• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter 8. Termination and Loss of Inheritance Rights (Sections 766-840)

04.09.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No. SKC-102/2015

Civillikuma 782.pantā ir skaidra norāde par secību, kāda ir jāievēro gadījumā, ja kāds no mantiniekiem ir atraidījis viņam piekritušo mantojumu. Likuma normā lietotais termins „jaunais mantinieks” apliecina to, ka mantinieka statusu jaunais mantinieks iegūst pēc tam, kad sākotnējais mantinieks mantojumu ir atraidījis. Esot testamentam, likumiskajam mantiniekam nav jāizsaka sava griba par mantojuma pieņemšanu uzaicinājumā noteiktajā termiņā.

Download

28.01.2009. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-25/2009

Prasītāja paskaidrojumi, kuri ietver ziņas par faktiem, uz kuriem pamatoti viņa prasījumi, atzīstami par pierādītiem tikai tad, ja tos apstiprina citi tiesas sēdē pārbaudīti un novērtēti pierādījumi.

Download

11.06.2008. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-164/2008

Download

14.06.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-289/2000

Download

17.09.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-141/1997

Download