• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

State liability and redress for infringement of rights

29.07.2020. Assignment Hearing Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-988/2020

Privātpersonas pieteikums par kaitējuma atlīdzināšanu, kas nodarīts sakarā ar tās pamattiesību aizskārumu kriminālprocesā vai administratīvo pārkāpumu lietvedībā kopš 2018.gada 1.marta nav pakļauts izskatīšanai vispārējās jurisdikcijas tiesā. Valsts atbildību par tās institūciju nepamatotu vai prettiesisku rīcību kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā privātpersona var prasīt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma noteikumiem.

Download

24.02.2020. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-50/2020

Download

13.02.2020. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-8/2020

Ja zeme paredzēta individuālo dzīvojamo māju apbūvei, bet apbūves tiesība ir tikusi ierobežota, tad, atsavinot nekustamo īpašumu sabiedrības vajadzībām, par publiskās infrastruktūras izbūves izpētei rezervēto zemi samaksātais nekustamā īpašuma nodoklis kompensējams par laiku, kad zemi nevarēja izmantot paredzētajam mērķim. Nekustamā īpašuma nodoklis ir kompensējams arī par laiku, kad zemes lietošanas faktiskie ierobežojumi sasniedza tādu līmeni, ka tie pēc būtības pielīdzināmi īpašuma atsavināšanai.

Download

09.05.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-388/2019

Download

15.10.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-91/2019

Krimināllietas izskatīšanas pārmērīgs ilgums pats par sevi nav pietiekams, lai atzītu Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6. panta 1. punkta pārkāpumu attiecībā pret noziedzīgā nodarījumā cietušo personu. Izskatot šādas personas prasību par nemateriālā kaitējuma atlīdzību, tiesai ir jāvērtē kriminālprocesa ilguma ietekme uz prasītāja civilo tiesību īstenošanu.

Download

24.05.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-293/2017

Ievērojot Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru, atsavinot privātpersonai piederošu nekustamo īpašumu sabiedrības vajadzībām, nosakāms atlīdzības apmērs, kas parasti ir jāaprēķina, pamatojoties uz nekustamā īpašuma vērtību datumā, kad persona zaudē īpašumtiesības. Nosakot atlīdzības apmēru, kas ir zemāks par īpašuma tirgus vērtību, jānorāda konkrēti kādi ārkārtēji apstākļi, vai arī kādi leģitīmie mērķi to var pamatot.

Download

06.12.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-277/2017

Download

05.10.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-239/2017

Download

03.04.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-106/2017

Download

18.05.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-101/2017

Download

30.06.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-102/2016

Download

29.04.2014. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-81/2014

Likumā ir noteikts laika posms, kurā pirmstiesas procesa ietvaros ar procesuālajām darbībām personai var tikt ierobežotas tiesības rīkoties ar savu īpašumu (Kriminālprocesa likuma 389.pants). Neievērojot likumā noteikto termiņu, personas tiesības tiek nepamatoti aizskartas. No Satversmes 92.panta trešā teikuma izriet personas tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu par mantisko zaudējumu, ja procesa virzītāja darbībās konstatē samērīguma principa pārkāpumu un tiesību nepamatotu aizskārumu.

Download

24.10.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-518/2001

Download

20.12.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-574/2000

Download

08.11.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-514/2000

Download

26.04.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-189/2000

Download

21.05.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-90/1997

Download

12.06.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-59/1996

Download