiem nodarījumiem, kuri izdarīti pirmstiesas kriminālprocesā precīzi nenoskaidrotā laikā, tiesa piemēro personai, kurai ir tiesības uz aizstāvību, labvēlīgāko materiālo tiesību normu.

Download

14.12.2017. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-558/2017

Krimināllikuma atsevišķos pantos ietvertie jēdzieni – „labprātīgi paziņo”, „aktīvi veicina” - ir vērtējami jēdzieni. To vērtēšanu veic procesa virzītājs, kas izlemj jautājumu par personas atbrīvošanu no kriminālatbildības. Tiesas kompetencē ietilpst ziņu, ko sniegušas šīs personas un kas nostiprinātas procesuālos dokumentos, izvērtēšana, proti, pierādījumu attiecināmības, pieļaujamības un ticamības izvērtēšana.

Download

2017. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-[C]/2017

Atzīstot personu par vainīgu arī pēc tām noziedzīgā nodarījuma pazīmēm, kas nebija iekļautas konkrētajā Krimināllikuma pantā noziedzīga nodarījuma izdarīšanas laikā, tiek pārkāptas Krimināllikuma 5. panta trešās daļas prasības. Šādu papildu pazīmju iekļaušana noziedzīga nodarījuma aprakstā ir vērtējama kā nelabvēlīga apsūdzētajam.

Download

19.08.2016. Decision of the Department of Criminal Cases, case No. SKK-336/2016

Nosakot papildsodu — policijas kontroli — par 2015.gada 12.janvārī izdarītu Krimināllikuma 253.panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, tiesa apsūdzētajam ir noteikusi tādu sodu, kāds nebija paredzēts noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas laikā. Grozījumi Krimināllikuma 253.pantā daļā par papildsoda — policijas kontroles — aizstāšanu ar papildsodu — probācijas uzraudzību — stājās spēkā 2015.gada 1.janvārī.

Download

28.01.2014. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-65/2014

Ja maksimālais soda apmērs vai laiks par attiecīgo noziedzīgo nodarījumu no 2013.gada 1.aprīļa ir paredzēts bargāks, tiesai nav pamata to piemērot, jo tādējādi tiek pārkāpti Krimināllikuma 5.panta trešās daļas nosacījumi.

Download

18.01.2006. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-7/2006

Download

05.07.2005. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-363/2005

Download

19.12.2002. Assignment Hearing Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-622/2002

Download

15.01.2002. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-5/2002

Download

20.03.2001. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-71/2001

Download

23.01.2001. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-13/2001

Download

06.06.2000. Assignment Hearing Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-183/2000

Download