• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Company transfer, reorganization, liquidation

23.09.2021. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-45/2021

Download

14.06.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-422/2018

Download

28.11.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-185/2018

Kreditoru interešu aizsardzība maksātnespējas procesā nav atkarīga no tā, vai sadalāmās sabiedrības dalībnieki, valdes vai padomes locekļi izmantojuši Komerclikuma 346.pantā paredzētās tiesības apstrīdēt reorganizācijas lēmuma tiesiskumu. Tiesību aizsardzību neietekmē arī tas, ka sabiedrības sadalīšanas (reorganizācijas) procesā kreditori nav lūguši nodrošināt savus prasījumus Komerclikuma 345.panta kārtībā.

Download

09.11.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-340/2017

1. Par uzņēmuma pāreju var liecināt šādu apstākļu kopums: darbinieku pāriešana darbā pie ieguvēja, pamatlīdzekļu un krājumu nodošana, saglabāta uzņēmuma atrašanās vieta un juridiskā adrese, saistību pret banku pārņemšana, atsavinātājas sabiedrības valdes locekļa pāriešana pie ieguvēju. 2. Komerclikuma 20.pantā noteiktā atbildība attiecas tikai uz uzņēmuma nodevēja un ieguvēja atbildību. Uzņēmuma nodevēja valdes loceklim atbildība uz minētā panta pamata neiestājas.

Download

15.12.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-330/2017

Download

16.11.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-161/2017

Jaunas sabiedrības izveidošanas mantiskā ieguldījuma ceļā un reorganizācijas kārtībā nodalīšanas ceļā tiesisko sastāvu līdzība nav tulkojama tādējādi, ka jaunas sabiedrības dibināšana mantiskā ieguldījuma ceļā nav iespējama, neveicot reorganizāciju. Noteicošais ir dalībnieku griba saimnieciskās darbības organizēšanā.

Download

14.10.2009. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-255/2009

1. Dalībnieks, kas SIA likvidācijas procesā nav pieteicis prasījumus sakarā ar izslēgšanu no SIA, vēlāk nevar vērst prasījumus šai sakarā pret citu likvidētās sabiedrības dalībnieku /dalībniekiem/ (Likuma „ Par uzņēmējdarbību” 34.panta devītā daļa). 2. Tiesai pēc savas iniciatīvas nav jāvērtē iespējamie prasījuma pamati, kurus nav izvirzījis prasītājs. 3. Prasības celšana pārtrauc visas saistības noilgumu, kaut arī sākotnēji prasība celta tikai par saistības daļu (Civillikuma 1904.pants).

Download

22.11.2006. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-869/2006

Reorganizējot komercsabiedrību apvienošanas ceļā un piemērojot pievienošanas procesu, mantas nodošana citai sabiedrībai (iegūstošā sabiedrība) nav uzskatāma par mantas atsavināšanu un pie tiesību ieraksta grozīšanas zemesgrāmatā valsts nodeva nav jāmaksā (Komerclikuma 334., 335.pants, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 11.panta pirmās daļas 21.punkts).

Download

22.01.2003. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-41/2003

Download

25.11.2000. Decision of the Department of Civil Cases, case No SJC-9/2000

Download

15.12.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-610/1999

Download

14.04.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-261/1999

Download

17.06.1998. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-369/1998

Download

10.12.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-456/1997

Download

05.11.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-395/1997

Download

05.11.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-392/1997

Download

20.08.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-278/1997

Download

18.06.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-221/1997

Download

18.06.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-217/1997

Download

22.01.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-16/1997

Download

27.11.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-179/1996

Download

18.12.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-129/1996

Download

25.09.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-97/1996

Download

07.08.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-63/1996

Download

29.04.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-21/1996

Download