• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter 27. Settlement (Sections 226-228)

20.12.2021. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-1252/2021

Lietas dalībniekiem ir tiesības pieteikt lūgumu par izlīguma noslēgšanu jebkurā iztiesāšanas stadijā, tādēļ tiesas noteiktais termiņš lūgumu pieteikšanai nav attiecināms uz pieteikumu par izlīguma apstiprināšanu un tiesvedības izbeigšanu lietā. Par izlīguma apstiprināšanu vai neapstiprināšanu jālemj tiesai (tiesnešiem koleģiāli), nevis vienpersoniski tiesnesim referentam. Pastāvot šaubām par izlīguma atbilstību likuma prasībām, tiesai jālemj par lietas izskatīšanu tiesas sēdē, lai noskaidrotu atsevišķus apstākļus un nodrošinātu lietas dalībnieku procesuālo tiesību ievērošanu.

Download

14.11.2012. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1915/2012

Civilprocesa likuma 226.pants noteic, ka izlīgums pieļaujams jebkurā procesa stadijā, taču atbilstoši Civilprocesa likuma 37.panta otrajai daļai samaksāto valsts nodevu izlīguma gadījumā ir iespējams atgūt 50 procentu apmērā tikai noteiktā laikā posmā, proti, ja pieteikums iesniegts gada laikā no summas iemaksas valsts budžetā.

Download

22.02.2011. Decision of assignment sitting of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-538/2011

Civilprocesa likuma 164.panta septītajā daļā noteikts: iekams lietas izskatīšana pēc būtības nav pabeigta, ir iespējams (..) noslēgt izlīgumu (..). Minētā likuma norma attiecas gan uz tiesvedību pirmās instances tiesā, gan atbilstoši Civilprocesa likuma 428.panta otrajai daļai – uz apelācijas instances tiesu. To apstiprina arī Civilprocesa likuma 223.panta 5.punkts un 440.pants, kas paredz tiesvedības izbeigšanu gadījumā, ja tiesa izlīgumu ir apstiprinājusi. Lai gan Civilprocesa likuma 226.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka izlīgums pieļaujams jebkurā procesa stadijā, patiesībā tas ir pieļaujams tajās procesa stadijās, kad vēl nav pabeigta lietas izskatīšana pēc būtības. Izlīgums kasācijas instances tiesā, vadoties pēc kasācijas instances tiesas uzdevumiem un kompetences, nav iespējams.

Download

26.08.2009. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-72/2009

Aizlieguma atzīme uz nekustamā īpašuma domājamām daļām prasībā par izpirkuma tiesībām ir šķērslis izlīguma apstiprināšanai strīdā starp īpašuma pārdevēju un pircēju, kas radies pirms aizlieguma atzīmes ierakstīšanas.

Download