• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter 11. Gifts (Sections 1912-1933)

16.02.2023. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-31/2023

Īpašnieka maiņa mantošanas ceļā neatņem kreditoram no Civillikuma 1927. panta izrietošās tiesības gūt apmierinājumu no mantinieka īpašumā atrodošās dāvanas, jo kreditora tiesību saista ar īpašumu, nevis personu, kurai tās pāriet. Prasība vērst piedziņu uz naudu, ko apdāvinātā persona ieguvusi, ir pieļaujama gadījumā, ja dāvana atsavināta trešajai personai.

Download

22.09.2022. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-174/2022

Lai kreditoram rastos tiesības prasīt apmierinājumu no dāvanas, nav nepieciešams, lai dāvinātāja parāds jau būtu piedzīts (ar tiesas nolēmumu).

Download

31.05.2021. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-56/2021

Par apdāvinātā rupju nepateicību Civillikuma 1919.panta otrās daļas izpratnē atzīstams tikai tāds svarīgs mantiskais zaudējums, kuru apdāvinātais nodarījis dāvinātājam tīši, t.i., ar ļaunu nolūku. Tas, vai apdāvinātā tīšas darbības (arī bezdarbība) ir izraisījušas sekas dāvinātājam nodarīta svarīga zaudējuma veidā un vai pastāv cēlonisks sakars starp apdāvinātā rīcību un šādu zaudējumu, nosakāms katrā individuālā gadījumā, tiesai izvērtējot konkrētos strīda apstākļus, paturot prātā, ka attiecīgam vērtējumam jābalstās objektīvos kritērijos, nevis prasītāja subjektīvos priekšstatos par zaudējuma nozīmīgumu un apdāvinātā rīcību.

Download

25.02.2021. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-32/2021

Manta, kuru parādnieks uzdāvinājis trešajai personai laikā, kad viņam pastāvēja nenokārtotas parādsaistības pret kreditoru, un kura nav iekļauta parādnieka mantas sastāvā viņa maksātnespējas procesa ietvaros tādēļ, ka tā neatbilst noslēgto bezatlīdzības darījumu apstrīdēšanas priekšnoteikumiem, nav atbrīvota no kreditora prasījumiem par apmierinājuma saņemšanu no dāvanas.

Download

29.10.2020. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-288/2020

Saskaņā ar Komerclikuma 221.panta astoto daļu komercsabiedrības valdes loceklim ir tiesības, nevis pienākums, saņemt atlīdzību. Šāds darbs Civillikuma 1912.panta izpratnē var būt dāvana, uz kuru kreditori var vērst piedziņu šī likuma 1927.panta kārtībā. Ja komercsabiedrība (apdāvinātais) ir ar valdes locekli (dāvinātāju) tieši saistīta persona, iebilstot pret valdes locekļa kreditoru celto prasību, komercsabiedrībai jāpierāda apstākļi, kuru dēļ tā bauda likuma aizsardzību

Download

03.12.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-376/2019

Ierakstu zemesgrāmatā nav iespējams grozīt citādi, kā tikai uz attiecīgā darījuma dalībnieku savstarpējas vienošanās, kas pievienota notāra apliecinātam nostiprinājuma lūgumam, vai likumīgā spēkā nākuša tiesas sprieduma pamata.

Download

14.02.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-113/2019

Download

30.08.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-179/2018

Lai noteiktu, vai prasība ir mantiska, jāpārbauda, vai ar konkrēto prasījumu tiek aizstāvēta kāda naudas izteiksmē novērtējama tiesība un iegūts kāds mantiski novērtējams labums. Prasība, kuru kreditors ceļ uz Civillikuma 1927.panta pamata, lūdzot vērst piedziņu uz parādnieka atdāvināto mantu, ir uzskatāma par Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 4.punktā paredzēto prasību, kas nav jānovērtē.

Download

29.11.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-266/2017

Lai pierādītu pirkuma līguma aizslēpšanu aiz dāvinājuma līguma, izšķiroša nozīme var arī nebūt tiešajiem pierādījumiem, kas apliecinātu piemēram, pirkuma maksas saņemšanu. Simulatīvā darījuma dalībnieki var izvēlēties tādus samaksas veidus, kas nedod iespēju tiem izsekot un tos pierādīt. Tādēļ jāatzīst, ka izšķiroša nozīme var būt arī netiešo pierādījumu kopumam, kuri kopsakarā un bez iekšējām pretrunām var norādīt uz līdzēju nolūku aizslēpt patieso darījumu aiz cita.

Download

19.02.2014. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-590/2014

Civillikuma 1927.pantā regulētā iespēja vērst piedziņu dāvinātāja saistību izpildei uz dāvināto mantu saistīta nevis ar visas mantas atdāvināšanas faktu kā tādu, bet gan ar to, vai no atlikušās mantas dāvinātājs ir spējīgs apmierināt kreditoru prasījumus.

Download

25.10.2013. Judgement of the Department of civil Cases of the Senate, case No SKC-195/2013

Atbilstoši Civillikuma 1922.panta otrajai daļai neatraidāmā mantinieka neatņemamā daļa aprēķināma no dāvinātāja mantas stāvokļa dāvināšanas laikā, nevis no atsavinātās mantas sastāva un vērtības uz dāvinātāja nāves brīdi.

Download

27.03.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-91/2013

Neatraidāmais mantinieks savu neatņemamo daļu var izprasīt tikai tad, ja viņš izteicis gribu pieņemt mantojumu to termiņu ietvaros, kas norādīti Civillikuma 693.pantā. Turklāt šajā pantā norādītos termiņus mantojuma pieņemšanai nevar atjaunot vai pagarināt. Ja neatraidāmais mantinieks ir izteicis gribu mantojumu pieņemt likumā noteiktajā kārtībā, proti, viena gada laikā, tas nozīmē, ka viņš ir vēlējies mantojumu iegūt. Taču, ja, neraugoties uz gada laikā izteikto gribu mantojumu iegūt, šāda iespēja zudusi tā iemesla dēļ, ka mantojuma atstājējs ir visu mantu atdāvinājis, tad neatraidāmam mantiniekam ir tiesības neatņemamo daļu izprasīt Civillikuma 1922.pantā noteiktajā kārtībā.

Download

25.01.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-23/2012

1. Dāvinājuma izdarīšanas brīdī dāvinātājam ir pienākums rēķināties ar neatraidāmiem mantiniekiem un šis Civillikuma 1922.panta noteikums attiecas arī uz visiem sevišķo dāvinājumu veidiem, tostarp visas mantas dāvinājuma gadījumā. 2. No Civillikuma 1922.panta pirmās daļas skaidri un nepārprotami izriet, ka neatraidāmie mantinieki var izprasīt neatņemamo daļu tikai no personas, kuru mantojuma atstājējs ir apdāvinājis, nevis no trešās personas, kuras īpašumā manta nonākusi vēlāk. Šādā gadījumā apsverams jautājums par kompensācijas piedziņu no apdāvinātā. Šāda jautājuma apsvēršana nebūtu traktējama kā prasījuma robežu pārkāpšana, jo neatraidāmajiem mantiniekiem tiesības uz neatņemamo daļu garantē likums, savukārt apstāklis, kura dēļ nav iespējams izdot neatņemamo daļu dabā, neizslēdz kompensācijas noteikšanu naudā, tādējādi taisnīgi atrisinot strīdu.

Download

14.10.2009. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-254/2009

Pamatots ir tiesas atteikums atsevišķā tiesvedībā konstatēt vien faktu, ka dāvinājums dots atlīdzības nozīmē. Šāds jautājums vērtējams tad, ja līgums tiek apstrīdēts un jāizšķir mantisks strīds.

Download

28.01.2009. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-37/2009

Laulāto mantas sadalīšana neatņem laulāto kreditoriem viņu tiesības, arī trešo personu iegūtās tiesības paliek spēkā. Laulības līguma noteikumi, kas aprobežo trešo personu iegūtās tiesības uz laulāto mantu, nav saistošas trešajām personām. Kreditori un trešās personas var realizēt savas tiesības uz piedziņu, neapstrīdot laulības līgumu un neatkarīgi no laulības līguma noteikumiem, tas attiecināms arī uz dāvinājuma līgumiem.

Download

10.10.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-690/2007

Ja prasība par īpašuma tiesību atzīšanu celta pamatojoties uz Civillikuma Saistību tiesību pamatiem, prasību, to negrozot, nevarēja apmierināt uz Civillikuma Ģimenes tiesību normām (Civilprocesa likuma 192.pants).

Download

18.01.2006. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-14/2006

Download

05.05.2005. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-278/2005

Atbilstoši Civillikuma 968.pantam uz zemes uzcelta un cieši ar to savienota ēka atzīstama par tās daļu, kura nevar būt par patstāvīgu īpašuma objektu.

Download

12.01.2005. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-22/2005

Download

06.10.2004. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-481/2004

Download

05.11.2003. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-521/2003

Download

24.09.2003. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-379/2003

Download

05.06.2002. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-347/2002

Download

09.01.2002. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-32/2002

Download

25.04.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-223/2001

Download

20.12.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-568/2000

Download

29.11.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-523/2000

Download

10.05.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-199/2000

Download

19.01.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-2/2000

Download

31.03.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-224/1999

Download

08.01.1997. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-18/1997

Download

26.06.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-56/1996

Download