• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter 14. Lease and Rental Contract (Sections 2112-2177)

29.06.2023. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-17/2023

Pastāvot kādam no Civillikuma 1656. pantā minētajiem apstākļiem, nokavējums neiestājas saistībā ar parādnieka vainas neesību un likumsakarīgi neiestājas nokavējuma sekas, no kurām parādnieks būtu jāatbrīvo (sal. Civillikuma 1657. pants). Parādnieks tiek atbrīvots no hipotētiskajām sekām, kādas būtu iestājušās nokavējuma gadījumā, – tādēļ, ka nokavējums vispār nav iestājies

Download

29.06.2023. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-17/2023

Starp parādnieka norādīto saistības neizpildīšanas iemeslu (parādnieka pamatotās šaubas) un saistību izpildes vilcinājumu jāpastāv cēloniskajam sakaram. Respektīvi, parādnieks nevar atsaukties uz vēlākiem potenciāliem šaubu iemesliem, kas saistības izpildīšanas vilcināšanās brīdī nebija par pamatu saistības neizpildīšanai.

Download

29.06.2023. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-17/2023

Zemes piespiedu nomas tiesiskā attiecība ir pamats patstāvīgiem nomas maksājumu prasījumiem, kurus kreditors var īstenot tiesas ceļā, prasot visu vai atsevišķu (par atsevišķiem laika posmiem) nomas maksājumu piedziņu. Prasības celšana par viena nomas maksājuma parāda piedziņu vai atgādināšana par vienu nomas maksājuma parādu nepārtrauc citu nomas maksājumu prasījumu noilgumu.

Download

29.06.2023. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-17/2023

Zemes piespiedu nomas gadījumā prasījums ir tā nodibinājies, lai celtu prasību un sāktu tecēt noilgums par nomas maksas piedziņu, ar dienu, kad zemes īpašnieks ir ieguvis īpašuma tiesības uz zemi. Noilguma tecējuma sākumu neietekmē ne tas, ka pastāvējis strīds par zemes piederību, ne arī tas, ka nomas attiecību pastāvēšana vēlāk konstatēta (konkretizēta) ar tiesas spriedumu.

Download

08.06.2022. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-512/2022

Ja starp zemesgabala īpašnieku un ēkas īpašnieku nav strīda par dzīvojamai mājai piesaistīto funkcionāli nepieciešamo zemes platību, kurai ir izveidota zemes vienības daļa ar noteiktu lietošanas mērķi un noteiktu kadastra apzīmējumu, zemes nomas maksa aprēķināma no nomājamās zemes vienības daļas kadastrālās vērtības.

Download

29.04.2022. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-22/2022

Zemes īpašnieks, kura zemes īpašums ir pārdots piespiedu izsolē citai personai, ir tiesīgs saņemt nomas maksu (civilos augļus) līdz izsoles pēdējai dienai (piesitumam). Nomniekam, kuram par izsoli nav bijis zināms un kurš līdz ar to nomas maksu jau labā ticībā samaksājis iepriekšējam zemes īpašniekam, paļaujoties vai nu uz agrāk slēgto nomas līgumu, vai tā neesības gadījumā – uz ierakstu par īpašnieku zemesgrāmatā, nav atkārtoti jāmaksā nomas maksa par to pašu laika posmu jaunajam īpašniekam.

Download

16.09.2021. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-875/2021

Līgumā noteikti pielīgtas Civillikuma 1589. pantam atbilstošas vienpusējas atkāpšanās tiesības izlietošanas tiesiskuma vērtējums nav saistāms ar tādiem apstākļiem, kas līgumā nav minēti.

Download

21.12.2021. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-753/2021

Prasība par zemes piespiedu nomas tiesisko attiecību nodibināšanu nav vēršama pret atsevišķu dzīvokļa īpašnieku

Download

17.03.2021. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-119/2021

Download

03.03.2021. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-7/2021

Apmierinot prasību par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala platības grozīšanu, tiesiskās attiecības var tikt grozītas no kāda brīža pagātnē, proti, ar atpakaļvērstu spēku, tikai gadījumos, kad tiesisko attiecību grozīšana tiek saistīta ar kādu lietas apstākli, kuru tiesa tikai konstatē, vai kad tiesisko attiecību grozīšanu ar atpakaļvērstu spēku paredz strīdam piemērojamās tiesību normas. Pārējos gadījumos, kad tiesiskās attiecības tiek grozītas ar tiesas spriedumu, attiecīgie grozījumi stājas spēkā vienlaikus ar sprieduma stāšanos likumīgā spēkā un ir spēkā uz turpmāko laiku.

Download

22.04.2021. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-1/2021

Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 54. panta ceturtās daļas norma nav piemērojama attiecībā uz dzīvojamām mājām, kuru pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieki ir pārņēmuši. Noskaidrojot zemes īpašnieka un privatizētās dzīvojamās mājas īpašnieku tiesisko attiecību ietvaru, jāņem vērā tas, ka pārvaldniekam uzdoto pārvaldīšanas darbību apjoma noteikšana ietilpst dzīvokļu īpašnieku kopības ekskluzīvā kompetencē.

Download

26.06.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-219/2019

Download

28.06.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-201/2019

Nekustamā īpašuma nodoklis ir saistīts ar lietu tiesībām uz nekustamo īpašumu, un tā samaksa zemes īpašniekam ir jāveic neatkarīgi no tā, vai īpašnieks ir fiziska vai juridiska persona, vai zemes gabals ir vai nav apbūvēts un vai tas tiek vai netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, tostarp sniedzot zemes nomas pakalpojumu. Aprēķinot pievienotās vērtības nodokli valsts zemes nomas darījumam, izdevumi par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu ar pievienotās vērtības nodokli apliekamajā vērtībā nav ietverami.

Download

16.05.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-133/2019

Download

27.03.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-125/2019

Situācijā, kad zemes īpašnieks ierobežojis uz viņam piederošā zemes gabala atrodošās ēkas īpašnieka iespējas lietot daļu no ēkai funkcionāli nepieciešamās zemes platības, ēkas īpašnieka pienākums maksāt nomas maksu par šo zemes platības daļu atkrīt (Civillikuma 2147.panta 3.punkts).

Download

28.02.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-96/2019

Download

17.06.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-55/2019 (CHANGE OF CASE-LAW)

Kooperatīvajām (kopdarbības) sabiedrībām, kas dibinātas pirms likuma „Par kooperatīvajām (kopdarbības) sabiedrībām” spēkā stāšanās, imperatīvā kārtā noteiktā pārreģistrācijas vai likvidācijas pienākuma neizpildīšanas sekas ir kooperatīva darbības izbeigšana uz likuma pamata. Šādu kooperatīvu likvidējot, kooperatīva biedriem ir tiesības atgūt savus veiktos ieguldījumus. Ja tiek likvidēts garāžu kooperatīvs, ieguldījumu atgūšana izpaužas kā pašu biedru radītā mantiskā labuma – saimnieciskā kārtā uzceltās garāžas – nošķiršana vai nodošana attiecīgajam kooperatīva biedram, kas ir uzskatāms par tiesisku pamatu nekustamā īpašuma iegūšanai īpašumā.

Download

08.02.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-5/2019 (CHANGE OF CASE-LAW)

Ja zemes īpašnieks nav cēlis prasību likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 54.panta ceturtās daļas kārtībā pirms no pašvaldības likumā noteiktajā kārtībā pārvaldīšanas tiesības ir pārņemtas, tad jautājumu par zemes nomu primāri jārisina ar dzīvojamās mājas īpašniekiem, bet ar šo īpašnieku pilnvaroto pārvaldnieku tikai tad, ja līgums par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu paredz pārvaldniekam pilnvaras risināt piesaistītā zemesgabala nomas jautājumus, kas radušies pirms pārvaldnieka nolīgšanas.

Download

15.03.2018. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-415/2018

Download

13.03.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-95/2018

Download

08.11.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-93/2018

Civillikuma 2172.panta 1.punkta norma tulkojama privāttiesību fundamentālā principa „noslēgtie līgumi jāpilda” ietvarā. It īpaši komerctiesiskajā apgrozībā, kur prognozēšana un plānošana ir būtiski šīs apgrozības elementi, nomniekam ir tiesības paļauties uz iznomātāja saistību izpildi. Nomnieka piekrišana atsevišķām nomas līguma izmaiņām, kas negatīvi ietekmē nomas līguma izpildi, nenozīmē, ka nomnieks ir piekritis arī visām nākotnes izmaiņām un atteicies no Civillikuma 2172.panta 1.punktā noteikto tiesību izlietošanas.

Download

27.06.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-5/2018

Zemes piespiedu nomas maksas apmērs, ievērojot šo attiecību izņēmuma rakstura juridisko dabu, nav padarīts par atkarīgu no tā, vai pēc īpašuma reformas zemes īpašnieks kļūst vai nekļūst par pievienotās vērtības nodokļa maksātāju un vai nākamais zemes īpašnieks ir vai nav šī nodokļa maksātājs. Līdz ar to ēkas īpašniekam nav jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis papildus tiesas noteiktajai nomas maksai.

Download

27.06.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-5/2018

Neatkarīgi no mājas pārvaldīšanas organizēšanai izvēlētā risinājuma (atklātās vai klusās vietniecības institūts), dzīvojamās mājas apsaimniekošanas un pārvaldīšanas līguma esība izslēdz vajadzību pēc kāda speciāla dzīvokļu īpašnieku pilnvarojuma daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldniekam slēgt zemes nomas līgumu un attiecīgi būt par atbildētāju lietā.

Download

19.10.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-335/2017

Download

05.10.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-250/2017

Download

27.09.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-185/2017

Download

19.04.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-119/2017

Download

22.02.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-89/2017

Download

10.02.2017. Judgment of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-9/2017

Download

22.11.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-397/2016

Download

26.10.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-336/2016

Likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta otrā daļa nav tulkojama kā likumdevēja griba vienai pusei uzspiest otras puses subjektīvu vēlmi un pēc tiesas pavēles parakstīt nomas līgumu, bet gan kā zemes un ēkas īpašniekam dots uzdevums savstarpēji saistīties, noslēdzot līgumu atbilstoši brīvprātības principam, savukārt, ja vienošanās par līguma noteikumiem nenotiek – strīda gadījumā – nomas tiesisko attiecību konstatāciju (atzīšanu) veic tiesa, nodibinot ar tiesas spriedumu nomas līguma būtiskās sastāvdaļas (Civillikuma 2124.pants). Pienākuma uzlikšana vienai pusei noslēgt rakstisku līgumu šādā gadījumā ir lieka, jo tiesas spriedums, ar kuru konstatētas piespiedu nomas attiecības, aizstāj jebkāda cita akta taisīšanu.

Download

17.11.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-309/2016

Download

20.06.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-244/2016

Download

16.09.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-193/2016

Download

21.06.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-55/2016

Download

19.03.2014. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-116/2014

Nomas līgumā uzņemto saistību daļēja dzēšana ar nomas objektā esošo mantu nodošanu iznomātājam, kurš tās pieņēmis,pamatoti kvalificēta kā samaksa jeb līguma izpildījums, ar kuru daļēji izbeigta starp pusēm pastāvējusī saistība. Ieskaita veikšanai prasījumiem ir jābūt abpusīgiem, t.i., pretēji vērstiem, tādēļ jau tas vien, ka nav konstatēts naudas vai cits mantiski novērtējams nomnieka prasījums pret iznomātāju, izslēdz pamatu runāt par notikušu ieskaitu.

Download

05.02.2014. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-4/2014

Apelācijas instancē iesniegts papildinājums par nomas maksas pieauguma piedziņu par laika posmu pēc pirmās instances tiesas sprieduma ir uzskatāms par prasījuma precizēšanu Civilprocesa likuma 418.panta otrās daļas 1.punkta izpratnē, nevis par prasības pamata vai priekšmeta grozīšanu vai prasījuma apmēra palielināšanu, ja prasījums izvirzīts par nomas līguma noslēgšanu, jau pastāvot piespiedu nomas tiesiskajām attiecībām, ko neviena no pusēm nav apstrīdējusi. Civilprocesa likuma 418.panta otrās daļas 3.punktu par to, ka par jaunu prasījumu nav uzskatāma procentu un pieaugumu pievienošana lietai, šajā gadījumā nav pamata piemērot, jo Civillikumā ietvertās tiesību normas attiecībā uz nomu pieauguma statusu nomas maksai neparedz.

Download

05.09.2013. Decision of assignment sitting of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-811/2013

Civillikuma 2046.pantā noteiktais termiņš prasības celšanai par līguma atcelšanu pārmērīga zaudējuma dēļ attiecas arī uz nomas līgumu. Civillikuma 2170. pantā lietotais vārds „noteikumi” šeit nav domāts kā jēdziena „pārmērīgs zaudējums” atšifrējums, bet gan kā visi noteikumi, kas attiecas uz līguma atcelšanu pārmērīga zaudējuma dēļ.

Download

09.05.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-41/2012

Zemes īpašnieka tiesības brīvi rīkoties ar savu īpašumu speciālās tiesību normas (Likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.panta pirmā daļa, likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta pirmās daļas 2.punkta piezīme) ierobežo situācijās, ja uz šā zemes īpašuma atrodas citai personai piederošs ēkas īpašums.

Download

25.01.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-40/2012

Nomnieks ir tiesīgs iznomāto telpu lietot tikai tādam mērķim, kāds bijis domāts, to iznomājot, ņemot vērā ne tikai iznomātās telpas saimniecisko uzdevumu, bet arī nomas līgumā pielīgto nolūku.

Download

11.05.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-198/2011

1. Ja apelācijas sūdzībā norādīts, ka spriedums tiek pārsūdzēts pilnā apjomā, apelācijas instances tiesai atbilstoši Civilprocesa likuma 426.panta otrajai daļai jāizskata visi tie prasījumi, kas izskatīti pirmās instances tiesā un par kuriem pirmās instances tiesa pieņēmusi spriedumu. 2. Ja kasācijas sūdzībā nav norādīti argumenti, kā tieši izpaudusies kādas materiālo tiesību normas piemērošanas vai iztulkošanas nepareizība un kā tas ietekmējis lietas izspriešanu, kas pēc būtības nozīmē, ka attiecīgajā daļā kasācijas sūdzība neatbilst Civilprocesa likuma 453.panta pirmās daļas 5.punktam, Senātam nav iespēju izvērtēt šādu neargumentētu apgalvojumu, kas ir pamats kasācijas sūdzības noraidīšanai šajā daļā. 3. Civilprocesa likuma 189.panta trešajā daļā noteiktais, ka spriedumam jābūt likumīgam un pamatotam, attiecas arī uz jautājumu par tiesāšanās izdevumu piedziņu. Ja spriedumā nav norādes uz likuma normām, pamatojoties uz kurām šie izdevumi no lietas dalībnieka ir piedzenami, un nav piedzenamās summas aprēķina, spriedumu daļā par tiesāšanās izdevumu piedziņu nevar atzīt par likumīgu un pamatotu.

Download

16.11.2011. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-195/2011

1. Eiropas Kopienas 2005.gada 20.oktobra regula (EK) 1722/2005 “Par mājokļu pakalpojumu novērtēšanas principiem” neregulē jautājumu par īres maksas peļņas daļas noteikšanu, taču tajā norādīto var pielietot kā vienu no kritērijiem īres maksā pieļaujamās peļņas daļas aprēķināšanai. Apstāklis, ka tiesas noteiktajā īres maksā iekļaujamās peļņas daļas aprēķināšanas kritēriji konkrētajā gadījumā sakrīt ar iepriekšminētās regulas 1.1.punktā minētajiem peļņas daļas noteikšanas principiem, sprieduma pareizību neietekmē 2. Lai konstatētu, vai radies strīds par jauna īres maksas apmēra noteikšanu vai nav, īrniekam brīdinājuma termiņa laikā jāpaziņo izīrētājam, vai viņš piekrīt piedāvātajam īres maksas apmēram. Savukārt, lai īrnieks varētu pārliecināties par brīdinājumā piedāvātās paaugstinātās īres maksas apmēra pamatotību, izīrētājam, izsniedzot brīdinājumu, jāpievieno īres maksas paaugstināšanas finansiālais pamatojums, jo tas dod iespēju īrniekam izšķirties, pieņemt piedāvāto īres maksu vai nepieņemt. Noraidot piedāvāto īres maksas paaugstinājumu, strīds būs jāizšķir tiesā (Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 13.pants).

Download

26.01.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-11/2011

Prasībā par līguma izbeigšanu sakarā ar saistības izpildījuma neiespējamību ir nepieciešams noskaidrot, vai konkrētajā gadījumā ir iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kas dotu pamatu vienai pusei izvairīties no saistību izpildes, piemēram, prasīt nekavējošu līguma izbeigšanu. Svarīgi ir nošķirt nepārvaramas varas gadījumu no līguma izpildes grūtībām, kad kāds notikums būtiski maina līguma līdzsvaru, taču nepadara tā izpildi neiespējamu. Piemēram, vienas puses izpildes samaksas ir pieaugušas vai arī izpildījuma, ko saņem puse, vērtība ir samazinājusies.

Download

25.02.2009. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-71/2009

1. Ja ēkas (būves) īpašuma tiesības pastāv, pamatojoties uz likumu, neatkarīgi no zemes un ēkas īpašnieku gribas, zemes nomas tiesiskajām attiecībām ir piespiedu raksturs. Pastāvot piespiedu tiesiskajām attiecībām, nevar atsaukties uz Civillikuma 1427.pantu. 2. Likums paredz tiesas kompetenci nomas maksas noteikšanā, ja līdzēji par to nevar vienoties. Tiesa, noraidīdama prasību daļā par nomas parāda noteikšanu un tā piedziņu, pārkāpusi Civilprocesa likuma 193.panta piekto daļu.

Download

28.01.2009. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-18/2009

1. Kā noteikts Civillikuma 2126.pantā, nomnieks iegūst lietu tiesību, kas ir spēkā pret trešajām personām tikai ierakstot nomas līgumu zemesgrāmatā. 2. Likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma saistību tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 12.pantā noteikts, ka līdz Zemesgrāmatu likuma atjaunošanai un īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatās nekustamās mantas nomas līgumi var tikt noslēgti uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem, ja likumos nav paredzēti citi termiņi. Likumam neatbilstoša vienošanās par nomas līguma termiņu nerada tiesiskas sekas, neatkarīgi no līguma reģistrācijas pašvaldībā.

Download

21.01.2009. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-3/2009

Strīds par iznomājamā zemes gabala platību, kas nepieciešama dzīvojamās mājas ekspluatācijai un uzturēšanai, pēc dzīvojamās mājas privatizācijas pabeigšanas risināms tiesā civiltiesiskā kārtībā.

Download

11.06.2008. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-259/2008

Civillikuma 2129.pants, kas reglamentē nomas un īres līguma tiesiskās attiecības un nosaka, ka par zaudējumu, ko nodarījušas trešās personas, viena puse atbild otrai tikai tad, kad viņa pati, pretēji līgumam, devusi iespēju šo zaudējumu nodarīt, nav piemērojams, ja nomnieks ir uzņēmies atbildību par visu trešo personu darbībām iznomātajā objektā.

Download

23.01.2008. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-36/2008

1. Pirmpirkuma tiesības var pielīgt ne tikai pirkuma līgumā, bet arī nomas līgumā (Civillikuma 2127.pants). 2. Piedalīšanās izsolē neliedz izmantot pielīgtās pirmpirkuma tiesības (Civillikuma 2127.pants).

Download

24.10.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-722/2007

Nomas maksa var tikt noteikta konkrētā naudas summā, jo, tāpat kā pirkuma maksa, arī nomas maksa ir līguma būtiska sastāvdaļa. Norāde Civillikuma 2122.pantā par nepieciešamību paredzēt noteiktu nomas maksu neizslēdz iespēju to izteikt tikai procentuāli no zemes kadastrālās vērtības noteiktā laika periodā (Civillikuma 2122.pants).

Download

17.01.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-15/2007

Zaudējumi ieguvējam atlīdzināmi tikai tad, ja atsavinātājs ļaunā nolūkā noklusējis vai apslēpis viņam zināmos lietas trūkumus un tos konstatējusi tiesa (Civillikuma 1620.pants).

Download

15.11.2006. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-635/2006

Prasības pamatu veido apstākļi (juridiski fakti), kas jānorāda prasības pieteikumā, bet ne tiesību norma pati par sevi. Tiesai šie juridiskie fakti jāsaista ar tiesību normas hipotēzi par strīda pušu materiāltiesiskās attiecības esamību, grozīšanos vai izbeigšanos (Civilprocesa likuma 128.panta otrās daļas 5.punkts).

Download

05.05.2005. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-303/2005

Download

03.11.2004. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-667/2004

Download

03.11.2004. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-600/2004

Download

06.10.2004. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-501/2004

Download

17.12.2003. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-625/2003

Download

05.03.2003. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-143/2003

Download

19.02.2003. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-108/2003

Download

08.01.2003. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-1/2003

Download

28.11.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-579/2001

Download

19.12.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-570/2001

Download

28.03.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-164/2001

Download

28.02.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-94/2001

Download

31.01.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-30/2001

Download

11.10.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-452/2000

Download

27.09.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-411/2000

Download

16.08.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-309/2000

Download

28.06.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-293/2000

Download

14.06.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-275/2000

Download

31.05.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-241/2000

Download

31.05.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-235/2000

Download

26.04.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-190/2000

Download

26.04.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-188/2000

Download

12.04.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-171/2000

Download

12.04.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-155/2000

Download

15.03.2000. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-113/2000

Download

09.02.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-46/2000

Download

09.02.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-28/2000

Download

13.10.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-630/1999

Download

29.09.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-604/1999

Download

01.09.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-540/1999

Download

01.09.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-515/1999

Download

01.09.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-512/1999

Download

18.08.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-487/1999

Download

04.08.1999. Judgment of the Department of Criminal Cases, case No SKC-431/1999

Download

04.08.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-430/1999

Download

26.05.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-347/1999

Download

28.04.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-283/1999

Download

14.04.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-233/1999

Download

31.03.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-216/1999

Download

03.03.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-132/1999

Download

17.02.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-115/1999

Download

17.02.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-98/1999

Download

20.01.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-36/1999

Download

06.05.1998. Judgment of the Department of Civil Cases, case No S-3/1998

Download

19.12.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-488/1997

Download

19.12.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-484/1997

Download

18.06.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-225/1997

Download

18.06.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-197/1997

Download

08.10.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-133/1997

Download

26.02.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-53/1997

Download

26.03.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-53/1997

Download

18.12.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-197/1996

Download

13.05.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-2/1996

Download