• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter 38. Application of an Agreement in Pre-trial Criminal Proceedings (Sections 433-438)

02.03.2021. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-229/2021

Apsūdzētā tiesības vienošanās procesā saistībā ar mantu, kas atzīstama par noziedzīgi iegūtu, un iespējamo rīcību ar to tiek nodrošinātas, pienācīgi informējot apsūdzēto par šiem apstākļiem, proti, nosūtot apsūdzētajam vai viņa pārstāvim ierosinājuma par noslēgtās vienošanās apstiprināšanu kopiju, kurā norādīta manta, kas atzīstama par noziedzīgi iegūtu, un iespējamā rīcība ar to. Apsūdzētais līdz lietas izskatīšanai var izteikties par šiem jautājumiem, īstenojot Kriminālprocesa likuma 435.pantā paredzētās tiesības.

Download

19.02.2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-34/2019

Prokuroram, slēdzot vienošanos ar apsūdzēto par vainas atzīšanu un sodu un piemērojot īpašo mantas, kas pieder apsūdzētajam, konfiskāciju, jānodrošina apsūdzētās personas tiesības uz taisnīgu tiesu un jāpanāk vienošanās arī par īpašo mantas konfiskāciju.

Download

07.06.2010. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-252/2010

Ja vienošanās par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu nav panākta, tad iztrūkst vienošanās protokola būtiska sastāvdaļa, kas noteikta Kriminālprocesa likuma 437.panta pirmās daļas 6.punktā, tas ir, vienošanās kriminālprocesa izpratnē nav noslēgta. Tādā gadījumā tiesai saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 542.panta pirmās daļas 2.punktu jāpieņem lēmums par lietas nosūtīšanu prokuroram Kriminālprocesa likuma 437.panta pirmās daļas 6.punkta pārkāpumu novēršanai vai saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 542.panta pirmās daļas 4.punktu jāpieņem lēmums par lietas nosūtīšanu prokuroram procesa pabeigšanai vispārējā kārtībā, ja apsūdzētais atsakās no vienošanās un nepiekrīt lietas iztiesāšanas turpināšanai vispārējā kārtībā.

Download

04.11.2009. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-555/2009

Kriminālprocesa likuma 434.panta pirmās daļas 2. punktā noteikts, ja prokurors, ceļot apsūdzību vai turpinot kriminālvajāšanu, atzīst par iespējamu procesā slēgt vienošanos, viņš informē cietušo par viņa tiesībām izteikt savu viedokli par vienošanās procesa iespējamo piemērošanu. No minētās likuma normas izriet, ka cietušajam jābūt reālai iespējai izteikt savu viedokli vēl pirms vienošanās noslēgšanas.

Download

23.02.2009. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-70/2009

1. Vienošanās protokolā jābūt skaidri un nepārprotami norādītam, kādu sodu prokurors lūgs tiesu piespriest. Minētais nosacījums attiecas arī uz lūgumu par nosacītas notiesāšanas piemērošanu. 2. Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 437.panta 1. daļas 9.punkta jēgai arī nosacītas notiesāšanas piemērošana jānorāda vienošanās protokolā konkrēti, bet ne pieļaujamības formā

Download

05.10.2007. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-598/2007

1. Ievērojot Kriminālprocesa likuma 437.panta 1.daļā iekļauto nosacījumu struktūru un šo nosacījumu secību, prokurors, sastādot vienošanās protokolu, principiāli nav pārkāpis Kriminālprocesa likuma 437.panta 1.daļas 6.punktu. 2. Nosūtot krimināllietu pārkāpumu novēršanai, tiesa nepamatoti norādījusi uz tādu vienošanās protokola trūkumu kā kaitējuma atlīdzināšanas veida, kārtības un termiņu nenorādīšanu vienošanās protokolā. 3. Kriminālprocesa likuma 26.nodaļas normas, kas regulē ar noziedzīgā nodarījuma radītā kaitējuma atlīdzināšanu, neparedz, ka kaitējuma kompensācija būtu atlīdzināma kādā īpašā kārtībā vai termiņos.

Download

07.08.2006. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-523/2006

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 433.pantu vienošanās tiek slēgta par vainas atzīšanu un sodu, savukārt 347.panta 1.daļas 9.punkts nosaka, ka vienošanās protokolā norāda sodu, kādu prokurors lūgs tiesu piespriest apsūdzētajam, tādējādi redzams, ka vienošanās ar apsūdzēto par soda izpildes kārtību neietilpst prokurora kompetencē. Soda izciešanas kārtību saskaņā ar Krimināllikuma 36.panta 4.daļu nosaka speciāls likums, t.i., Sodu izpildes kodekss.

Download